Nowe, ciekawe sprawy w Sądzie Najwyższym

Karolina Rokicka-Murszewska        03 listopada 2017        Komentarze (1)

W ostatnim czasie w Sądzie Najwyższym sporo się dzieje. I nie chodzi mi wcale o różnego rodzaju doniesienia prasowe czy telewizyjne, którymi jesteśmy bombardowani z każdej strony, ale o sprawy, przyjęte do rozpatrzenia przez SN w przeciągu ostatniego 1,5 miesiąca. Pochylam się oczywiście nad tym, co leży w kręgu moich zainteresowań, a więc wszelkiego rodzaju likwidacjami, upadłościami, sprawami rejestrowymi osób prawnych i nie tylko, pracodawców, podmiotów prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.

(1) 

Nieco ponad tydzień temu, 25 października 2017 r., wpłynęło zapytanie, zarejestrowane pod sygnaturą III CZP 96/17, o następującej treści:

Czy pomimo wykreślenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 35b ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 ze zm.) i związaną z tym utratą osobowości prawnej, taki zakład opieki zdrowotnej zachowuje zdolność sądową w sytuacji, gdy nie zostało jeszcze zakończone postępowanie likwidacyjne, zaś z art. 60 ust. 6 powołanej wyżej ustawy wynika, że zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, lub odpowiednio publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni medycznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub centrum medycznego kształcenia podyplomowego dopiero po zakończeniu likwidacji zakładu opieki zdrowotnej?​

Ciekawa kwestia, o którą często pytacie w kontekście wykreślenia z RHB lub rozwiązania spółki bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Bardzo mnie zainteresowała ta kwestia zdolności sądowej podmiotu po wykreśleniu z KRS, na jakich zasadach ma to się odbywać itd. Bądźcie więc pewni – do tematu wrócę, jak SN wypowie się w tej kwestii!

(2) 

Natomiast 17 października 2017 r. oznaczono sygnaturą III CZP 90/17 następujące zapytanie:

Czy hipoteza art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.), obligującego sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania przymuszającego, obejmuje sytuację, w której po zarejestrowaniu spółdzielni zostaną stwierdzone postanowienia jej statutu sprzeczne z ustawą?​

Kolejne interesujące pytanie. Na blogu przetoczyła się już dyskusja o zakresie działania art. 12 ust. 3 ustawy o KRS. Może wraz z orzeczeniem SN podyskutujemy szerzej o art. 24 ust. 1?

(3)

I wreszcie ostatnie pytanie, choć chronologicznie zostało zadane jako pierwsze (w dniu 18 września 2017 r., sygn. III CZP 81/17):

  1. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w związku z likwidacją gminnego zakładu budżetowego, który to zakład realizował zadania gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, wstępuje w stosunki najmu lokali mieszkalnych w miejsce gminy w charakterze wynajmującego również w odniesieniu do lokali znajdujących się na tych nieruchomościach gminy, które nie wchodziły w skład mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego i nie zostały wniesione jako wkład do spółki?
  2. Czy w wyniku zawarcia umowy dzierżawy, na podstawie której gmina oddaje spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w związku z likwidacją gminnego zakładu budżetowego, w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy, spółka taka wstępuje w miejsce gminy w charakterze wynajmującego w stosunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się na tych nieruchomościach?

O likwidacji gminnego zakładu budżetowego dotychczas nie pisałam na blogu. Tym bardziej temat wydaje mi się godny uwagi.

A Ty? Jak sądzisz? Która sprawa będzie najciekawsza? O której na 100% powinnam napisać na blogu?

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

M.M Listopad 3, 2017 o 22:10

Też zwróciłem uwagę na opisywane zagadnienia. Szkoda, że wnioski nie są uzasadnione, tematyka nie jest mi w pełni znana.

(1)

Nie znam się zupełnie na ZOZach – wewnątrz wydziału jest sekcja, zwana potocznie “sekcją podmiotów dziwnych” i to tam je obsługują. Ale zagadnienie zdolności sądowej podmiotów wykreślonych budziło moje (teoretyczne) zainteresowanie.
Zgodnie z art. 519(1) par. 3 KPC skarga kasacyjna w sprawach rejestrowych przysługuje wyłącznie (…) od orzeczenia o wykreśleniu podmiotu z rejestru. Oznacza to, że ustawodawca, przyznaje warunkową zdolność sądową podmiotom prawomocnie wykreślonym, bo inaczej kto i jak miałby złożyć skargę kasacyjną?

(2)

Drugi temat jest mi bliższy.
Szkoda, że nie ma uzasadnienia wniosku, ale wydaje mi się, że problem wynikł z tego, że pracując w 90% na KSH, sądy rejestrowe przenoszą sposób rozumowania ukształtowany przez KSH na spółdzielnie. A to w najlepszym razie kontrowersyjne.

Jak sądzę problemem jest, czy można przez analogię stosować art. 172 par. 1 KSH. Przepis ten z jednej strony pozwala sądowi przymknąć oko na drobne uchybienia i wpisać, aby potem przymusić o uzupełnienie np. brakującej listy wspólników. Z drugiej zaś strony pozwala naprawić błąd i jeśli się puściło coś, czego się nie powinno było puścić, to można na podstawie par. 2 zrobić postępowanie przymuszające aby zmusić podmiot do naprawienia uchybień wniosku.

Problem w tym, że ten przepis według mojej najlepszej wiedzy nie ma żadnego odpowiednika w Ustawie – prawo spółdzielcze. Jak poprzednio dyskutujemy o zakresie związania sądu rejestrowego prawomocnym postanowieniem o wpisie. Czy jak zaakceptuje statut spółdzielni, którego nie powinien był zaakceptować, to czy może potem przymuszać do jego zmienienia?

Przyznam, że bardzo podobny problem mam z art. 12a par. 2 Prawa spółdzielczego. Przepis ten stanowi, że zarząd spółdzielni zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu sądowi rejestrowemu w ciągu 30 dni. Jaki jest skutek naruszenia tego terminu? Większość referendarzy odpowiada, że bezskuteczność uchwały o zmianie statutu i oddalenie wniosku o wpis zmiany statutu. Taką też pomimo wątpliwości przyjąłem praktykę.
Tyle tylko, że żaden przepis prawa spółdzielczego nie przewiduje takiej ( ani jakiejkolwiek) sankcji. W KSH taki skutek przewidziany jest wprost – art. 256 par. 3 w zw. z bodajże 165.
Tutaj nie ma nic, więc wygadany mecenas mógłby twierdzić, że jest to tylko lex specialis wobec 7-dniowego terminu na zgłaszanie zmian sądowi rejestrowemu. Bo niby dlaczego w spółkach 6 miesięcy, a w spółdzielniach tylko 30 dni?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: