KRS-Z30 w spółce kapitałowej. Jak i kiedy składać?

Karolina Rokicka-Murszewska        07 lipca 2016        2 komentarze

Po odbyciu zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. oraz walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej, zarząd spółki ma 15 dni na to, aby złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym formularz KRS-Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty; znajdziesz go TUTAJ) wraz z dołączonymi do niego dokumentami księgowymi i finansowymi.

krs z30

Jakie dokumenty będą załącznikiem do KRS-Z30 w 2016 r. w przypadku spółki z o.o. lub S.A. mającej siedzibę w Toruniu?

(1) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015; zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się ono z:

  1. bilansu;
  2. rachunku zysków i strat;
  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jeśli spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta, musi również w sprawozdaniu finansowym ująć zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Kiedy podlega? Zobacz pkt 3.

(2) Sprawozdanie z działalności (dla spółek kapitałowych sprawozdanie z działalności jest obowiązkowe);

(3) Opinia biegłego rewidenta;

Badaniu przez biegłego rewidenta podlegają podmioty, o których mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości. Na potrzeby tego wpisu interesuje nas wyłącznie art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy:

  1. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
  2. pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

(4) Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty (może być to cały protokół ze zgromadzenia lub tylko wypis z protokołu bądź odpisy uchwał).

(5) Potwierdzenie przelewu kwoty 140 zł na konto Sądu Rejonowego w Toruniu (link do konta TUTAJ; 40 zł to opłata sądowa od wniosku, zaś 100 zł kosztuje ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

krs z30(2)

Oczywiście to najprostsza wersja dokumentów, jakie dostarczamy do KRS. W przypadku konieczności wpisania innych zmian (przykładowo w Spółce zmienił się Zarząd lub Rada Nadzorcza), należy skorzystać np. z formularza KRS-Z3 i wówczas dołączyć załącznik KRS-ZN, na którym umieszczamy informacje o sprawozdaniach.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Problem Wrzesień 13, 2017 o 18:31

Witam.
Byłam prezesem spółki. Niestety w czasie kiedy to miało miejsce miałam ciężki epizod choroby, zrzekłam się roli prezesa oraz członkowstwa w zarządzie. Niestety – spółka nie poinformowała o tym KRS. Po dwóch latach otrzymałam karę grzywny za niezłożenie krs – z30 za dwa lata. Nie posiadam kontaktu z osobami, które odpowiadały za prowadzenie księgowości, a sama nie posiadam potrzebnych danych oraz dokumentów, aby złożyć raporty. Co mogę w tym wypadku uczynić?
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Wrzesień 13, 2017 o 19:32

Jak najszybciej powiadomić o rezygnacji KRS!! Dostarczyć do sądu oświadczenie o rezygnacji wraz z dowodem na to, że dotarło ono do spółki. Ponadto wskazać wszystko, co Pani wie na temat księgowości (kto to prowadził, jak była Pani prezesem, gdzie może być dokumentacja itd.).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: