Posts in Tag

odrębna własność lokali

Znosząc współwłasność nieruchomości zabudowanej, można domagać się ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przyznania ich na własność wskazanych osób. To, ile lokali należy wyodrębnić, nie jest jednak kwestią całkowicie dowolną. W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt II CSK 582/11 uczestnicy chcieli wyodrębnienia tyko jednego lokalu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i przyznania go im na własność. I tak też orzekł sąd I instancji. Sąd II instancji z kolei, słusznie zauważył, że zniesienie współwłasności w taki sposób powoduje „istotną zmianę przeznaczenia rzeczy”. To z kolei stanowi przeszkodę dla zniesienia

Po powrocie z urlopu zauważyłam, że wreszcie pojawiło się uzasadnienie do uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt  III CZP 1/19. Dotyczyła ona wygaśnięcia odrębnej własności lokali w budynku dwulokalowym w wyniku zburzenia jednego z lokali. W budynku znajdowały się dwa odrębne lokale; lokal nr 2 został zburzony, co w sposób oczywisty doprowadziło do wygaśnięcia odrębnej własności tego lokalu. W efekcie w budynku pozostał tylko jeden lokal. Co z odrębną własnością lokalu nr 1? Odrębna własność lokalu może istnieć w budynku, w którym