Zbieg restrukturyzacji i upadłości

restrukturyzacji

Przesłanki złożenia wniosku restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości są poniekąd zbieżne. W przypadku wniosku restrukturyzacyjnego jest to zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność, a przypadku ogłoszenia upadłości – niewypłacalność. Może więc się okazać, że w podobnym czasie do sądu wpłyną oba wnioski, np. jeśli wierzyciel będzie chciał doprowadzić do ogłoszenia upadłości dłużnika. A czasem to sam dłużnik przezornie składa oba wnioski.

Który wniosek sąd rozpozna pierwszy?

W przypadku, kiedy do sądu trafią dwa wnioski – o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjny, sąd zwykle najpierw rozpatrzy wniosek restrukturyzacyjny. Wynika to  z celu postępowania restrukturyzacyjnego – uniknięcia upadłości i zachowania przedsiębiorstwa.

Sąd upadłościowy zazwyczaj wstrzyma się z rozpoznaniem wniosku upadłościowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie restrukturyzacji. Ale uwaga, sąd upadłościowy może zabezpieczyć majątek przedsiębiorcy w czasie, kiedy rozpoznawany jest wniosek restrukturyzacyjny.

Kiedy sąd nie wstrzyma rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości?

Sąd nie wstrzyma rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli sprzeciwia się temu interes ogółu wierzycieli.  Zamiast tego sąd połączy wówczas wnioski do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnie o nich obu jednym postanowieniem.

Sąd upadłościowy może jednak nie zastosować tego mechanizmu i po prostu rozpoznać wniosek o ogłoszenie upadłości. Stanie się tak, jeśli przejęcie wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji (przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym) są znane sądowi upadłościowemu. Dotyczyć to ma np. sytuacji, gdy dłużnik celowo zwleka ze złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego i składa go w trakcie rozpoznawania przez sąd upadłościowy wniosku o ogłoszenie upadłości, co mogłoby doprowadzić do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w tym przedmiocie.

Pozostałe zasady

Dodatkowo, sąd nie może ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

Gdyby natomiast zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, sąd musi się wstrzymać z rozpoznaniem wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się orzeczenia. Jeśli zostanie ogłoszona upadłość – sąd odmówi otwarcia restrukturyzacji. Jeśli postanowienie sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości zostanie uchylone, a sprawa przekazana sprawy do ponownego rozpoznania, zastosowany zostanie mechanizm opisany wyżej.

Czy złożenie wniosku restrukturyzacyjnego zwalnia z odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Tak, ale pod jednym warunkiem. Restrukturyzacja musi zostać otwarta – sąd musi wydać postanowienie o otwarciu restrukturyzacji, nie wystarczy samo złożenie wniosku. Jeśli sąd odmówi otwarcia restrukturyzacji, to osoby, na których ciążył obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, poniosą negatywne konsekwencje swojego zaniechania. A rozpoznanie wniosku przez sąd niestety czasami może trochę potrwać.

Wniosek o ogłoszenie upadłości wywołuje skutki już od daty jego wniesienia. Co oznacza, że nawet gdyby sąd odmówił otwarcia restrukturyzacji oraz niezależnie od tego, jak długo trwałoby postępowanie w tym przedmiocie, przedsiębiorca uniknie negatywnych konsekwencji związanych z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Pod warunkiem oczywiście, że wniosek o ogłoszenie upadłości złoży w ciągu 30 dni od powstania niewypłacalności. Dlatego właśnie w praktyce dłużnicy chcąc przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa najczęściej składają jednocześnie dwa wnioski – restrukturyzacyjny oraz o ogłoszenie upadłości.

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.