Ile lokali trzeba wyodrębnić?

wyodrębnienie lokali

Znosząc współwłasność nieruchomości zabudowanej, można domagać się ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przyznania ich na własność wskazanych osób. To, ile lokali należy wyodrębnić, nie jest jednak kwestią całkowicie dowolną.

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt II CSK 582/11 uczestnicy chcieli wyodrębnienia tyko jednego lokalu w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i przyznania go im na własność. I tak też orzekł sąd I instancji. Sąd II instancji z kolei, słusznie zauważył, że zniesienie współwłasności w taki sposób powoduje „istotną zmianę przeznaczenia rzeczy”. To z kolei stanowi przeszkodę dla zniesienia współwłasności. Co więcej, tak naprawdę wcale nie prowadzi do zniesienia współwłasności. Sąd Okręgowy zmienił więc postanowienie sądu I instancji. Zniósł współwłasność poprzez przyznanie nieruchomości na własność wnioskodawcy i nakazał mu spłacić pozostałych współwłaścicieli.

Wyodrębnienie jednego lokalu nie wystarcza do zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności 1 tylko lokalu i przyznanie go na własność jednej osoby w praktyce oznaczałoby, że pozostała część nieruchomości – niewyodrębnione lokale – pozostawałaby we współwłasności i przypadłyby pozostałym współwłaścicielom. Nie doszłoby więc do zniesienia współwłasności nieruchomości. Należy odróżnić od tego sytuację, kiedy wyodrębniony lokal zostaje przyznany na współwłasność kilku osób. Wówczas przedmiotem postępowania o zniesienie współwłasności jest bowiem cała nieruchomość – powstają odrębne nieruchomości lokalowe. To, że jakiś z wyodrębnionych lokali, na wyraźne żądanie uczestników postępowania, stanowić będzie ich współwłasność, nie niweczy samego zniesienia współwłasności.

Ile zatem lokali należy wyodrębnić znosząc współwłasność?

Wszystkie. Postanowienie sądu, na podstawie którego ustanowiona zostaje odrębna własność lokali, powinno obejmować wszystkie lokale w budynku stanowiącym przedmiot współwłasności. We wniosku o zniesienie współwłasności oraz później na etapie postępowania sądowego, nie powinno się więc żądać, by sąd wyodrębnił tylko część lokali.

edyta-stark
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *