Zakończenie działalności pracodawcy – rozliczenie urlopu

Pracodawca podejmując działania prowadzące do zakończenia jego działalności, nie może zapomnieć o dokonaniu stosownych rozliczeń z pracownikami. Kwestią, o której należy pamiętać jest m.in. rozliczenie urlopu przysługującego pracownikowi.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCY A WYKORZYSTANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

W sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z powodu planowego zakończenia działalności, w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, powinien udzielić pracownikowi  urlopu – zarówno zaległego jak i bieżącego. Urlop ten może być udzielony w okresie wypowiedzenia.

 EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

Wchodzi w grę dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie może skorzystać z urlopu, ponieważ jest potrzebny w firmie. Bądź gdy pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu do dnia rozwiązania stosunku pracy.  W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny  za niewykorzystany urlop – zarówno bieżący jak i zaległy. To pracodawca podejmuje decyzję czy jest w stanie udzielić pracownikowi urlopu. Co ważne pracownik nie może odmówić urlopu w zamian za ekwiwalent pieniężny.

Rozliczenie urlopu w postaci ekwiwalentu pieniężnego powinno nastąpić zgodnie z rozporządzeniem. Bez znaczenia jest fakt czy umowa została pracownikowi wypowiedziana czy rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy porozumienia stron.

WYPŁATA Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

O tym czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wspomniałam w poprzednim wpisie.

Pracownik otrzyma od FGŚP ekwiwalent pieniężny jedynie za niewykorzystany urlop w roku bieżącym oraz za rok poprzedni, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tej dacie. Z zastrzeżeniem, że ekwiwalent nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Także nawet w przypadku niewypłacalności pracodawcy, pracownik ma szansę uzyskać należne mu świadczenia, a to z FGŚP. Pracownik musi jedynie dopełnić formalności z tym związane.

Kancelaria S&Z
Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Martyna pisze:

    Bardzo ciekawy wpis. Na szczęście moja firma cały czas funkcjonuje i nic nie wskazuje na to, abym musiała zakończyć działalność. Wręcz przeciwnie – cały czas dbam o prężny rozwój przedsiębiorstwa. Niedawno zdecydowałam się na usługi faktoringu z czego bardzo się cieszę.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.