Black friday, czyli o zyskach w teście prywatnego inwestora

Karolina Rokicka-Murszewska        27 listopada 2015        Komentarze (0)

Black friday, czyli początek największych wyprzedaży, już dzisiaj. Uwielbiam wszelkie promocje, bo jednak łatwiej jest wydać pieniądze, kiedy podświadomie wiem, że coś zaoszczędziłam 🙂 Opinie na temat “black friday” są różne (przeważa stwierdzenie, że wszelkie wyprzedaże to “pic na wodę”), ale i tak lepszy “czarny piątek” niż “niebieski poniedziałek”, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku (“blue monday”). Nazwa “black friday” wzięła się z dawnego zwyczaju handlarzy, którzy w swoich księgach rachunkowych straty zapisywali na czerwono, a zyski – na czarno.

Jednym z najpopularniejszych wpisów na blogu jest wpis o teście prywatnego wierzyciela w nowej ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Widzę, że interesuje Cię ta tematyka, postanowiłam więc zgłębić tym razem test prywatnego inwestora, i zastanowić się, komu i jakie właściwie może przynieść on zyski.

W pewnych sytuacjach przedsiębiorcy pomocy może udzielić państwo lub inny podmiot przy użyciu zasobów państwowych. Mówimy o teście prywatnego inwestora w prawie restrukturyzacyjnym, więc siłą rzeczy chodzi o pomoc w doprowadzeniu do skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dlaczego to jest takie ważne?

Ponieważ udzielenie pomocy publicznej jest równoznaczne z tym, że przedsiębiorca, któremu jest udzielana, otrzyma od państwa wsparcie (to może być np. zmniejszenie, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty, udzielenie pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji). Mogłoby to prowadzić to uprzywilejowania tego przedsiębiorcy na rynku. Dlatego w art. 140 Prawa restrukturyzacyjnego zawarto bezwzględny wymóg zawarcia w planie restrukturyzacyjnym testu prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego inwestora, jeśli w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej.

Test prywatnego inwestora jest

oceną działań podejmowanych przez podmiot finansujący, dokonywaną w celu stwierdzenia, czy wsparcie nie stanowi pomocy publicznej. Wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w przypadku, gdy jest dokonywane na warunkach akceptowalnych również dla inwestora prywatnego.

Chodzi przede wszystkim o sytuacje finansowania podmiotu, który ma zostać poddany jednej z procedur restrukturyzacyjnych, przez inwestora publicznego. Test prywatnego inwestora ma jasno określić, czy podmiot restrukturyzowany uzyskałby pieniądze również na wolnym rynku. Inwestor publiczny ma się zachować tak jak inwestor prywatny, czyli przede wszystkim – nie stracić na biznesie.

Test prywatnego inwestora zawiera informacje o:

  1. przewidywanym poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału;
  2. średnim poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału porównywalnych inwestycji;
  3. przewidywanym poziomie ryzyka towarzyszącego inwestycji;
  4. średnim poziomie ryzyka porównywalnych inwestycji.

Co dalej z wynikami testu prywatnego inwestora? Jeśli jest pozytywny, to znaczy, że konkretna pomoc nie stanowi pomocy publicznej. Jeśli natomiast będzie negatywny, wówczas zastosowanie znajdzie art. 204 P.r.:

  1. Jeżeli propozycje układowe przewidują, że dłużnikowi ma zostać udzielona pomoc publiczna, organ, który ma udzielić pomocy, zawiadamia o tym sędziego-komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia planu restrukturyzacyjnego, składając jednocześnie opinię w sprawie wraz z odpisami opinii dla dłużnika, nadzorcy albo zarządcy. Odpis opinii doręcza się dłużnikowi, nadzorcy albo zarządcy.
  2. Dłużnik może złożyć zmienione propozycje układowe pod rygorem umorzenia postępowania w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu opinii.

Ponadto, jeśli przedsiębiorcy ma zostać udzielona pomoc publiczna, musi on spełnić warunki przewidziane w art. 141 P.r., a więc m.in. nie może prowadzić działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali czy górnictwa węgla.

20151025_130014

Na przekór czarnemu piątkowi i jesiennej plusze za oknem – złota, polska, warszawska jesień! 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: