Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – zmiany w związku z Konstytucją biznesu

Karolina Rokicka-Murszewska        12 lutego 2018        2 komentarze

Jak zapewne wiesz, już 1 marca 2018 r. zacznie obowiązywać pakiet 5 ustaw, nazywanych “Konstytucją biznesu” –> piszemy o tym w naszym nowym serwisie KONSTYTUCJA BIZNESU. W związku z tym powstała nowa ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (nazywana w skrócie: ustawa o CEIDGPIP), która nowa jest tylko z nazwy, bo w środku znajdziesz wiele uregulowań z obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie uregulowane właśnie w ustawie o CEIDGPIP.

W nowej ustawie zachowano “podział” na wykreślenie przedsiębiorcy na wniosek oraz z urzędu, a ramach wykreślenia z urzędu – na wykreślenie w drodze decyzji administracyjnej i w drodze czynności materialno-technicznej. Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia, o co chodzi z tym podziałem, zajrzyj do jednego z moich wpisów:

Krótka historia o wykreślaniu (z CEIDG)

Co się zmieniło?


Przesłankami wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej będą (art. 28 ust. 1 ustawy o CEIDGPIP):

  1. stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
  2. utrata przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.01.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa o ZUPZ);
  3. gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

Przesłanki pozostają więc co do zasady bez zmian. Zmianą jest brak możliwości wykreślenia z uwagi na niezłożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d u.s.d.g. (przepis dotyczy przedsiębiorcy zawieszającego działalność w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem).

W związku z wprowadzeniem ustawy o ZUPZ, przeformułowano też nieco pkt 2, dotyczący utraty uprawnień do wykonywania działalności przez osoby zagraniczne, przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i  2 ustawy o ZUPZ (i tutaj jest chyba błąd – moim zdaniem niedopatrzenie i ktoś nie poprawił na art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ZUPZ).  O utracie tych uprawnień organy administracji rządowej zobowiązane są niezwłocznie informować ministra właściwego do spraw gospodarki.

W związku z wprowadzeniem bezterminowego zawieszenia działalności, niemożliwe staje się wykreślenie przedsiębiorcy z powodu uchybienia terminowi na jej powtórne podjęcie. Skreślono więc tę przesłankę wykreślenia przedsiębiorcy w drodze czynności materialno-technicznej. Natomiast postępowanie nie będzie prowadzone, zaś wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, w przypadku, gdy:

  1. zgłoszono w CEIDG informację o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  2. wprowadzono do systemu teleinformatycznego informację o zgonie przedsiębiorcy.

 
Brak tytułu prawnego do lokalu jako podstawa wykreślenia


Nie zmienia się podstawa wykreślenia przedsiębiorcy w zakresie braku tytułu prawnego do nieruchomości. Minister wzywa przedsiębiorcę do okazania dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z art. 32 ust 4 ustawy o CEIDGPIP, jeśli przedsiębiorca nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, minister właśc. ds. gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Courtneybeveridge Luty 16, 2018 o 15:54

Thank you for the chapters 🙂

Odpowiedz

Corly Luty 25, 2018 o 19:45

Karolina Rokicka-Murszewska, thank you for your blog post.Really thank you! Awesome.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: