Restrukturyzacja czy pomoc państwa z Tarczy 2.0

Tarczy 2.0.

Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. wielu rozczarowuje. Przede wszystkim dlatego, że stawia przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością przed trudnym dylematem – restrukturyzacja czy pomoc od państwa. A już przecież w Tarczy 1.0. niewypłacalni przedsiębiorcy nie zostali potraktowani najlepiej.

Na finiszu prac legislacyjnych znajduje się projekt Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. O rozwiązaniach dotyczących upadłości, które projekt przewiduje, pisałam tutaj.

Do kogo kierowana jest pomoc w Tarczy 2.0.?

Art. 1.Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Art. 2. ust. 2. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1.

Art. 2. ust. 3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu

Przede wszystkim więc, pomoc adresowana jest do przedsiębiorców, których zła sytuacja sytuacja finansowa spowodowana została wprowadzonymi ograniczeniami gospodarczymi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Pomoc nie zostanie udzielona przedsiębiorcom, którzy wystąpili z wnioskiem  restrukturyzacyjnym lub o ogłoszenie upadłości i wniosek ten został uwzględnionyrestrukturyzacja została otwarta albo ogłoszono upadłość. Trafi do przedsiębiorców, którzy nie podjęli jeszcze działań wykraczających poza wewnętrzne działania naprawcze.

Projekt ustawy przewiduje również, że sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego mają zostać zaliczone do katalogu spraw pilnych, którymi sądy muszą się zająć mimo trwającej epidemii COVID-19.

Kto może złożyć wniosek restrukturyzacyjny?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika (przedsiębiorcy) zagrożonego niewypłacalnością albo niewypłacalnego. Dłużnik zagrożony niewypłacalnością to dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. W tej sytuacji jest przedsiębiorca, który co prawda reguluje jeszcze swoje zobowiązania, ale oceniając swoją sytuację obiektywnie, może przewidywać, że niedługo utraci zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Z wnioskiem restrukturyzacyjnym występuje zatem przedsiębiorca, który jest co najmniej zagrożony niewypłacalnością i chce ratować się przed ogłoszeniem upadłości. Wydaje się, że również pomoc przewidziana w Tarczy 1.0., jak i w Tarczy 2.0. z zamierzenia nakierowana miała być na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa i odżegnanie widma upadłości.

Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, jest działaniem niewątpliwie słusznym i zalecanym. Jednocześnie jednak wystąpienie z takim wnioskiem teraz spowodować może, że przedsiębiorca utraci prawo do wsparcia ze strony państwa – jeśli wniosek ten zostanie uwzględniony. W praktyce zatem przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością będą musieli się zastanowić – czy raczej już teraz powinni się zastanawiać – czy bardziej dla nich opłacalne będzie otwarcie restrukturyzacji czy uzyskanie pomocy przewidzianej w projekcie Tarczy Antykryzysowej 2.0.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie zapraszam na pozostałe blogi:

Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.

Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – porady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.

Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.

Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.