Obowiązki związane z Krajowym Rejestrem Sądowym i wpisami do niego są niezwykle istotne. Niestety, częstokroć prezesi spółek zapominają o tym, że należy wpisać wzmiankę o sprawozdaniu finansowym czy ujawnić w KRSie nowego prokurenta. W tym roku, prócz „standardowych” obowiązków, doszedł jeszcze jeden, równie ważny.

Rozpoczął się ostatni miesiąc na odbycie Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników czy Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek kapitałowych, które kończą rok obrotowy 31 grudnia. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz po podjęciu decyzji w sprawie zysku czy straty, do KRS należy złożyć odpowiednie dokumenty. Jednak zmiany przepisów znowu zaskoczyły przedsiębiorców i wnioski są zwracane. Na czym polega najczęstszy błąd? I czy to rzeczywiście jest błąd?

Dnia 15 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozszerzyła ona treść wpisów w rejestrze przedsiębiorców o nową pozycję – informację o dniu kończącym rok obrotowy. Dla większości przedsiębiorców sprawa jest jasna – dniem tym jest oczywiście 31 grudnia. Jest to przecież zawarte w umowie czy statucie spółki. Problem w tym, jak tę informację ujawnić w KRS.

Problemów nie ma przy rejestracji nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnej. Formularz wniosku o wpis takiej spółki do KRS (KRS-W3) przewiduje stosowne pole, gdzie datę należy wpisać. Spółka rejestrowana po 15 stycznia 2015 r. dokonuje zmiany tej daty w równie prosty sposób – formularz wniosku o wpisanie zmian w(KRS-Z3) również zawiera stosowne pole. A co ze spółkami istniejącymi? Czy muszą dokonywać zmian i kiedy?

Kwestię tę wyjaśnia art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej. Zgodnie z tym przepisem podmiot wpisany do KRS w dniu 15 stycznia 2015 r. składa wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego złożonym po tej dacie. Oznacza to, że wniosek trzeba złożyć właśnie teraz, po Zwyczajnym Zgromadzeniu, wraz z dokumentami za 2014 r. W takim przypadku opłata sądowa będzie pobrana tylko od wniosku o wpis wzmianki o sprawozdaniu finansowym.

Oczywiście możliwe było (i jest nadal) złożenie wniosku samodzielnego, bez oczekiwania na Zwyczajne Zgromadzenie. Taki wniosek również nie podlega opłacie sądowej ani za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak jednak taki wniosek wygląda? Prawodawca nie przewidział w tym zakresie osobnego formularza. Wniosek może być zatem sporządzony na piśmie i podpisany przez przedsiębiorcę zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika. Może on być załącznikiem do formularza KRS-Z30 lub do formularza KRS-Z3, jeżeli oprócz sprawozdania dokonywane są inne zmiany w rejestrze. Jego treść to w zasadzie jedno zdanie, zawierające datę (np. 31 grudnia).

Co jednak się stanie, jeżeli przedsiębiorca wraz ze sprawozdaniem finansowym nie złoży wniosku o wpis daty zakończenia roku obrotowego? Otóż nie powinno być to żadnym problemem. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 3 nowelizacji sąd rejestrowy, dokonując wpisu wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego dokona tym samym postanowieniem wpisu informacji o dniu kończącym rok obrotowy również wtedy, gdy nie złożono wniosku o wpis tej informacji. Sąd działa zatem z urzędu i samodzielnie ustala oraz wpisuje datę zakończenia roku (wynika z umowy czy uchwały np. o podziale zysku). Oznacza to, że praktyka niektórych sądów rejestrowych, polegająca na zwracaniu wniosków, które nie zawierają wniosku o wpis daty, jest nieprawidłowa.

Warto też pamiętać, że jeżeli do 15 stycznia 2016 r. „samodzielny” wniosek o wpisanie końca roku obrotowego nie będzie złożony lub też w tym okresie nie będzie złożony żaden wniosek o wpisanie wzmianki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, to sąd rejestrowy z urzędu wszystkich wpisze datę zakończenia roku obrotowego.

 20150604_110915Zdjęcie bez podpisu – bo chyba nie wymaga? 🙂

Prezydent podpisał dzisiaj ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. To ważna wiadomość dla przedsiębiorców – w szczególności tych zadłużonych, którzy już są niewypłacalni, ewentualnie są zagrożeni niewypłacalnością. Od 1 stycznia 2016 r., kiedy to ustawa ma planowo wejść w życie, będzie możliwość posługiwania się nowymi instytucjami, umożliwiającymi prowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz zapobiegającymi jego likwidacji.

Nowa ustawa pozwala przedsiębiorcy wybrać procedurę naprawczą „dopasowaną do jego potrzeb”. Postępowań restrukturyzacyjnych będą cztery rodzaje:

(1) postępowanie o zatwierdzenie układu;
(2) przyspieszone postępowanie układowe;
(3) postępowanie układowe;
(4) postępowanie sanacyjne.

Różnią się one stopniem ingerencji sądu i zakresem samodzielności dłużnika w postępowaniu.

A co zyskuje wierzyciel? Zwiększony wpływ na przebieg postępowania – np. możliwość domagania się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza.

Ponadto ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zawierający wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wzorów pism i formularzy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Będzie on jednak funkcjonował dopiero od 1 lutego 2018 r.

Jaka będzie nowa ustawa i czy sprawdzi się w praktyce? Tego oczywiście nie wie nikt, ale miejmy nadzieję, że spełni swój cel, ratując niejedno zadłużone przedsiębiorstwo czy też zapobiegając jego likwidacji.

IMG_8841

Gdańsk

Tak ostatnio zareagował jeden z naszych klientów podczas wyjaśniania procedury upadłości konsumenckiej . Media nagłośniły możliwość umorzenia zobowiązań, część dłużników zdążyła się już ucieszyć, ale ale! Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty jest tylko alternatywą dla spłaty zobowiązań. I jeśli będzie to możliwe, sąd ustali spłatę, bowiem będzie to zgodne z zasadą optymalizacji w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –  najpierw oddłużenie upadłego, potem zaś zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Plan spłaty nie zostanie ustalony wówczas, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sąd ustala plan spłaty po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. W postanowieniu o planie spłaty sąd określa następujące kwestie:

1. w jakim zakresie upadły ma spłacać swoje zobowiązania;

2. w jakim czasie (maks. 36 miesięcy) upadły będzie je spłacał;

3. jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzonapo wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

To, co jest ważne dla upadłego – sąd może, ale nie musi wziąć pod uwagę jego stanowiska co do treści planu spłaty wierzycieli. Sąd natomiast jest obowiązany uwzględnić:

  • możliwości zarobkowe upadłego,
  • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe,
  • wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Pamiętaj, że upadłemu (ale również wierzycielom) przysługuje zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu.

torun

Toruń

Już ponad 5 miesięcy (od 31 grudnia 2014 r.) obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mogła ogłosić upadłość także przed wskazaną datą, ale była to trudna, skomplikowana i w sumie dość droga procedura. Od dnia wejścia w życie przepisów o upadłości konsumenckiej w 2009 r.  do końca 2012 r. orzeczono ją zaledwie sześćdziesiąt razy (przy ponad dwóch tysiącach złożonych wniosków). Wraz z nastaniem nowego roku wszystko się zmieniło.

Tym, co z pewnością będzie korzystniejsze, jest nowe uregulowanie przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dotychczas stanowiły one jedną z głównych barier przy oddłużaniu. Innymi słowy, obecnie sąd ma mniej możliwości, aby oddalić Twój – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Może to zrobić wyłącznie wtedy, gdy dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłjej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jak podają autorzy nowelizacji w uzasadnieniu do projektu:

Przykładowo, umyślne zaciągnięcie kredytu w sytuacji, gdy zamiarem dłużnika nie było doprowadzenie do niewypłacalności, nie będzie oznaczało umyślnego doprowadzenia do niewypłacalności. Jako umyślne doprowadzenie do niewypłacalności albo zwiększenie jej stopnia należy natomiast traktować przypadki celowego wyzbycia się przez dłużnika składników swojego majątku w celu utrudnienia dochodzenia należności przez wierzycieli.

Szczególnej ocenie zostaje poddany okres ostatnich 10 lat od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie mają na co liczyć dłużnicy nierzetelni, wobec których było już prowadzone postępowanie upadłościowe, ale np. nie współpracowali z syndykiem w zakresie wskazania oraz wydania majątku i postępowanie umorzono, bądź nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub dokonywali czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Nie może również liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik podający nieprawdziwe lubniepełne dane we wniosku.

Od każdej zasady istnieją jednak wyjątki. Ustawodawca dopuszcza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, mimo zaistnienia przesłanki negatywnej, jeśli prowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

To oczywiście jedynie początek długiej listy uproszczeń w upadłości konsumenckiej, jakie wprowadził ustawodawca. O innych przeczytasz w kolejnych wpisach na blogu.

20150411_145827 - Kopia

Wrocław

1 40 41 42 Strona 42 z 42