“Jestem cudzoziemcem”. Uwaga na zmiany w ustawie o KRS po 1 czerwca 2017 r.

Karolina Rokicka-Murszewska        07 lutego 2017        Komentarze (0)

IMG_0454

[EDIT: 1.06.2017]

Jeśli chcesz przeczytać więcej, kliknij tutaj:

Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w formularzach KRS od 1 czerwca 2017 r.

Wpis dotyczy wpisywania do rejestru informacji o cudzoziemcach, a dokładnie – o składania oświadczenia o tym, że cudzoziemcem się jest.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. obowiązywać zacznie zupełnie nowy art. 19c ustawy o KRS, zgodnie z którym:

1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).

2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomcudzoości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy przepis art. 19c został dodany przez ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175), która zmienia przede wszystkim ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dalej: u.n.n.c.)

Zmiany wprowadzone w ustawie o KRS mają na celu ułatwienie wykonywania obowiązku przez sądy, zobligowane (na podstawie znowelizowanego art. 8a ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

  1. odpisów prawomocnych orzeczeń: o stwierdzeniu nabycia spadku oraz na którego podstawie cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Polski lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpis europejskiego poświadczenia spadkowego;
  2. kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków przez cudzoziemca w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentami, o których mowa powyżej mogą być:

  • kopie umów,
  • kopie orzeczeń sądowych,
  • kopie aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia,
  • kopie list wspólników,
  • odpisy wydanych w tym przedmiocie postanowień.

Obecnie sąd rejestrowy przesyła te postanowienia, co do których z akt rejestrowych wprost wynika, że akcje lub udziały zostały nabyte lub objęte przez cudzoziemca. Problematyczne są transakcje zawierane przez polskie spółki prawa handlowego. Tego typu spółka może cudzoziemcem w rozumieniu u.n.n.c., z uwagi na to, że jest kontrolowana przez kapitał zagraniczny. Zgodnie z art. 1 u.n.n.c.:

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:
1)  osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2)  osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3)  nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4)  osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, czy dana spółka jest czy nie jest cudzoziemcem w rozumieniu u.n.n.c. W praktyce prowadzi do tego, że nie wszystkie wymagane postanowienia sądu są przesyłane do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji zapewni możliwość szybszej reakcji w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy, co pozytywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego.

Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., przede wszystkim ze względu na konieczność dostosowania systemów teleinformatycznych obsługujących Krajowy Rejestr Sądowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: