Pre-pack a pracownicy likwidowanego przedsiębiorstwa

Karolina Rokicka-Murszewska        11 lipca 2017        Komentarze (0)

Instytucja “przygotowanej likwidacji” zaczęła w prawie polskim funkcjonować wraz z momentem wejścia w życie nowego Prawa restrukturyzacyjnego, które wprowadziło nowy rozdział i nowe przepisy: art. 56a-56h do Prawa upadłościowego.

Pre-pack to szczególny tryb likwidacji masy upadłości. Jest to instrument ochrony wierzycieli – przygotowana sprzedaż będzie dla nich korzystniejsza niż sprzedaż na zasadach ogólnych w toku postępowania upadłościowego. Dzięki temu nastąpi usprawnienie całego postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 56a P.u., do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Określenie warunków sprzedaży oznacza konieczność wskazania co najmniej ceny nabycia całego lub części przedsiębiorstwa dłużnika, wskazanie nabywcy oraz załączenie opisu i oszacowania składników majątku objętego wnioskiem, sporządzonego przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Na gruncie przepisów o pre-packu najwięcej wątpliwości powstaje na tle możliwości kwalifikacji w takiej sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa jako przejścia zakładu pracy, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy. Pochylił się nad tą kwestią ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który na pytanie prejudycjalne holenderskiego sądu, w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r. (C-126/16) wskazał, że w przypadku zbycia upadającej spółki w ramach pre-packu, nabywca przejmuje jej pracowników. Tak będzie w Holandii (holenderski sąd, który zadał pytanie, jest związany wyrokiem TSUE). Czy możemy uznać, że tak samo jest w Polsce?

Są co do tego wątpliwości. Niektórzy wskazują, że przecież mamy art. 317 ust. 2 zd. 2 P.u.:

Nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

I skoro tak, to nabycie przedsiębiorstwa w trybie pre-pack nie oznacza, że nabywca staje się jednocześnie pracodawcą pracowników upadłego.

Z drugiej strony – co z pracownikami w takiej sytuacji? Co z ich ochroną, wynikającą z art. 231  kp?

Postanowiłam nie bawić się w domysły i o zdanie zapytałam moją koleżankę z Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska, Agatę Kicińską, specjalistkę od prawa pracy i autorkę bloga Prawo dla pracodawcy.

Zdaniem Agaty:

Niestety, nawet wyrok TSUE z 22 czerwca 2017 r. nie przesądza ostatecznie, czy również w polskiej procedurze pre-packu dojdzie do przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. Pomiędzy procedurą holenderską a polską występują bowiem różnice, stąd też holenderskiej sytuacji prawnej nie można odnosić wprost do polskiej.

Jest to spory problem, ponieważ z jednej strony treść art. 231 k.p. wskazuje na to, że każde przejście całości lub nawet części zakładu pracy łączy się z automatycznym wstąpieniem nowego pracodawcy w dotychczasowe stosunki pracy, a z drugiej strony – mamy przepis art. 317 ust. 2 Prawa upadłościowego, który zdecydowanie odcina nabywcę przedsiębiorstwa od zobowiązań upadłego.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że regulacja prawa upadłościowego jest regulacją późniejszą, a więc mogłoby dojść do zastosowania reguły lex posterior derogat legi priori. Na rozstrzygnięcie wątpliwości musimy więc poczekać do czasu, w którym problem ten stanie się przedmiotem orzeczeń polskich sądów lub ewentualnie TSUE na tle polskiej regulacji.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: