Nowelizacja ustawy o KRS i innych – adres dla doręczeń członka zarządu, kuratela i elektronizacja postępowania rejestrowego

Wielokrotnie już pisałam na blogu o ustawie nowelizującej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektóre inne ustawy. Jest to ustawa ogromna, zmieniająca kilkadziesiąt ustaw i łącząca w sobie różne wątki – od zmian w zgłoszeniach osób reprezentujących spółkę (adres dla doręczeń członka zarządu) oraz postępowaniach przymuszających, przez kuratelę i kwestie z nią związane (likwidacja kuratora rejestrowego, ustanawianego na podstawie art. 26 ustawy o KRS), aż po elektronizację postępowania rejestrowego.

Postaram się nie powtarzać tych wątków, które już zostały opisane (a więc zakresu dostosowywania polskich rejestrów do prawa UE i ich integracji oraz spraw kurateli) – linki do wpisów zostawiam Wam na dole tego wpisu.

Adres dla doręczeń członka zarządu

To, co ważne, to z całą pewnością konieczność dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących dany podmiot, obok ich zgody, także adresów dla doręczeń (art. 19a ust. 5 uKRS). Każdorazowa zmiana wymaga zgłoszenia, będzie to bezpłatne (nowy ust. 5b, 5c w art. 19a). Bardzo ważny przepis przejściowy (gdybyście przypadkiem pomyśleli sobie – mnie to nie dotyczy, bo nie będę na razie zmieniał zarządu):

Art. 34 ustawy nowelizującej:

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

 

Elektronizacja postępowania rejestrowego

Przede wszystkim – wprowadzony zostanie obowiązek składania wszystkich wniosków do KRS drogą elektroniczną (spokojnie! Dopiero od 1.03.2020 r.). Ma to wyeliminować zwroty (uzupełnianie braków formalnych), bo system będzie sugerował nieprawidłowość wypełnienia. Usprawni to pracę sądowego sekretariatu, ponieważ nie będzie konieczności przepisywania papierowego wniosku do komputera. Komponuje się to również wymogami unijnymi, wynikającymi z wejścia w życie dyrektywy BRIS.

A skoro elektroniczny wniosek – to i elektroniczny akt notarialny. Zostanie stworzone Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym notariusz, niezwłocznie po sporządzeniu aktu, umieści elektroniczny wypis aktu.

Sprawozdanie finansowe (i również skonsolidowane SF) także będzie składane w formie elektronicznej.

W art. 45 ust. 1 zaproponowano dodanie ust. 1f.:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kuratela

Moje wpisy na temat zmian w kurateli, wynagrodzeń, reprezentacji podmiotów i działań kuratora po zakończeniu kurateli:

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. II – kurator z art. 42 KC

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. III – wynagrodzenie kuratora i kwestie procesowe

 

Poczytaj także inne wpisy:

Hot news! Będą zmiany w ustawie o KRS

Dyrektywa BRIS, zintegrowany KRS i Unia Europejska

Kancelaria S&Z
Podobne artykuły

 1. Kamil pisze:

  Faktycznie obszerna i dość rewolucyjna nowelizacja. Widać że Ministerstwo nie próżnuje 🙂 Szkoda tylko że do czerwca będzie przesunięte wprowadzenie elektronicznego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Kamil, fakt, rewolucja w wielu kwestiach. Ale akurat być może nie największa – CRRU prawdopodobnie nie powstanie w ogóle: KRZ. Kolejny skrótowiec, do którego musimy przywyknąć

   • Kamil pisze:

    No tak, nie CRRU a KRZ, ale z tego co wynika z projektu, co do zasady KRZ ma mieć te informacje i funkcjonalności które miał posiadać CRRU. Dla mnie zmiana która zlikwiduje obecną formę dokumentacji spraw upadłościowych (a w szczególności wykładanie dokumentów w Sekretariacie sądów) to krok w dobrym kierunku. A w praktyce zobaczymy jak będzie.

 2. M.M pisze:

  Tak jak już o tym rozmawialiśmy, ta nowelizacja, choć trochę straszna (jak to wyjdzie w praktyce?) jest absolutnie konieczna.
  Mój sąd rejestrowy totalnie się nie wyrabia – brakuje orzeczników, ludzi w sekretariacie (nikt nie chce pracować w Wawie za taką płace), serwer jest na skraju załamania. A spółek przybywa, spółka z o.o to teraz podstawowa forma prowadzenia działalności. Ale ułatwiając dostęp do niej jakoś nikt nie myślał, że państwo ponosi konkretne koszty istnienia osób prawnych – ktoś musi je rejestrować, ktoś przymuszać o sprawozdania finansowe etc. Coś zrobić trzeba.

  Z bardziej konkretnych uwag, zastanawia mnie po co adresy do doręczeń dla członków zarządu. Przecież to już jest – art. 167 par 3 KSH. Należałoby ten obowiązek rozszerzyć na spółkę akcyjną, gdzie nie wiedzieć czemu on nie wystepuje.

 3. Adam Majka pisze:

  Ten przepis art. 19a ust. 5 ustawy KRS rozciąga ten oboiwązek, składania listy adresowej na spółki akcyjne. Dyspozycja przepisu dotyczy wszak spółek kapitałowych, a zatem również akcyjnych.

  Ja widzę gigantyczny problem gdzie indziej.
  Przepis znowelizowanego art. 19 ust. 5d ustawy wprowdza obowiązek składania listy czlonków organów spółek kapitałowych (zatem z o.o. i akcyjnych). Organmi spółek kapitałowych są zarząd, rada nadzorcza i zgormadzenie wspólników i walne zgromadzenie w S.A.
  Czyli w uproszczeniu to obowiązek składania dokumentu nieco podbnego do listy wspólników (zakres jest nieco inny), zaistniał również w odniesieniu do spółki akcyjnej.

  Przepis art. 37 ustawy zmieniającej nakazuje spółkom kapitałowym złożyć do akt rejestrowych listę, o której mowa w art. 19a ust. 5d ustawy KRS, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Czyli z brzmeinia przepisu wynika, iż istniejące spółki akcyjne też taką liste powinny złożyć.
  W przypadku spółek akcyjnych niepublicznych, które mają same akcje imienne – listę akcjonariuszy da się ustalić. Zarząd wszak prowadzi księgę akcyjną.

  Jednak w przypadku akcjonariusz z akcji na okaziciela uajwnia się tylko przy walnym i to też jeśli ma taką wolę.
  A w przypadku spółek publicznych – ustalenie akcjonariuszy, którym przysługują akcje zdematerializowane jest zupełnie niemożliwe, przy takiej płynności nie ustali tego nawet KDPW, a co dopiero zarząd spółki. W walnym nie muszą brać udziału wszyscy wspólnicy, a co więcej w spółkach publicznych po record day, akcjonariusz biorący udział wwalnym może już nie być akcjoanriuszem.

  Nie znalezłem przepisów, które zwalniałyby z tego obowiązku spółki publiczne oraz spółki, ktore wyemitowały akcje na okaziciela.

  Mam wrażenie, że autorzy ustawy, używając pojecia spółka kapitałowa mieli na myśli wyłącznie spółki z o.o., albo czytając po nocy nowelizację coś pominąłem. Oczywiście można próować dowidzić, iż akcjoanariusz i wspólnik poza zgromadzeniem nie są członkami oragnu spółki. Jednak użycie w drugim zdaniu słowa wspólnik dowodzi, iż ustawodawca miał odmienne zdanie. Pozostaje jedynie wykładnia systemowa, oraz zasada racjonalnego ustawodawcy, iż nie tworzy on przepisów nie do wykonania.

  Jednak przepis ten nie został przemyślany.

  Bardzo ciekawy blog tak na marginesie. 🙂

  Pozdrawiam serdecznie

 4. Adam Majka pisze:

  Po przespaniu się problem ten ujmę trochę inaczej i prościej:)

  Art. 19a ust. 5d nowododany do ustawy KRS 15 marca, nakazuje dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Liste trzeba aktualizować, a spółi istneijące mają ja złożyć w ciągu 18 miesięcy, chyba że wcześniej złożą wnisoek.

  W sp. z o.o. jest to zazwyczaj zgormadzenie wspólników (i wtedy będzie to dokument podobny do listy wspólników), choć wedle umowy spółki mogą to być inne organy lub okreslone osoby.

  W S.A. jest to rada nadzorcza według ksh, bodajże art. 368 par.3. Ale ten przepis jest semi dyspozytywny i statut może stanowić inaczej. Często jest to walne zgromadzenie. Jeśli w spółce akcyjnej, w której zarząd wybiera walne, jakieś akcje są na okaziciela, lub zdematerliazowane, a to wcale nierzadki przypadek, to przepisu nie da się wykonać, bo ci akcjonariusze nie będa znani zarządowi spółki.

  Takich kwiatków w ustawie jest więcej.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Panie Mecenasie, dziękuję za ten cenny głos w dyskusji! Zgadzam się, że chyba wszystkich sytuacji ustawodawca tutaj nie przewidział, ale patrząc na uzasadnienie – chyba jednak trochę sobie z tego wskazał sprawę. Wyraźnie wskazuje projektodawca na s. 12 uzasadnienia, że adresy w rejestrze często są przypadkowo – “jedynie w wypadku akcjonariusza należy zgłosić do akt rejestrowych jego adres (art. 319 § 1 k.s.h). (…) Adresy uwidocznione w księdze akcyjnej dotyczą wyłącznie posiadaczy akcji imiennych oraz świadectw tymczasowych (art. 341 § 1 k.s.h.)”.
   Rozumiem z tego tyle, że mają adresy posiadaczy akcji imiennych, ale potrzebują jeszcze na okaziciela. Zgadzam się z Panem w pełni – niekiedy akcjonariusze w ogóle się nie ujawniają, i co wtedy z ich adresami?

 5. RM pisze:

  Bardzo ciekawy i przydatny wpis, a przy tym jasno sformułowany!. Ciekawi mnie natomiast jak, w kontekście wprowadzonych zmian, należałoby rozpatrywać przypadek, gdy jedną z osób uprawnionych (albo jedyną osobą uprawnioną) do powoływania zarządu jest spółka kapitałowa – czy wtedy za uzasadniony należałoby przyjąć pogląd, że oprócz ustawowego obowiązku podawania adresów do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej, konieczne jest także wskazanie adresów do doręczeń osób uprawnionych do wyboru organów spółki kapitałowej-wspólnika? W końcu w przypadku, gdyby organ uprawniony do reprezentacji spółki, która jest wspólnikiem zgłaszanego do KRS podmiotu, np. doznawał braków uniemożliwiających jego działanie, to sparaliżowany zostałby cały organizm – taka spółka-wspólnik nie mogłaby wykonywać swoich uprawnień do wyboru zarządu. Zastanawiam się, jakie są Pani zapatrywania na temat tego, jak należałoby rozwiązać opisaną sytuację. Czy z omawianego przepisu można wyinterpretować również obowiązek podawanie przy rejestracji spółki kapitałowej X, której wspólnikiem jest spółka kapitałowa Y, obok adresów członków zarządu spółki Y także adresów wspólników, tj osób uprawnionych do wyboru organów wspomnianej spółki Y?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Moim zdaniem to zbyt daleko idąca interpretacja. Jestem zwolennikiem literalnej wykładni prawa w zakresie ustawy o KRS. W przepisie dość jasno wskazano: “W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej”. Ten wspólnik – osoba prawna i tak będzie obowiązana podać imiona, nazwiska, adresy osób uprawnionych do powołania jej zarządu, tylko dokumentów będzie w jej aktach rejestrowych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *