Make law easier – do Krajowego Rejestru Sądowego może zajrzeć każdy

Karolina Rokicka-Murszewska        06 października 2015        Komentarze (0)

Zaczął się nowy rok akademicki i wczoraj zaczęłam już zajęcia ze studentami. Z przyszłym absolwentami administracji na zajęciach z zakresu działalności gospodarczej co roku rozmawiałam o dwóch rejestrach – CEIDG oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlaczego? Bo uważam, że znajomość Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego ułatwi im (absolwentom prawa zresztą też) wykonywanie pracy w przyszłości.

Krajowy Rejestr Sądowy to miejsce, od którego staram się zazwyczaj rozpocząć swoją współpracę z daną spółką. Dlaczego? Bo z akt rejestrowych można się dowiedzieć najwięcej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że Krajowy Rejestr Sądowy jest dostępny dla wszystkich. Każdy, nie tylko radca prawny czy aplikant, może zobaczyć dane spółki czy stowarzyszenia w internecie czy przeglądać akta rejestrowe.

Jawność KRSu jest wielowymiarowa. Wystarczy spojrzeć na art. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

  1. Rejestr jest jawny.
  2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
  3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Można więc przejrzeć sobie informacje w internecie, a można również złożyć wniosek o wydanie odpisu czy zaświadczenia. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o KRSie, każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej. To znaczy mniej więcej tyle, że możesz iść do sądu rejonowego, do odpowiedniego wydziału, zajmującego się Krajowym Rejestrem Sądowym, poprosić o akta spółki (najlepiej znać jej numer KRS) i je przejrzeć na miejscu oraz wykonać fotokopie. W Toruniu możesz tego dokonać w Oddziale Centralnej Informacji VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31. Tam właśnie znajduje się czytelnia akt.

Ale oczywiście, nie ma takich zasad, od których nie byłoby wyjątków:

a) Nie obejrzysz akt wykreślonego z rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, jeśli wykreślenie nastąpiło na mocy art. 59 i 60 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane, lub uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności; wpisy wykreślone po upływie 10 lat od dokonania wpisu).

W tej sytuacji dostęp do akt ma wyłącznie wykreślony podmiot oraz wierzyciel, na wniosek którego orzeczono o wpisaniu podmiotu.

b)  Nie każdy ma również do dokumenty będących podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców (zaległości podatkowe i celne, należności pobierane przez ZUS, informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika czy o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej).

Jeśli zostały one wykreślone, ponieważ po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności, wówczas wyłącza się je z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.

20150914_144116

Jeśli śledzisz mnie na Instagramie, to być może widziałeś, że niedawno byłam w Szczecinie. Zawsze żałuję, że nie mam zbyt wiele czasu na zwiedzanie – tak było i tym razem – ale obiecałam sobie, że kiedyś tam wrócę w celach turystycznych, a nie wyłącznie służbowych. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: