Tak ostatnio zareagował jeden z naszych klientów podczas wyjaśniania procedury upadłości konsumenckiej . Media nagłośniły możliwość umorzenia zobowiązań, część dłużników zdążyła się już ucieszyć, ale ale! Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty jest tylko alternatywą dla spłaty zobowiązań. I jeśli będzie to możliwe, sąd ustali spłatę, bowiem będzie to zgodne z zasadą optymalizacji w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –  najpierw oddłużenie upadłego, potem zaś zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Plan spłaty nie zostanie ustalony wówczas, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sąd ustala plan spłaty po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. W postanowieniu o planie spłaty sąd określa następujące kwestie:

1. w jakim zakresie upadły ma spłacać swoje zobowiązania;

2. w jakim czasie (maks. 36 miesięcy) upadły będzie je spłacał;

3. jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzonapo wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

To, co jest ważne dla upadłego – sąd może, ale nie musi wziąć pod uwagę jego stanowiska co do treści planu spłaty wierzycieli. Sąd natomiast jest obowiązany uwzględnić:

  • możliwości zarobkowe upadłego,
  • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe,
  • wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Pamiętaj, że upadłemu (ale również wierzycielom) przysługuje zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu.

torun

Toruń

Już ponad 5 miesięcy (od 31 grudnia 2014 r.) obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mogła ogłosić upadłość także przed wskazaną datą, ale była to trudna, skomplikowana i w sumie dość droga procedura. Od dnia wejścia w życie przepisów o upadłości konsumenckiej w 2009 r.  do końca 2012 r. orzeczono ją zaledwie sześćdziesiąt razy (przy ponad dwóch tysiącach złożonych wniosków). Wraz z nastaniem nowego roku wszystko się zmieniło.

Tym, co z pewnością będzie korzystniejsze, jest nowe uregulowanie przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dotychczas stanowiły one jedną z głównych barier przy oddłużaniu. Innymi słowy, obecnie sąd ma mniej możliwości, aby oddalić Twój – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Może to zrobić wyłącznie wtedy, gdy dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłjej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jak podają autorzy nowelizacji w uzasadnieniu do projektu:

Przykładowo, umyślne zaciągnięcie kredytu w sytuacji, gdy zamiarem dłużnika nie było doprowadzenie do niewypłacalności, nie będzie oznaczało umyślnego doprowadzenia do niewypłacalności. Jako umyślne doprowadzenie do niewypłacalności albo zwiększenie jej stopnia należy natomiast traktować przypadki celowego wyzbycia się przez dłużnika składników swojego majątku w celu utrudnienia dochodzenia należności przez wierzycieli.

Szczególnej ocenie zostaje poddany okres ostatnich 10 lat od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie mają na co liczyć dłużnicy nierzetelni, wobec których było już prowadzone postępowanie upadłościowe, ale np. nie współpracowali z syndykiem w zakresie wskazania oraz wydania majątku i postępowanie umorzono, bądź nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub dokonywali czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Nie może również liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik podający nieprawdziwe lubniepełne dane we wniosku.

Od każdej zasady istnieją jednak wyjątki. Ustawodawca dopuszcza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, mimo zaistnienia przesłanki negatywnej, jeśli prowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

To oczywiście jedynie początek długiej listy uproszczeń w upadłości konsumenckiej, jakie wprowadził ustawodawca. O innych przeczytasz w kolejnych wpisach na blogu.

20150411_145827 - Kopia

Wrocław

1 40 41 42 Strona 42 z 42