Zakończenie działalności pracodawcy – rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca, który podjął decyzję o zakończeniu działalności musi dopełnić wiele obowiązków z tym związanych. Jednym z nich jest rozwiązanie umów o pracę. Warto zaznaczyć, że likwidacja działalności czy ogłoszenie upadłości, a więc zakończenie działalności pracodawcy nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia umów o pracę.

W tej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę:

  • na mocy porozumienia stron,
  • za wypowiedzeniem.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać:

  • okres wypowiedzenia,
  • pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy,
  • przyczynę – w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, przy czym zakończenie działalności pracodawcy jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę.

Co do zasady okresy wypowiedzenia umowy o pracę przewidziane w Kodeksie pracy w przypadku zakończenia działalności pracodawcy nie ulegają zmianom, istnieją jednak wyjątki – o czym pisała już na swoim blogu koleżanka z Kancelarii, mec. Agata tutaj.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCY – UPROSZCZENIA DLA PRACODAWCY

Ponadto warto zaznaczyć, że w przypadku zakończenia działalności pracodawcy zachodzą pewnie uproszczenia, w postaci:

  • braku ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę,
  • braku obowiązku uwzględniania przez pracodawcę opinii związków zawodowych w przypadku rozwiązania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony.

Co ważne, data rozwiązania z pracownikami umowy nie musi zbiegać się z datą zakończenia działalności pracodawcy, możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z datą wcześniejszą.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCY – ODPRAWA DLA PRACOWNIKA

W przypadku, gdy zakończenie działalności dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników to poza przepisami Kodeksu pracy należy także pamiętać o uregulowaniach zawartych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a zatem o odprawie pieniężnej przysługującej pracownikowi, a także o dochowaniu formalności wynikających z tejże ustawy. Kwestię odprawy poruszyła już na swoim blogu mec. Agata tutaj.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i stanowi:

  • 1-miesięczną pensję – pracownik zatrudniony krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięczną pensję – pracownik zatrudniony przez co najmniej 2 lata, ale krócej niż 8 lat,
  • 3-miesięczną pensję – pracownik zatrudniony przez co najmniej 8 lat.

Do zapoznania się z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odsyłam tutaj.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRACOWACY – LIKWIDACJA MAJĄTKU PRACODAWCY

W przypadku, gdy likwidacja działalności pracodawcy zbiega się z likwidacją jego majątku, a pracodawca nie ma wystarczających funduszy na uregulowanie zobowiązań względem pracowników – nie wszystko stracone. W takiej sytuacji pracownicy powinni zgłosić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), który to wypłaci pracownikowi przysługujące od pracodawcy świadczenia. Ze zgłoszeniem swoich świadczeń nie należy zwlekać, gdyż FGŚP wypłaca środki jedynie za 3 miesiące poprzedzające niewypłacalność pracodawcy. Ponadto warto zaznaczyć, że FGŚP nie wypłaci takich świadczeń jak premie czy jubileusze. Po świadczenia z FGŚP może zgłosić się pracodawca, likwidator, syndyk lub pracownik. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o FGŚP to odsyłam tutaj. 

Zachęcam także do zapoznania się z wpisem na blogu – Śmierć przedsiębiorcy a umowy o pracę jego pracowników, tutaj.

Kancelaria S&Z
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.