Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. I – kurator rejestrowy

Karolina Rokicka-Murszewska        07 listopada 2016        Komentarze (0)

fullsizerender

Ostatni tydzień przekonał mnie, jak ważne jest pozytywne nastawienie do pracy. W kilka godzin niedzielnego popołudnia zrobiłam więcej niż w czwartek i piątek razem wzięte. Jedyny mój “sukces” w piątek to poinformowanie czytelników bloga o projekcie ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw. I ugotowanie niezłego obiadu 🙂

Nie mogłabym jednak zostawić tego projektu bez większego komentarza, zwłaszcza że już wywołał małą dyskusję na moim Facebook’u. Najbardziej zainteresowały mnie zmiany dotyczące kurateli, choć oczywiście tych zmian (i to równie istotnych!) jest dużo więcej.

W tym wpisie skupię się jedynie na tzw. kuratorze rejestrowym, którego podstawą prawną działania są przepisy art. 26-32 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dotychczas art. 26 uKRS oraz art. 42 KC były przez sąd częstokroć traktowane zamiennie. Nie było wyraźnego podziału między tymi przepisami – kiedy kurator powinien być ustanawiany na podstawie uKRS, a kiedy KC. Proponowane brzmienie art. 26-31 uKRS ma na celu jednoznaczne wskazanie, że kurator rejestrowy może być ustanawiany w sytuacji, gdy osoba prawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców, posiadając zobowiązane do działania organy, nie wykonuje obowiązków rejestrowych. Brak organu powinien natomiast prowadzić do powołania kuratora na podstawie art. 42 KC, wówczas przepisów o kuratorze rejestrowym nie stosuje się.

W nowym art. 26 ust. 1 ustawy o KRS wyraźnie wskazuje się, na kogo powinna zostać nałożona grzywna przymuszająca: są to osoby wchodzące w skład organu reprezentacji danego podmiotu. Była to dotychczas kwestia dość kontrowersyjna – niektóre sądy nakładały grzywnę na członków organu reprezentacji, inne zaś na sam podmiot.

Ponadto wydłużono okres, na jaki można przedłużyć ustanowienie kuratora (standardowo kurator jest ustanawiany na rok, przedłużenie w obecnym stanie prawnym było możliwe na maksymalnie 6 miesięcy). W projekcie przewidziano przedłużenie do jednego roku, ale wyłącznie w “szczególnie uzasadnionych przypadkach”.

Ustanowienie kuratora rejestrowego w pierwszej kolejności ma doprowadzić do wykonania przez podmiot obowiązków rejestrowych. Głównym zadaniem kuratora będzie więc złożenie w imieniu osoby prawnej wniosku lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, jeśli zostały one sporządzone (proponowane brzmienie art. 28 ust. 1 uKRS). Osoby uprawnione do reprezentacji mają wydać kuratorowi te dokumenty (art. 28 ust. 2), a jeśli tego nie zrobią – kurator może podjąć czynności zmierzające do odwołania dotychczasowego oraz wyboru i powołania nowego składu organu uprawnionego do reprezentacji (art. 28 ust. 3 uKRS).

Wydaje mi się, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest danie kuratorowi narzędzia w postaci legitymacji do wykonania obowiązków rejestrowych w imieniu podmiotu zobowiązanego. Jeśli w praktyce będą kuratorzy wykorzystywać daną im kompetencję, przyczyni się to na pewno do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, co jest głównym celem Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w dalszej kolejności kurator będzie mógł podjąć próbę powołania nowych władz, ewentualnie (proponowane brzmienie art. 29 ustawy o KRS):

może wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej i ustanowienie likwidatora, jeżeli na skutek naruszenia obowiązków wynikających z art. 28 ust. 2 nie będzie możliwe złożenie wniosku lub dokumentów, o których mowa w art. 28 ust. 1 albo nie dojdzie do wyboru lub powołania jej nowych władz w terminie 6 miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo nowo wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Zgodnie z proponowanym brzmienie art. 31 ust. 1 będzie możliwe odwołanie kuratora nie tylko na wniosek, ale również z urzędu przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, jeśli obowiązki rejestrowe zostaną wykonane.

O kuratorze ustanawianym na podstawie art. 42 KC oraz kosztach wynagrodzenia kuratorów przeczytasz w kolejnym wpisie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: