Posts in Category

Zakończenie działalności pracodawcy

Pracodawca podejmując działania prowadzące do zakończenia jego działalności, nie może zapomnieć o dokonaniu stosownych rozliczeń z pracownikami. Kwestią, o której należy pamiętać jest m.in. rozliczenie urlopu przysługującego pracownikowi. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCY A WYKORZYSTANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z powodu planowego zakończenia działalności, w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, powinien udzielić pracownikowi  urlopu – zarówno zaległego jak i bieżącego. Urlop ten może być udzielony w okresie wypowiedzenia.  EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP Wchodzi w grę dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie może

Pracodawca, który podjął decyzję o zakończeniu działalności musi dopełnić wiele obowiązków z tym związanych. Jednym z nich jest rozwiązanie umów o pracę. Warto zaznaczyć, że likwidacja działalności czy ogłoszenie upadłości, a więc zakończenie działalności pracodawcy nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia umów o pracę. W tej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać: okres wypowiedzenia, pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy, przyczynę – w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, przy