20 maja 2016 r., ważna data dla stowarzyszeń – także zwykłych!

Karolina Rokicka-Murszewska        20 maja 2016        Komentarze (0)

person-695656_1920

W ostatnim czasie rekordy popularności wśród fraz, przez które trafiacie na mojego bloga, biją następujące sformułowania:

 • ustawa o stowarzyszeniach 2016
 • prawo o stowarzyszeniach 2016
 • opłaty za wykreślenie z krs stowarzyszenia w 2016 r.
 • zmiany w stowarzyszeniach w 2016 r

Ta popularność nie bierze się znikąd!!! Dzisiaj wchodzi w życie bardzo ważna ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923). Ustawa nowelizuje Prawo o stowarzyszeniach oraz m.in. ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ordynację podatkową.

Jako, że najważniejsze założenia ustawy już zostały przedstawione na blogu:

Zmiany w prawie o stowarzyszeniach od maja 2016 r.

to dzisiejszy wpis ograniczę jedynie do wskazania, co zmienia się dla stowarzyszeń zwykłych, uproszczonych form stowarzyszeń.

1. [PRAWA I ZOBOWIĄZANIA] Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej (w tym zakresie bez zmian). Dodano jednak do art. 40 nowy ust. 1a, zgodnie z treścią którego:

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

W ust. 1b wprowadzono natomiast odpowiedzialność członków stowarzyszenia zwykłego za jego zobowiązania bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

2. [REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI] – czyli rodzaj statutu stowarzyszenia. Ustawodawca nieco poszerzył zakres regulamin. Obecnie, oprócz dotychczasowych elementów, takich jak: nazwa, cel, teren i środki działania, siedziba oraz przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie, w regulaminie znaleźć się muszą także:

 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Ponadto, jeśli stowarzyszenie zwykłe, zamierza posiadać ZARZĄD, musi określić w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Natomiast jeśli stowarzyszenie chce powołać ORGAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, należy określić – również w regulaminie – tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

3. [EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH] Nowa ustawa tworzy konieczność uzyskania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, odchodząc tym samym od systemu poinformowania (notyfikacji) o rozpoczęciu działalności. Zgodnie z brzmieniem nowego art. 40a ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach:

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

 1. wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41;
 2. uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41.

4. [CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD] Standardowo stowarzyszenie reprezentuje przedstawiciel albo zarząd. Aby jednak mogli oni dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, muszą uzyskać uprzednią zgodę wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz musi zostać udzielone przez nich pełnomocnictwo do dokonania tych czynności. Co ustawodawca rozumie pod pojęciem “czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu“? Są to w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

5. [PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE] Dopuszczono taką możliwość w nowych regulacjach art. 42a – 42e. Aby dokonać przekształcenia, stowarzyszenie zwykłe musi liczyć min. 7 osób, które wyrażają swoją zgodę z formie uchwały. Przekształcenie następuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z rzeczy, które się nie zmieniły: liczba osób, które mogą utworzyć stowarzyszenie zwykłe – są to nadal minimum 3 osoby. Niemniej, stowarzyszenia zwykłe od dzisiaj ulegają największym przemianom. Nie omieszkam wrócić do tego interesującego tematu w najbliższym czasie, bo te 5 punktów powyżej jest jedynie sygnalizacją najważniejszych problemów.

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: