Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

Karolina Rokicka-Murszewska        13 października 2015        3 komentarze

Przesłanką ogłoszenia upadłości – upadłości w ogóle, nie tylko spółki z o.o., ale upadłości przedsiębiorcy – jest niewypłacalność. Podstawowym więc pytaniem jest – czym jest ta niewypłacalność? Definicję pojęcia “niewypłacalności” ustawodawca zawarł w art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego:

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

I po kolei. Pierwsza ze wskazanych przesłanek odnosi się do niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych – czyli takich, których termin zapłaty już upłynął. Ważne – to nie może być jedno zobowiązanie (choćby było ogromne), musi być ich co najmniej dwa, to wynika wprost z treści przepisu ust. 1 art. 11 P.u.n. Ponadto opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań musi przekraczać 3 miesiące, zaś wniosek o ogłoszenie upadłości trzeba zgłosić w ciągu 30 dni od dnia, w którym staliśmy się niewypłacalni. Więcej przeczytaj tutaj:

30 dni na zgłoszenie wniosku o upadłość. Jak liczyć?

Druga przesłanka, której spełnienie da możliwość ogłoszenia upadłości, dotyczy osób prawnych oraz tzw. “ułomnych” osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Gdy suma zobowiązań takiego podmiotu jest większa niż jego aktywa, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące również wtedy może on złożyć wniosku o ogłoszenia upadłości. Nie dotyczy to jednak osób fizycznych, czyli tzw. upadłości konsumenckiej

Oczywiście, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie chciała ogłosić upadłość, prócz przesłanki niewypłacalności, musi się również liczyć z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego majątku na koszty postępowania (art. 13 P.u.n.). Dłużnik nie może być również żadnym z podmiotów wskazanych w art. 6 P.u.n. (m.in. uczelnia, jednostka samorządu terytorialnego czy publiczny samodzielny zoz).

Przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości będzie na pewno brak majątku na koszty (lub majątek wystarczający wyłącznie na koszty). Wniosek może zostać oddalony również w przypadku obciążenia majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 ust. 1 i 2 P.u.n.).

Natomiast zgodnie z art. 12a P.u.n.:

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Co istotne, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być podstawą do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Więcej o tym przeczytasz w innym wpisie:

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale…

Wpis edytowany merytorycznie: 8.02.2018 r.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

marek Luty 1, 2018 o 10:17

Nie czytałem prawa upadłościowego i naprawczego. Nie wiem czy jest tam wykładania legalna pojęcia majątek, ale mam wątpliwości (być może błędnie) z utożsamianiem pojęć “majątek” z “aktywa”.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 8, 2018 o 18:57

@marek, być może Twoje wątpliwości rozwieje art. 11 ust. 5 Prawa upadłościowego (z nazwy wykreślono już jakiś czas temu wyrażenie “i naprawczego”):
5. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Odpowiedz

Tomek Luty 8, 2018 o 19:31

Pani Mecenas mnie zastanawia inna sprawa na kanwie k.s.h. Otóż jest sobie spółka z o.o. która ma dwóch wspólników, gdzie jeden ma 9 udziałów a drugi- 1 udział. Panowie zawarli umowę sprzedaży tego 1 udziału, ale nie zachowali formy notarialnie poświadczonej, czyli można powiedzieć że umowa była nieważna. Wspólnik jednak błędnie przyjął, że doszło do zbycia tego jednego udziału i jest jedynym wspólnikiem. Potem doszło do podjęcia uchwały na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników ws. podwyższenia kapitału zakładowego art. 240 k.s.h., gdzie wspólnik cały czas myślał, że jest jedynym wspólnikiem. Następnie złożył powództwo o stwierdzenie nieważności tej uchwały przeciwko spółce. Sąd wyznaczył kuratora. Zastanawiam się nad sformułowaniem odpowiedzi na pozew będąc wyznaczonym przez sąd kuratorem. Początkowo myślałem, że trzeba wnieść o oddalenie powództwa z powodu braku legitymacji procesowej powoda jednak to odpada. Ma Pani pomysł jaki może być inny powód na oddalenie powództwa? Albo spotkała się Pani z podobną sprawą?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: