Posts in Tag

upadłość

Tarcza 4.0. wprowadzi nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczyć się będzie w zasadzie całkowicie poza sądem. Z otwarcia restrukturyzacji w tym trybie dłużnik będzie mógł skorzystać do 30 czerwca 2021 r. Jest to okres, kiedy oddziaływanie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19 na przedsiębiorstwa będzie najprawdopodobniej największe. Otwarcie postępowania Do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wystarczać będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym na zasadach obowiązujących w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz zamieszczenie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po otwarciu postępowania doradca restrukturyzacyjny

Kilka dni temu weszła w życie tzw. Tarcza 3.0. Jedną z największych zmian, jakie ta ustawa wprowadza, jest odwieszenie biegu terminów sądowych i procesowych. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne niedługo nabiorą tempa. Jak sytuacja wyglądała dotychczas? W ostatnich tygodniach sądy funkcjonały w ograniczonym zakresie – większość rozpraw została zniesiona, poza sprawami pilnymi, a nowe nie były wyznaczane. Dotyczyło to również spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pierwsze zmiany w zakresie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wprowadziła Tarcza 2.0. Dodała ona do katalogu spraw pilnych, którymi sądy muszą się

Przesłanki złożenia wniosku restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości są poniekąd zbieżne. W przypadku wniosku restrukturyzacyjnego jest to zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność, a przypadku ogłoszenia upadłości – niewypłacalność. Może więc się okazać, że w podobnym czasie do sądu wpłyną oba wnioski, np. jeśli wierzyciel będzie chciał doprowadzić do ogłoszenia upadłości dłużnika. A czasem to sam dłużnik przezornie składa oba wnioski. Który wniosek sąd rozpozna pierwszy? W przypadku, kiedy do sądu trafią dwa wnioski – o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjny, sąd zwykle najpierw rozpatrzy wniosek restrukturyzacyjny. Wynika to  z celu postępowania restrukturyzacyjnego

Do kancelarii spływa aktualnie wiele zapytań od przedsiębiorców dotyczących tego, jak poradzić sobie ze skutkami epidemii koronawirusa dla ich działalności. Nie chcą jeszcze ogłosić upadłości, ale boją się też, że później wierzyciele zarzucą im, że nie zrobili tego na czas i narażą się w ten sposób na odpowiedzialność za swoje zaniechanie. Tym bardziej, że projekt ustawy antykryzysowej nie przewiduje żadnych zmian co do terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który jest w takiej właśnie sytuacji, przede wszystkim nie popadaj w panikę. Zanim pochopnie złożysz wniosek o

  Przesłanką ogłoszenia upadłości – upadłości w ogóle, nie tylko spółki z o.o., ale upadłości przedsiębiorcy – jest niewypłacalność. Podstawowym więc pytaniem jest – czym jest ta niewypłacalność? Definicję pojęcia “niewypłacalności” ustawodawca zawarł w art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego: 1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje