Likwidacja spółki, Zgromadzenie Wspólników i Walentynki (nieco spóźnione)

Karolina Rokicka-Murszewska        16 lutego 2016        3 komentarze

Wbrew pozorom wiem, że Walentynki były 2 dni temu 🙂 ale w Chełmnie – mieście zakochanych – nie miałam okazji być wcześniej, a tę dekorację musisz zobaczyć 🙂

Niekoniecznie jednak wpis dla zakochanych dzisiaj. Singlom również się przyda, a najbardziej przydać się może wspólnikom spółki z o.o., zainteresowanych jej likwidacją.

Zapraszam do lektury!

Spółka ma dwóch wspólników – X ma 60% udziałów, Y zaś 40% udziałów. Do umowy spółki wprowadzono zapis, że Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego. Innymi słowy – aby uchwały były ważne, X zawsze musi być obecny na ZW, jednak ostatnio odmawia on współpracy. Spółka nie ma Zarządu, funkcjonuje coraz gorzej i Y chciałby ją rozwiązać i zlikwidować. Ponieważ nie ma Zarządu, Sąd rejestrowy wyznacza kuratora (na podstawie 42 k.c. – jeśli chcesz o tym poczytać, kliknij tutaj). Kurator zwołuje ZW, wysyła zaproszenia do obu wspólników. Oczywiście stawia się Y, natomiast korespondencja od X wraca z adnotacją “awizowano powtórnie”. Czy w takim przypadku dojdzie do rozwiązania spółki?

Na początek wypada przywołać istotny zapis art. 241 Kodeksu spółek handlowych:

Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

Pierwszy zgrzyt. Umowa spółki stanowi inaczej – dla ważności ZW niezbędna jest obecność wspólnika posiadającego 51% udziałów. Y tylu nie posiada.

Mimo tego, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki. Mniejsze znaczenie ma w tym przypadku art. 246 § 1 K.s.h., zgodnie z którym uchwały dotyczące rozwiązania spółki zapadają większością 2/3 głosów. Y głosuje bowiem “za” wszystkimi swoimi głosami, tak więc uchwała zostaje podjęta.

Pytanie, co po takim Zgromadzeniu zrobi X.

Czy może wnieść powództwo o uchylenie uchwały jako sprzecznej z umową spółki z art. 249 K.s.h.? Nie, ponieważ nie przysługuje mu legitymacja czynna (nie jest żadnym z podmiotów uprawnionych do wniesienia takiego powództwa z art. 250 K.s.h.).

Może natomiast wnieść  powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały o rozwiązaniu spółki na podstawie art. 189 K.p.c.:

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

W sprawie możliwości wnoszenia tego typu powództwa wypowiedział się Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 14 kwietnia 1992 r., I CRN 38/92,  gdzie wskazał, że legitymację do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki posiada każdy, kto ma w tym interes prawny.

A Ty, co na ten temat sądzisz? Czy istnieje sposób na rozwiązanie tej Spółki?

20160203_115635

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

JacekG Luty 16, 2016 o 13:41

Wyjście mniejszościowego wspólnika ze spółki z o.o. może faktycznie stać się problemem przy braku zgody pomiędzy udziałowcami. W przytoczonym przypadku może skuteczne okazałoby się wystąpienie do sądu procesowego o rozwiązanie spółki w trybie art.271 ust.1 ksh – brak zarządu i coraz gorsza kondycja podmiotu wynikająca z braku współpracy ze strony większościowego wspólnika mogą zostać uznane przez sąd za przesłanki do rozwiązania spółki, ponieważ “osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe”.
Co do uchwały o rozwiązaniu spółki podjętej przez mniejszościowego wspólnika w sprzeczności z zapisami umowy – uchwała taka musi być sporządzona notarialnie (art.270 ust.2 ksh). Nie jestem pewien, jak notariusz podejdzie to sporządzenia tego aktu, ale załóżmy, że zostanie on spisany. Wspólnik X może – poza wspomnianym powództwem – poinformować pisemnie sąd rejestrowy o sporządzeniu uchwały sprzecznej z zapisami umowy, co zwiększy prawdopodobieństwo, że KRS odmówi wpisu niezbędnego do skutecznego rozwiązania spółki.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Luty 16, 2016 o 14:21

@JacekG dziękuję za ten komentarz. Mam tylko wątpliwości, co do ostatniego zdania. Sąd rejestrowy moim zdaniem nie jest uprawniony do tak głębokiego badania uchwał ZW spółki (w szczególności sprzecznych z umową, a nie z ustawą), aczkolwiek są poglądy odmienne, przyznające sądowi rejestrowemu prawo do szerokiego badania prawidłowości podejmowania uchwał.

Odpowiedz

JacekG Luty 19, 2016 o 17:02

Moim zdaniem leży to w zakresie kognicji sądu rejestrowego, który na podstawie art.23 §1 ustawy o KRS “bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa”. Potwierdzenie takiego rozumienia można znaleźć np. w uzasadnieniu do uchwały SN z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09: ” Jeżeli więc z załączników do wniosku, w tym z protokołów walnego zgromadzenia akcjonariuszy wynika, że zostało ono, jak w sprawie niniejszej, przeprowadzone w sposób wykluczający z udziału w nim jednego ze wspólników i to wspólnika większościowego, a następnie doszło do podjęcia istotnej dla spółki uchwały, to sąd rejestrowy nie może tego pominąć. Powinien załączone dokumenty zbadać i na użytek prowadzonego postępowania stwierdzić, że konkretna uchwała została podjęta w okolicznościach, zgodnych z prawem albo z prawem niezgodnych, powodującej jej nieważność”.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: