Make law easier: wykreślanie z KRS martwych podmiotów

Karolina Rokicka-Murszewska        18 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Dawno na blogu nie było cyklu make law easier. Jako, że ostatnio naprawdę bardzo dużo zapytań na blogu dotyczy regulacji z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a mianowicie art. 25a-25e, które wprowadziły możliwość wykreślania podmiotów z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, chcę raz jeszcze wyjaśnić wyjątkowość tego postępowania oraz konieczność spełnienia odpowiednich warunków, aby podmiot został zakwalifikowany jako “martwy” w świetle ustawy o KRS.

Czytam komentarze innych prawników na temat art. 25a-25e ustawy o KRS. Dominują oceny negatywne, niektórzy wprost piszą, że to bubel. Ja jestem raczej umiarkowaną optymistką (intencje były dobre, ale “dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane”), co nie oznacza, że nie dostrzegam wad regulacji.

Jedną z takich wad jest na pewno chęć wykorzystania regulacji do przeprowadzenia bezkosztowego postępowania o rozwiązanie podmiotu i uniknięcie prowadzenia likwidacji. Przepisy art. 25a-25e mają charakter wyjątkowy. Są wyrazem wzmocnienia funkcji kontrolnej sądów rejestrowych. Nie są – wbrew pozorom – wprowadzone po to, aby przeskoczyć procedurę likwidacji w spółce. Przedsiębiorcy (bo na razie miałam tylko sygnały w sprawie chęci wykreślenia z KRS spółek) zapominają również o jednej ważnej kwestii – podmiot, który ma zostać poddany tej procedurze musi spełniać jeden z następujących warunków:

  1. oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  4. mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Zazwyczaj wspólnik spółki czy też członek jej zarządu wie doskonale, czy było prowadzone postępowanie upadłościowe. Gorzej z pkt 3-5, ponieważ często adres spółki w aktach rejestrowych jest nieaktualny, spółka nie ma do niego dostępu lub jest to tzw. biuro wirtualne, z którym umowa nie została przedłużona.

Dlatego, aby stwierdzić, czy istnieje w ogóle możliwość rozwiązania spółki bez postępowania likwidacyjnego, najpierw trzeba porządnie przestudiować akta rejestrowe spółki. Dopiero potem, gdyż już wiemy, że na pewno jeden z warunków jest spełniony, można zastanowić się nad wystosowaniem do sądu wniosku o wszczęcie postępowania z urzędu. W takiej sytuacji sąd powinien wszcząć postępowanie, jeśli stwierdzi istnienie okoliczności uzasadniających to wszczęcie.

W ramach analizy przesłanek prowadzenia przedmiotowego postępowania nie można zapominać również o art. 25a ust. 2, zgodnie z którym:

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

20160415_121618

Widok z warszawskiego placu Na Rozdrożu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: