Niewypłacalność a pomoc publiczna w celu ratowania przedsiębiorców

ratowanie przedsiębiorcy

Możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze – to właśnie zakłada projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ale komu właściwie mogą przysługiwać wspomniane środki publiczne?

Pomoc „niewypłacalnemu”

Art. 2 powyższego projektu ustawy przewiduje, że pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorcy może m.in. przysługiwać też przedsiębiorcy niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego. Artykuł ten odsyła zatem na grunt innej ustawy z której to mamy dowiedzieć się kim właśnie jest ten „niewypłacalny”.

Czym jest niewypłacalność?

Niewypłacalność na gruncie prawa upadłościowego przedsiębiorcy można rozpatrywać przez pryzmat dwóch przesłanek – płynnościowej i zadłużeniowej.

1. Przesłanka płynnościowa

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że utrata tej zdolności następuje, gdy opóźnienie w wykonaniu wymagalnych zobowiązań piniężnych przekracza trzy miesiące.

Wystąpienie niewypłacalności z uwagi na nieuregulowanie przez dłużnika zobowiązań przez ponad trzy miesiące, jest tylko domniemaniem. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby w ewentualnym postępowaniu sądowym wykazywać, że do wystąpienia stanu niewypłacalności nastąpiło w innym momencie. Dłużnik może też próbować wykazywać, że pomimo nieuregulowania tych zobowiązań dalej jest wypłacalny, co będzie jednak trudniejsze.

Nie ma znaczenia wartość zobowiązań, których nie reguluje dłużnik. Nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność w rozumieniu ww. przepisu. Podkreślić przy tym należy, iż jedynie krótkotrwałe niepłacenie długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości. Niewypłacalność to trwały stan.

2. Przesłanka zadłużeniowa

W przypadku osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych dodatkową przesłanką do stwierdzenia niewypłacalności jest sytuacja, w której zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku. Stan taki musi trwać ponad 24 miesiące. Zatem podmiot taki będzie musiał sporządzić w tym czasie co najmniej dwa pełne sprawozdania finansowe, co pozwoli na dostrzeżenie ewentualnego stanu niewypłacalności.

Do majątku nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości, np. rzeczy nie będących jego własnością, wynajmowanych, wydzierżawionych lub będących przedmiotem leasingu.

Co warte podkreślenia, dla ustalenia, czy zaistniał stan niewypłacalności istotne są tylko zobowiązania pieniężne. Nie należy wliczać do nich również zobowiązań przyszłych, w tym też takich, których zaistnienie uzależnione jest od spełnienia się jakiegoś warunku przyszłego i niepewnego (warunek zawieszający). Nie mogą zostać również wliczone do sumy zobowiązań zobowiązania wobec wspólnika spółki albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Powyższe wyłączenie ma zapobiegać tworzeniu stanu niewypłacalności opartemu po pierwsze na zobowiązaniach, których obowiązek zapłaty może w zasadzie nigdy nie powstać. A po drugie, na zobowiązaniach, które mają być regulowane w ostatniej kolejności w momencie podziału sum uzyskanych z likwidacji majątku – zobowiązania wobec wspólnika albo akcjonariusza.

Kolejnym domniemaniem, odnoszącym się do ustalenia stanu niewypłacalności, jest domniemanie związane  bilansem aktywów i pasywów. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania (z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych) przekraczają wartość jego aktywów. Stan ten musi utrzymywać się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Autorem wpisu jest Paulina Skrzypecka, studentka WPiA w Toruniu, praktykantka w Kancelarii 

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.