Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości

opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości

Chcąc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości należy przede wszystkim pamiętać o zachowaniu ustawowego terminu na jego złożenie. Wynosi on 30 dni od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli niewypłacalność danego podmiotu. To oczywiście nie jedyny wymóg. Omawiając formalności związane ze złożeniem wniosku nie sposób pominąć m.in. kwestii opłaty.

Wysokość opłaty od wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega stałej opłacie w wysokości 1000 zł. Jeżeli wniosek dotyczy ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka), wówczas pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Jak wnieść opłatę?

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych (jaką jest m.in. opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości) można uiścić na trzy sposoby.

Pierwszym z nich jest forma bezgotówkowa. Wówczas dokonujemy przelewu na rachunek bankowy sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej. W przypadku opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości sądem właściwym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Zgodnie z art. 19 ust. 1a Prawa upadłościowego:

Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

W przypadku osoby prawnej lub tzw. „ułomnej osoby prawnej” (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) będzie to po prostu miejsce jej siedziby. Natomiast w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową będzie to główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek inną osobę fizyczną jest to miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Drugim sposobem jest uiszczenie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego sądu rejonowego (gospodarczego).

Ostatnim sposobem są znaki opłaty sądowej, a właściwie e-znaki, bowiem od 1 lipca 2018 r. w Polsce przestały obowiązywać papierowe znaki opłaty sądowej. Elektroniczne znaki opłaty sądowej można zakupić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Autorem wpisu jest Paulina Skrzypecka, studentka WPiA w Toruniu, praktykantka w Kancelarii 

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.