Ogłoszenie upadłości z wniosku wierzyciela

wierzyciela

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości odbywa się nie tylko na skutek złożenia wniosku przez dłużnika i osoby go reprezentujące, ale również w wyniku działań innych podmiotów, np. wierzycieli. Zapisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. się do tej kwestii jednak nie odnoszą. Warto więc wiedzieć, kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Wierzyciel

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić wierzyciel. Ale nie każdy wierzyciel. Może być to jedynie wierzyciel osobisty dłużnika, a nie tzw. „wierzyciel rzeczowy”. Z tą druga sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby dług zaciągnął inny podmiot, niż ten na którego majątku dokonano zabezpieczenia, np. poprzez ustanowienie hipoteki czy zastawu.

Sąd w postępowaniu w pierwszej kolejności będzie badał czy wierzyciel był legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeśli nie był, to sąd nie będzie już badał przesłanek ogłoszenia upadłości, tj. tego czy dłużnik jest niewypłacalny. Nawet zresztą gdyby był niewypłacalny sąd, nie może ogłosić upadłości dłużnika. Sąd nie działa w tym zakresie z urzędu.

Uprawdopodobnienie wierzytelności

Wierzyciel składając wniosek o ogłoszenie upadłości powinien uprawdopodobnić istnienie swojej wierzytelności. Uprawdopodobnić ją można nie tylko poprzez załączenie wyroku zasądzającego należność. Uprawdopodobnienie wierzytelności nie oznacza jej udowodnienia, ale należy wykazać jej istnienie z wysokim stopniem prawdopodobieństwa. Należy przedstawić wszystkie okoliczności (np. postawę prawną, termin zapłaty, wysokość roszczenia) i dowody potwierdzające istnienie roszczenia, np. faktury VAT, rachunki, umowy, dowody potwierdzające uznanie długu itp.

W orzecznictwie dominuje pogląd, że wierzytelność ta musi być wymagalna, tj. że upłynął już termin jej spełnienia. Nie powinna to być wierzytelność przyszła.

Wierzytelność sporna

Jedną z przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wykazanie przez dłużnika, że wierzytelność ma w całości charakter sporny. Konieczne jest przy tym, żeby spór między dłużnikiem a wierzycielem istniał przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Do wykazania spornego charakteru wierzytelności nie jest konieczne wytoczenie powództwa. Spór nie może być jednak jedynie pozorny. Za pozorny zostanie uznany, jeśli np. dłużnik wcześniej zaakceptował fakturę, potwierdził wykonanie robót czy zawarcie pożyczki, lub uznał dług, a później dopiero w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości, zaczął zaprzeczać istnieniu wierzytelności. Dłużnik powinien zatem wykazać, że wyraźnie zaprzeczał istnieniu wierzytelności. Milczenie dłużnika może doprowadzić do uzannia przez sąd, że wierzytelność ie ma spornego charakteru. Sąd oceni ponadto, czy kwestionowanie wierzytelności było uzasadnione.

Wykonanie zobowiązania przez dłużnika

To, że już po złożeniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik spełnił swoje zobowiązanie wobec wierzyciela, w żaden sposób nie wypływa na dalsze prowadzenie postępowania. Wierzyciel mógłby w takiej sytuacji cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości. Na to cofnięcie sąd nie wyrazi zgody, jeśli prowadziłoby ono do pokrzywdzenia wierzycieli.

Tarcza Antykryzysowa 2.0. a możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela

Tarcza Antykryzysowa 2.0. ma przewidywać zawieszenie obowiązku do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Należy jednak mieć na uwadze, że prawo wierzyciela do wystąpienia z takim wnioskiem nie będzie jednak zawieszone. A zniecierpliwiony czekaniem na należność wierzyciel może chcieć z tego prawa skorzystać.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie zapraszam na pozostałe blogi:

Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.

Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – porady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.

Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.

Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.