Posts in Tag

zniesienie współwłasności

Znosząc współwłasność nieruchomości zabudowanej, można domagać się ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przyznania ich na własność wskazanych osób. To, ile lokali należy wyodrębnić, nie jest jednak kwestią całkowicie dowolną. W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt II CSK 582/11 uczestnicy chcieli wyodrębnienia tyko jednego lokalu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i przyznania go im na własność. I tak też orzekł sąd I instancji. Sąd II instancji z kolei, słusznie zauważył, że zniesienie współwłasności w taki sposób powoduje „istotną zmianę przeznaczenia rzeczy”. To z kolei stanowi przeszkodę dla zniesienia

Czy przyznanie lokalu na współwłasność może być wynikiem zniesienia współwłasności? To trochę paradoks, ale Sąd Najwyższy zajmował się tym zagadnieniem w sprawie dotyczącej odrębnej własności 48 lokali przyznanych kilku osobom wraz z odpowiednimi udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej. Rzecz w tym, że część współwłaścicieli się na takie zniesienie współwłasności nie zgadzała. Sytuacja, w której jedna nieruchomość należy do wielu osób ma swoje wady. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest ustanowienie odrębnej własności lokali oraz przyznanie ich na wyłączną własność określonym osobom. Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest całkowite zniesienie

Bywa tak, zwłaszcza w stosunkach rodzinnych, że współwłaściciele znoszą współwłasność w ten sposób, że jeden z nich „oddaje” drugiemu swoje udziały nieodpłatnie. Czy taka umowa może być uznana za darowiznę? Czym jest darowizna? Kodeks cywilny mówi, że jest to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z najbardziej oczywistym przykładem darowizny mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś komuś daje jakąś rzecz (spełnia świadczenie), nie otrzymując niczego w zamian, np. prezent urodzinowy czy pierścionek zaręczynowy. Dlaczego jest to istotne? Uznanie czynności za darowiznę

Tyle to potrwało w przypadku krakowskiej kamienicy, w której urodził się Wit Stwosz. Sprawa trzykrotnie trafiała do Sądu Najwyższego, a wartość nieruchomości wyceniono na 13 milionów złotych. Nie tylko dlatego warto zwrócić na nią uwagę – posłużyć może jako jaskrawy przykład problemu rozliczania posiadania i korzystania przez współwłaścicieli z rzeczy „ponad przysługujący im udział”. Do tej pory w orzecznictwie wykształciły się w tej materii dwa kierunki. 1. Korzystanie z nieruchomości tylko w ramach udziału W omawianej sprawie (sygn. akt III CSK 331/09) współwłaścicieli było 4. Dwóch z nich, posiadających mniejszą

Wspominałam wcześniej o możliwości sądowego zniesienia współwłasności na podstawie zgodnego wniosku wszystkich współwłaścicieli. Koszty takiego postępowania są zdecydowanie niższe niż wtedy, kiedy strony nie mogą się porozumieć co do sposobu zniesienia współwłasności. Warto więc dążyć do tego, aby sąd uznał wniosek za zgodny.   Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2017 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt II CSK 221/16 dobrze obrazuje, jakie wymogi taki zgodny wniosek powinien spełniać. Rodzeństwo (przyjmijmy dla ułatwienia, że nazywali się Kasia i Tomek) złożyło do sądu wniosek, w którym domagało się zniesienia współwłasności

1 2 3 Strona 1 z 3