Postępowanie przymuszające w ustawie o KRS

Karolina Rokicka-Murszewska        25 stycznia 2016        25 komentarzy

W ostatni weekend wybrałam się do lasu. Pogoda była przepiękna i cieszę się, że znalazłam na to chwilę, bo dzisiaj rano za oknem plucha, szarość i deszcz. Na śniegu nic tak ładnego, jak na poniższym zdjęciu, już bym raczej nie napisała 😉

20160123_135347

Po takim pięknym weekendzie do pracy trzeba się nieco zmusić. Sąd rejestrowy też czasem musi zmusić przedsiębiorcę, aby ten wykonał swoje rejestrowe obowiązki. O postępowaniu przymuszającym w kontekście postanowienia o odstąpienia od postępowania przymuszającego pisałam już na blogu (m.in. TUTAJ i TUTAJ). Definicja legalna postępowania przymuszającego została natomiast zawarta w art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Kiedy składamy dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego? Co do zasady wniosek o wpis powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (art. 22 ustawy o KRS). Postępowanie przymuszające wszczyna się wyłącznie w stosunku do wpisów dokonywanych na wniosek oraz obowiązkowych (np. stronę internetową wpisuje się tylko, jeśli podmiot ją posiada).

Grzywna ma na celu wymuszenie na przedsiębiorcy podjęcia czynności. Może być to choćby – jak w przykładzie poniżej – złożenie wniosku KRS-Z30 o wpisanie wzmianki dotyczącej sprawozdania finansowego wraz z uiszczonymi opłatami. Dlatego najpierw sąd “grozi” grzywną” (licząc, że już na tym etapie przedsiębiorca wywiąże się ze swoich obowiązków), a dopiero w dalszej kolejności dokonuje jej nałożenia (może to robić wielokrotnie). Grzywna może być niewielka (i wynosić, tak jak w przykładzie – 200 zł), a jej maksymalna wysokość to 10.000 zł w jednym postanowieniu. Tej grzywny nie zamienia się na areszt.

20151203_131915

Uwaga: postanowienie jest z lutego 2014 r., kiedy opłata za ogłoszenie kolejnego wpisu w MSIG wynosiła 250 zł, od 30.05.2014 r. opłata wynosi 100 zł.

Sąd może również odstąpić od wydania postanowienia o przymuszeniu, jeśli stwierdzi, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji, gdy spółka nie ma organów.

Postanowienia przymuszające kieruje się do osób, które mają prawo występować w imieniu danego podmiotu albo za dany podmiot. Jak widać na przykładzie, postanowienie zostało skierowane do prezesa zarządu (prezes jest akurat jedynym członkiem zarządu, ale w tej spółce, nawet w przypadku powołania zarządu wieloosobowego, uprawnienie do reprezentacji spółki przysługuje każdemu członkowi zarządu samodzielnie).

Wreszcie na koniec jeden pozytywny akcent w postępowaniu przymuszającym – zostaje ono umorzone w momencie wykonania obowiązków przez zobowiązanego, zaś grzywny w tej sytuacji już nie trzeba płacić. Do umorzenia dojdzie również wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że postępowanie przymuszające nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku przez zobowiązanego.

{ 25 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dawid Luty 8, 2016 o 13:59

Witam, mam pytanie. Czy nie wie Pani przypadkiem, które wpisy do KRS-u, wynikające z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego są obligatoryjne?

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia!

Odpowiedz

Karolina Rokicka Luty 8, 2016 o 16:57

Panie Dawidzie, przede wszystkim podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS dane ujawniane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców – informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o ukończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach powołanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do reprezentowania dłużnika albo upadłego (reprezentant dłużnika albo upadłego lub przedstawiciel dłużnika albo upadłego). Natomiast w dziale 4 zamieszcza się informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach lub o nadzorcy sądowym lub zarządcy ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w związku ze złożeniem uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 i 978).
Proszę sobie spojrzeć do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, tam znajdzie Pan szczegółowe dane dotyczące informacji wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Pozdrawiam i życzę również dobrego dnia!

Odpowiedz

Łukasz Lipiec 7, 2016 o 18:06

Witam,
jeżeli dobrze zrozumiałem to grzywny jaką dostali wspólnicy za niezłożenie Z-30 pomimo wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu (w moim przypadku 2 wspólników po 1000zł ) nie trzeba zapłacić jeżeli już po otrzymaniu informacji o nałożeniu grzywny wyślę do sądu Z-30?
Czyli grzywna to taki straszak ale i tak nie muszę zapłacić bo złożyłem sprawozdanie ( po otrzymaniu pisma o grzywnie)?
Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Lipiec 7, 2016 o 18:37

@Łukasz, tak, tutaj stosuje się odpowiednio art. 1053 KPC. Jeśli wykonasz obowiązek, a grzywna nie została do tego czasu zapłacona, ulega umorzeniu.

Odpowiedz

Marcin Październik 9, 2017 o 09:17

Witam Panią. Nie jestem w stu procentach pewny zastosowania wyżej wymienionego artykułów w sytuacji w której się znalazłem, a mianowicie mam już drugie pismo z sądu. Pierwsze było wezwaniem pod karą grzywny 2000 zł do złożenia sprawozdania finansowego w terminie 7 dni. Ponieważ spółka nie działa w okresie w którym sąd prosi o złożenie sprawozdania finansowego omyłkowo (już teraz wiem) złożyłem tylko wniosek o zwolnienie mnie z obowiązku gdyż spółka nie działa w okresie w którym sąd żąda ode mnie sprawozdania finansowego oraz wniosek o zamknięcie spółki. W odpowiedzi dostałem postanowienie sądu o nałożeniu na mnie kary 2000 zł za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego oraz groźbę kolejnej kary również 2000 jeśli nie złożę w ciągu następnych siedmiu dni. Dodam że Spółka nigdy nie zaczęła funkcjonować i była zawieszona od początku działalności. Aktualnie przygotowuję sprawozdanie finansowe i mam zamiar złożyć w terminie wyznaczonym przez sąd. Czy zatem mogę liczyć na zastosowanie wobec mnie wyżej wymienionego artykułu i czy muszę pisać do sądu tak zwaną skargę na postanowienie, gdyż dostałem tak po uczony w piśmie otrzymanym z sadu? Dziękuję za szybką odpowiedź. Marcin

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 15, 2017 o 14:41

@Marcin, w postępowaniu przymuszającym znajduje zastosowanie zdanie ostatnie art. 1052 kpc “W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu”. Umorzenie następuje z mocy prawa. Jeśli więc złożysz sprawozdanie, grzywny zostaną umorzone.

Odpowiedz

Max Lipiec 11, 2016 o 11:37

Dzień dobry,
Pani Karolino chciałem podziękować za informacje zawarte w artykule i jednocześnie zwrócić uwagę na mały błąd (jak mi się wydaje) w komentarzu – o umorzeniu grzywny traktuje artykuł 1052 KPC 🙂
Czy umorzenie grzywny wymaga podjęcia jakichkolwiek działań ze strony ukaranego, czy grzywna zostaje umorzona z urzędu? Czy ma sens wysyłanie prośby do sądu z sygnaturą akt, czy jest to zbyteczne?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Lipiec 11, 2016 o 12:50

Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi – oczywiście w moim poprzednim komentarzu chodziło o art. 1052 kpc. Natomiast jeśli chodzi o Pana pytanie – nie trzeba żądać umorzenia, następuje ono z mocy samego prawa.

Odpowiedz

adam Październik 18, 2016 o 10:51

witam
a co w sytuacji, w której spółka z o.o. nie posiada rzeczywistego adresu (tzn. wiadomo, że adres ujawniony w KRS jest nieaktualny, nowego brak zatem nie nastąpi doręczenie korespondencji sądowej) oraz zarządu – natomiast członek zarządu, który złożył rezygnację, nie został wykreślony z KRS i w tym zakresie spółka nie dopełniła obowiązku aktualizacji. Czy w takiej sytuacji były członek zarządu może wnioskować o wszczęcie postępowania przymuszającego? Biorąc pod uwagę, że teoretycznie będzie adresatem korespondencji sądowej? Dodatkowo wiadomo, że spółka nie prowadzi faktycznej działalności, nie wykonuje również obowiązków sprawozdawczych, NIP został spółce odebrany decyzją urzędu skarbowego z uwagi na brak adresu. Czy w tej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 24 ust. 6 a w konsekwencji ust. 3 lub 4 tegoż artykułu?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 19, 2016 o 10:39

@adam, spróbuj skierować do KRSu pismo z wnioskiem o wykreślenie członka zarządu z urzędu (wraz ze złożeniem do akt rejestrowych dokumentów poświadczających jego rezygnację). Wówczas sąd, mając w aktach rejestrowych taki dokument, może postąpić zgodnie z 24 ust. 6 ustawy o KRS

Odpowiedz

Jacek Październik 19, 2016 o 10:30

Szanowna Pani Karolino,

Czy jest możliwość obrony w przypadku, gdy na podstawie postanowienia o nałożeniu grzywny nadana została klauzula wykonalności a komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego ?
Obowiązek został wypełniony przed zajęciem konta poprzez wysłanie dokumentów, po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
Czy można bronić się w tej sytuacji powództwem przeciwegzekucyjnym ponieważ obowiązek zapłaty wygasł wraz dopełnieniem obowiązku, tj. po wszczęciu postępowania egzekucyjnego a przed zajęciem rachunku ?

Odpowiedz

Marcin Styczeń 12, 2017 o 12:14

Szanowna Pani!

Na jakiej podstawie można przymusić wspólników spółki z o. o. do powołania osób do organu reprezentacji?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 12, 2017 o 14:10
Andrzej Styczeń 31, 2017 o 10:16

“Wreszcie na koniec jeden pozytywny akcent w postępowaniu przymuszającym – zostaje ono umorzone w momencie wykonania obowiązków przez zobowiązanego, zaś grzywny w tej sytuacji już nie trzeba płacić.”

Który przepis o tym mówi?

Odpowiedz

Andrzej Styczeń 31, 2017 o 10:23

Czy chodzi tutaj o ten artykuł z KPC?

Art. 1052. […] W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny nie zapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 7, 2017 o 13:55

@Andrzej, tak, dokładnie o ten artykuł chodzi. Spójrz powyżej na komentarz @Maxa.

Odpowiedz

Andrzej Luty 8, 2017 o 12:44

Muszę przyznać chora sytuacja, dostałem taką grzywnę w postępowaniu przymuszającym, ale nie zdążyłem odpowiedzieć w 7 dni a nie jestem w zarządzie spółki. Moja skarga została więc odrzucona. Nie mogę też wykonać orzeczenia z tego postępowania, bo … nie jestem w zarządzie spółki. Sąd ma to jednak w poważaniu i kilka tysięcy kary nałożył. Proponuję także wysłać taką grzywnę 40 mln Polakom, na pewno sporo z nich nie zdąży zaskarżyć. A nawet jak zdąży to każdy z nich zostawi 100 zł w kasie sądu. Istny cyrk.

Odpowiedz

Agnieszka Luty 16, 2017 o 18:30

Witam, mam pytanie odnośnie stowarzyszenia. Kiedyś jako rodzice założyliśmy stowarzyszenie w celu utworzenia żłobka. Działało ono raptem rok dopóki nasze dzieci nie poszły do przedszkola. Niestety później zapomnieliśmy o stowarzyszeniu i przez 3 lata nic nie było robione. Nawet liczba członków spadła do ok.10. Co powinniśmy teraz zrobić aby wypisać stowarzyszenie z krsu w trybie jak najprostszym. Do skarbówki wszystkie zaległe dokumenty złożyliśmy.

Odpowiedz

PIOTR Marzec 27, 2017 o 16:32

Witam. zapłaciłem grzywnę a po dwóch miesiącach przyszło umorzenie . jest jakaś możliwość uzyskania zwrotu?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 29, 2017 o 20:37

@PIOTR, na to i inne pytania odpowiadam w moim najnowszym wpisie: https://zakonczeniedzialalnosci.pl/2017/03/29/qa-postepowanie-przymuszajace-i-grzywna/
🙂

Odpowiedz

Magdalena Marzec 28, 2017 o 23:22

Witam,
mam pytanie czy jest możliwość i sens pisania pisma o umorzenie grzywny, jeżeli nadal Spółka nie dopełniła obowiązku złożenia zaległych sprawozdań finansowych?
Spółka nie chce składać sprawozdań, bo są one nierzetelnie sporządzone i chcemy je zweryfikować i poprawić przed zatwierdzeniem i złożeniem do Sądu. Wiem, że możemy je złożyć bez zatwierdzania i to nam da możliwość ich późniejszej korekty, tylko czy sąd nie będzie nadal na Spółce wymuszał karami grzywny, złożenia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania, bo w postanowieniu wpisali konkretnie co trzeba złożyć i są tam m.in. wymienione uchwały zatwierdzające sprawozdania?

Odpowiedz

Magdalena Marzec 29, 2017 o 00:12

Witam,
mam jeszcze pytanie w jakim czasie Sąd dokonuje egzekucji grzywny, czy można chwilę wydłużyć w czasie złożenie tych sprawozdań, żeby złożyć już prawidłowe?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 29, 2017 o 20:37

@Magdalena, na to i inne pytania odpowiadam w moim najnowszym wpisie: https://zakonczeniedzialalnosci.pl/2017/03/29/qa-postepowanie-przymuszajace-i-grzywna/
🙂

Odpowiedz

kinga Kwiecień 17, 2018 o 19:42

Pani Karolino, dostałam postępowanie o wszczęciu egzekucji w celu egzekucji grzywny. Nie otrzymałam natomiast w ogóle żadnych postanowień Sądu. Czy mogę się w jakiś sposób bronić przed egzekucją?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Kwiecień 25, 2018 o 10:42

Proszę jak najszybciej zajrzeć do akt rejestrowych – skoro jest egzekucja grzywny, to na pewno spółka zaniedbała jakiś swój obowiązek.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: