Rozwiązanie i wykreślenie z KRS tzw. “martwych podmiotów”

Kancelaria S&Z        19 czerwca 2015        62 komentarze

Rok 2015 rozpoczął się szeregiem nowelizacji ustaw, które wyjątkowo mnie interesują. O tym, że “odświeżono” upadłość konsumencką z całą pewnością już słyszałeś, natomiast być może nie wiesz,  że zmieniono również ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, dodając nowe przepisy art. 25a – 25d. Czego dotyczy ta zmiana? W skrócie – przede wszystkim możliwości doprowadzenia do ustania bytu prawnego tzw. “martwych podmiotów”, bez postępowania likwidacyjnego.

Nowa regulacja stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą zakończenie bytu prawnego podmiotu inicjuje podjęcie przez właściwy organ uchwały o jego rozwiązaniu, a następnie przeprowadzany jest proces likwidacji mający na celu zakończenie wszystkich jego spraw (w tym ściągnięcie należności i zapłatę zobowiązań). Nowe przepisy są stosowane wyłącznie wobec określonej kategorii podmiotów tj. nieaktywnych i nieposiadających majątku, a do wszczęcia postępowania niezbędne będzie spełnienie choćby jednej z określonych prawem przesłanek. Jakich?

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o KRSie, sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;

Tytułem wyjaśnienia: postępowanie przymuszające polega na wezwaniu do wykonania zaniechanego obowiązku (najczęściej – złożenia sprawozdania finansowego do KRS), nałożeniu grzywny, ponowieniu jej w razie potrzeby, wreszcie ustanowieniu kuratora i rozwiązaniu przedsiębiorcy (tak w skrócie i w dużym uproszczeniu). Samo postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego stanowi również nowość. Sąd może je wydać, jeśli z akt rejestrowych podmiotu wynika, że nie doprowadzi ono do wykonania czynności przez podmiot (czyli np. złożenia wniosku o wpis do Rejestru). Umorzenie postępowania przymuszającego natomiast może nastąpić, jeśli sąd stwierdzi, że jego kontynuacja nie przyniesie spodziewanych efektów.

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Przykładem takiego “innego obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 1” może być np. niezgłoszenie aktualnego składu zarządu czy niepodanie aktualnego adresu siedziby spółki.

Co istotne, zadaniem sądu rejestrowego w toku postępowania o rozwiązanie podmiotu jest zbadanie, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Z wnioskiem o udzielenie tego typu informacji może zwrócić się do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych. Jeśli sąd rejestrowy ustali, że majątek istnieje lub prowadzona jest działalność, umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Może to zrobić także, jeśli zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela. Przeszkodą do wydania postanowienia o rozwiązaniu podmiotu nie są natomiast niezaspokojone zobowiązani ciążące na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalne wierzytelności.

Zmiany oceniane są pozytywnie, choć nowelizacja nie jest bez wad i z całą pewnością jej sens zweryfikuje praktyka sądów rejestrowych. Powoływanie likwidatora i tak często bywa zbędne, a jego rola jest iluzoryczna. Bo jakie realne działania może podjąć likwidator, który np. nie posiada dostępu do dokumentacji spółki?

Dzisiaj wyjątkowo nie tylko sprawy osobiste, ale też służbowe przygnały mnie do Warszawy. W związku z tym miało być zdjęcie warszawskiego sądu rejestrowego. Ale kto by tam chciał oglądać budynek sądu 🙂 wrzucam coś przyjemniejszego:

IMG_4915

{ 62 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

iza Marzec 14, 2016 o 13:06

Podobna sytuacja – ojciec mój, jedyny członek zarządu spółki z o.o., której sąd oddalił wniosek o upadłość (brak środków na zaspokojenie wierzycieli), jest notorycznie nękany przez sąd, za nieskładanie zeznań. Upadłość umorzono w 2011, firma nie funkcjonuje, kadencja zarządu wygasła juz dawno, ojciec jest ciężko schorowanym, w tej chwili już starszym człowiekiem, a sąd nałożył na niego grzywnę za nieskładanie sprawozdań. Jak się z tego “wyzwolić”? co taki były członek zarządu i udziałowiec firmy, może w tej chwili zrobić? Jak zamknąć firmę i wykreślić z KRS?

Odpowiedz

Karolina Rokicka Marzec 19, 2016 o 10:15

@iza, a co się dzieje ze wspólnikami? We wpisie na blogu piszę o postępowaniu wszczętym przez sąd z urzędu, ale można złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania prowadzącego do wykreślenia podmiotu z KRS bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Co do szczegółów zapraszam do skorzystania z usług kancelarii, chętnie pomożemy.

Odpowiedz

Jurek Kwiecień 13, 2016 o 15:25

Witam

Czy uważa Pani że spółka wobec której rozpoczął się proces likwidacji i trwa od kilku lat bez efektu, a w przeszłości został oddalony wniosek o postępowanie upadłościowe z uwagi na brak środków, zostanie objęta tą regulacją i zostanie wykreślona” z urzędu”?

pzodr Jurek

Odpowiedz

Karolina Rokicka Kwiecień 14, 2016 o 10:37

Szanowny Panie,
moim zdaniem nowa regulacja 25a-25e ustawy o KRS nie znajdzie tutaj zastosowania, gdyż trwa proces likwidacji – a regulacja z założenia dotyczy rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W związku z tym nie nastąpi wykreślenie z urzędu spółki.

Odpowiedz

Jurek Wrzesień 2, 2017 o 00:48

Witam ponownie
Po analizie dokumentów w KRS, okazało się, że jedynym wspólnik i poprzedni reprezentant spółki w jednym jest nieznany z miejsca pobytu :(. Rozmawiałem z likwidatorem, który 3 lata temu poprzez jednostronną czynność prawną zrezygnował z tej funkcji – a fakt ten do dnia dzisiejszego nie został umieszczony w KRS, twierdzi ze nie miał on dostępu do żadnej dokumentacji spółki i podejrzewa ze mimo prowadzonej działalności gospodarczej spółka nigdy nie prowadziła księgowości. Uważa, że w związku z tym brakiem wykreslenie nie jest możliwe. Wedlug takiej teorii spolka pozostanie nie wykreslona na wieki wiekow amen. Ciekawe kto teraz reprezentuje spółkę i gdzie kierować ewentualne zawiadomienia czy inne pisma jeśli nie ma żadnego organu spółki, no chyba ze brak publikacji w KRS oznacza ze obecny likwidator dalej reprezentuje spółkę?
Pozdr Jurek

Odpowiedz

Krystyna Kwiecień 28, 2016 o 12:59

Dzień dobry.

Czy Spółka z o.o, która nie została wpisana do KRS (wpisana do w Rejestru Handlowego ), nie wykonała od 2008 roku żadnej operacji zostanie wykreślona ” z urzędu?

Pozdr. Krystyna

Odpowiedz

Karolina Rokicka Kwiecień 28, 2016 o 13:01

Szanowna Pani Krystyno,
sytuacja, o której Pani pisze, jest opisana w innym moim wpisie. Zapraszam do lektury!

Odpowiedz

Jakub Czerwiec 17, 2016 o 17:11

Witam, mam pytanie odnośnie procedury z art. 25e, co w przypadku, gdy wierzycielem podmiotu wykreślonego z krs jest Skarb Państwa – Prezydent Miasta, w takiej sytuacji trzeba pozywać Skarb Państwa czy ewentualnie występować o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz Skarbu Państwa? Malo tego Skarb Państwa, który nabywa mienie będzie reprezentowany przez starostę (Prezydenta Miasta). Wówczas dochodzi do sytuacji, w której skarb Państwa dochodzi roszczeń od Skarbu Państwa. Oczywiście nie ma wątpliwości, gdy wierzycielem jest inny podmiot niż Skarb Państwa, ale w takiej sytuacji co robić
pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Rokicka Lipiec 6, 2016 o 11:16

@Jakub, przepraszam, że tak późno, ale – w moim odczuciu dochodzi do konfuzji i wygaśnięcia roszczeń Skarbu Państwa, ponieważ staje się on w takiej sytuacji jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem.

Odpowiedz

Ewa Wrzesień 2, 2016 o 09:06

Czy po wykreśleniu podmiotu z rejestru można dochodzić niezaspokojonych zobowiązań od członków zarządu?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Wrzesień 15, 2016 o 13:51

@Ewa, oczywiście, członkowie zarząd ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w okresie pełnienia przez nich funkcji, na zasadzie określonej w art. 299 KSH

Odpowiedz

Grażyna Wrzesień 23, 2016 o 16:33

Od 2013 roku nie jestem prokurentem ani udziałowcem spółki z o.o. Osoba będąca prezesem odkupiła ode mnie wszystkie moje udziały, ale nie powiadomiła o zmianie KSR. Z tego, co wiem, spółka ta nie prowadzi działalności. Obecnie otrzymałam wezwanie do US w sprawie nieskładania deklaracji VAT. US uznał moją odpowiedź wyjaśniającą udokumentowaną notarialną umową sprzedaży moich udziałów, że nie mam żadnych praw reprezentowania tej spółki, ale w KSR nie ma w tym zakresie naniesionych zmian. Co mogę zrobić, aby nie figurować w KSR jako prokurent i udziałowiec skoro z tą spółką nie mam już nic wspólnego.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Wrzesień 23, 2016 o 16:44

@Grażyna, spróbuj skierować do właściwego sądu rejestrowego (Sąd Rejonowy, wydział KRS) pismo, aby zobowiązał zarząd spólki do zgłoszenia zmian w KRS w trybie art. 24 UST. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odpowiedz

Grażyna Wrzesień 26, 2016 o 16:39

Dziękuję za poradę i pójdę tym tropem. Poinformuję o finale.

Odpowiedz

Piotr Październik 22, 2016 o 14:04

Dzień dobry,
Przyjazny blog prawny o likwidacji spółek – z nieba mi Pani spadła…
Czy w przypadku spółki z o.o., postawionej w likwidację w 2007 roku (od tego czasu zupełnie zaprzestała działalności), w której sąd w 2014 ze względów formalnych usunął likwidatora i ustanowił mnie w 2016 kuratorem jest szansa na wykreślenie z KRS? (np. na podst. art. 25)? Ostatnie sprawozdanie finansowe likwidator złożył w 2013 roku, za 2011 rok. Obecnie nie mam dokumentacji spółki (u likwidatora, z którym nie ma kontaktu), a z sądu dostałem grzywnę za brak złożonej informacji… Nie za bardzo wiem, co w tej sytuacji mam robić. Złożyć pismo do sądu o wykreślenie? Dodam, że nie był zgłaszany wniosek o upadłość (brak środków), spółka nie posiada majątku. Co zrobić, żeby zamknąć temat “martwej spółki”?
z góry dziękuję za pomoc, serdecznie pozdrawiam,
Piotr

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 24, 2016 o 10:54

Panie Piotrze, na blogu znajdują się odpowiedzi na Pana pytania – proszę przeczytać teksty dotyczące “martwych podmiotów”, linki tutaj
Postępowanie nad podst. 25a uKRS jest prowadzone z urzędu, więc co najwyżej możemy próbować zasugerować sądowi rozważenie rozwiązania z urzędu bez likwidacji.

Odpowiedz

Anna Listopad 25, 2016 o 21:35

Spółka jawna od 2006 r.nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie ma żadnego majątku. Jest 3 wspólników,którzy nie mogą dojść do porozumienia. Nie znany jest adres jednego ze wspólników ( nie ma jak dostarczyć Mu wypowiedzenia spółki. Jak rozwiązać taką spółkę?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Listopad 29, 2016 o 15:32

@Anna, co masz na myśli wskazując, że “nie jest znany adres jednego ze wspólników”? Oświadczenie o wypowiedzeniu należy doręczyć na adres wspólnika albo jego adres dla doręczeń, podany w KRS. Wszelkie zmiany adresowe powinny być rejestrowane w KRS. Jeśli jedynym znanym Ci adresem jest adres podany podczas rejestracji spółki, należy doręczyć pod ten adres – po podwójnym awizo uznaje się korespondencję za skutecznie doręczoną.

Odpowiedz

Dariusz Styczeń 6, 2017 o 10:30

Dzień dobry.
Prowadzę spór ze spółką z o.o. przed sądem pracy. Pozwanym już była sp . zoo w likwidacji. Nie zgłosiłem w okresie 3 miesięcy kwoty sporu. W trakcie procesu przed sądem pracy spółka złożyła wniosek o wykreślenie jej z rejestru. Spółka złożyła do depozytu kwotę 5.000 zł a kwota sporu wynosi 20.000 zł. Sąd zezwolił. Wniosłem apelacje na to. Czy jest możliwość przystąpienia do KRS jako uczestnik postępowania w przedmiocie wykreślenia i czy spółka nie powinna złożyć do depozytu całej kwoty roszczenia?? .
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
Dariusz

Odpowiedz

Ola Styczeń 11, 2017 o 08:55

Fantastyczny blog – wiedza w pigułce w przystępnej formie – gratuluję i podziwiam za zaangażowanie. Mam pytanie dotyczące rozwiązania martwego podmiotu: czy po rozwiązaniu przez Sąd eks członkowie zarządu odpowiadają za zaległości podatkowe i składkowe na podstawie art 116 ordynacji podatkowej? Po rozwiązaniu odpowiedzialność za zaległości przejmuje Skarb Państwa, mienia brak (lub jest minimalne) – odpowiedzialność ogranicza się do wartości mienia czy nie ogranicza się w ogóle? Za każdym razem (bez względu na wysokość zaległości ZUS/US i wartość majątku) dojdzie do konfuzji i wygaśnięcia roszczeń, o których pisała Pani w jednym z komentarzy powyżej?

Odpowiedz

Anna Styczeń 12, 2017 o 14:06

Witam,

wierzyciel zamierza wnieść “sprzeciw” przeciwko rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wykazując swój uzasadniony interes (którym nie są nieuregulowane zobowiązania tego podmiotu). Czy takie pismo podlega jakiejś opłacie?

pozdrawiam serdecznie
Anna

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 12, 2017 o 16:30

@Anna, moim zdaniem nie. Zastanawiam się natomiast, czy wierzyciel w ogóle zostanie edopuszczony do tego postępowania, z uwagi na art. 25d ust. 2 ustawy o KRS: “Istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego”.

Odpowiedz

Stanisław Styczeń 25, 2017 o 21:08

Witam Panią Mecenas !
Chciałbym zapytać, czy z tego lub jakiegoś zbliżonego tryb poza likwidacyjnego wykreślenia można skorzystać w przypadku stowarzyszenia rejestrowego.
Ukłony
Stanisław Szpetmański

Odpowiedz

Adam Styczeń 29, 2017 o 00:40

witam, kilka dni temu spólka otrzymała postanowienie o umorzeniu postępowania przymuszającego odnośnie wpisania aktualnej siedziby.
Było to tak, że sąd w czerwcu wszczał postępowanie przymuszające a w listopadzie wykreslił prezesa – był karany
W styczniu natomiast umorzył postępowanie bowiem uznał, że nie ma kogo przymusić bo nie ma zarządu.
Czy w związku z tym sąd rozpocznie postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
Jeśli tak to czy jest jakiś termin ? Jestem wierzycielem tej spółki i czy mam szanse na odzyskanie od niej środków?
Spółka nie ma żadnego majątku ani należności a teraz to już nawet zarządu.

z góry dziekuję

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 30, 2017 o 09:30

@Adam, nie działa to tak automatycznie, że od razu po umorzeniu postępowania nastąpi wykreślenie spółki z rejestru. Ale jeśli nie posiada majątku zbywalnego, to jest na to duża szansa. A może rozwiązaniem byłoby ustanowienie kuratora dla spółki?

Odpowiedz

Adam Styczeń 30, 2017 o 09:44

Bardzo dziękuję za odpowiedź
spólka nie ma żadnego zbywalnego majątku

czy udziałowiec może przyspieszyc proces wykreslenia?

spólka ma niestety zobowiązania

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 30, 2017 o 10:09

Wspólnik może złożyć wniosek o powołanie kuratora, który następnie zwoła ZW spółki, na ktorym to ZW wspolnicy podejmą decyzję o likwidacji spółki, ewentualnie, jeśli na takim ZW nie pojawią się wspólnicy lub nie będą w stanie (z uwagi na zapisy umowy) podjąć skutecznej uchwaly, kurator może złożyć wniosek o rozwiązanie spółki do sądu.

Odpowiedz

Milena Luty 9, 2017 o 19:47

Proszę o podpowiedź gdzie mam szukać pomocy. Spółka SA bez zarządu, wspólników udziałowców, umorzone postępowanie o upadłość. Posiadam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, skierowany do komornika o zapłatę nagrody jubileuszowej, brak możliwości ściągnięcia dla mnie zobowiązania. Spółka zgodnie z KRS zawiesiła działalność ale nie ogłosiła upadłości ani likwidacji w tej chwili nie ma zarządu. proszę o pomoc gdzie mam złożyć pisma do jakich instytucji aby móc wyegzekwować swoją należność.

Odpowiedz

Joanna Luty 13, 2017 o 20:21

Dzień dobry!
Pani Mecenas, czy są już jakieś wieści jak w praktyce wygląda procedura wykreślania “martwych spółek” z KRS? Zastanawiam się z jakimi kosztami wiąże się zainicjowanie takiego postępowania przez podmiot (w teorii sąd działa z urzędu, ale podmiotom z różnych względów może zależeć na zgłoszeniu, że zachodzą przesłanki – żeby przyśpieszyć procedurę i zamknąć temat) – teoretycznie wszystko wygląda pięknie i bezkosztowo. Czy to iluzja?
Temat jest bardzo interesujący.
Pozdrawiam, Joanna.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 18, 2017 o 11:48

Pani Joanno, coś się w temacie rusza, ale na razie nie mam jakichś szczegółowych danych: https://zakonczeniedzialalnosci.pl/2017/03/07/rozwiazanie-martwych-podmiotow-bez-likwidacji-dziala-czy-nie/
Niemniej, temat śledzę na bieżąco!

Odpowiedz

M Luty 14, 2017 o 15:29

Ciekawy pomysł na serie wpisów nt. rozwiązania i martwych spółek ;] Temat dalej na czasie w 2017 r.

Odpowiedz

Marek Kwiecień 19, 2017 o 12:26

Witam
Mam taką sytuację w 2015 powstała spółka z o.o. zakładali ją trzej wspólnicy. Po ok roku jeden ze wspólników zniknął z Polski (chyba) bo słuch op nim zaginał i nie wiadomo gdzie jest. Teraz pozostali wspólnicy chcą zlikwidować spółke, spółka nie ma majątku oraz zarządu, z adresem też jest kiepsko bo umowa została wypowiedziana przez własciciela biura. I teraz co mogą zrobić pozostali wspólnicy by wykreslić firmę z KRS. Czy można iść tym tropem i powiadomić sąd rejestrujący że od roku spółka nie ma zarządu bo nikt nie chce podjąć tej funkcji, oraz z racji iż od ponad 1,5 roku nie prowadzi działalności. Moi znajomi chcieli by zrobić to zgodnie z prawem ale nie spółka nie ma majątku na przeprowadzenie likwidacji i nie mozna skontaktować się z trzecim wspólnikiem. Bardzo proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Kwiecień 24, 2017 o 09:41

Panie Marku, oczywiście można spróbować powiadomić sąd o możliwości zaistnienia przesłanek do rozwiązania spółki bez likwidacji – o ile oczywiście one faktycznie istnieją, zgodnie z art. 25a ustawy o KRS:
1. Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:
1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
2. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Radziłabym znajomym najpierw porządnie przejrzeć akta w KRS, żeby się zorientować, czy faktycznie są podstawy do tego postępowania. Może lepszym rozwiązaniem byłby kurator?

Odpowiedz

Marek Maj 9, 2017 o 21:32

Szanowna Pani Mecenas,
jestem pełen podziwu i wdzięczności dla sposobu, w jaki prowadzi Pani niniejszy blog na temat likwidacji działalności.
Jestem żywo zainteresowany tematem wykreślania ‘martwych podmiotów’ z urzędu, ponieważ spółka, której jestem jedynym reprezentantem i udziałowcem jest właśnie w trakcie takiej likwidacji.

Opisywana przeze mnie spółka została zarejestrowana w 2009 roku (wcześniej przez kilka lat prowadzona działalność w formie spółki cywilnej) i prowadziła działalność z sukcesami, ale ze względu na moją poważną chorobę została bez zarządu, a w trakcie mojej hospitalizacji i rehabilitacji prokurent wyprzedał majątek spółki i wyprowadził resztę rezerw, co sprawiło, że w 2011 roku, wróciwszy do zdrowia, byłem zmuszony złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości (zwrócony w całości przez KRS z powodu braku majątku wystarczającego na przeprowadzenie postępowania).
Spółka obecnie posiada bardzo dużo zobowiązań, w tym wobec Skarbu Państwa (częściowo już umorzonych ze względu na przedawnienie), ale od 2011 roku nie prowadzi działalności, nie zatrudnia pracowników, nie posiada siedziby, dokumentacja spółki uległa zniszczeniu, od kilku lat nie są także składane sprawozdania z działalności oraz bilans – słowem: jest ‘martwym podmiotem’.
Jako jedyny reprezentant spółki (zarząd jednoosobowy) zostałem pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki z art. 299, w związku z czym od ponad 6 lat jestem nękany przez komorników i firmy windykacyjne. Mogę wprost powiedzieć, że obecnie żyję w ubóstwie, a moją jedyną nadzieją na powrót do normalnego życia jest likwidacja spółki i przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej.

Na początku 2017 roku, za radą znajomej mecenas, złożyłem w KRS pismo z wnioskiem o likwidację spółki z art. 25 i w połowie lutego w Monitorze ukazała się informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
Niestety referent prowadzący likwidację spółki nie jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie, ile potrwa procedura i kiedy spółka zostanie wykreślona z rejestru, zasłaniając się tym, że jest to nowy przepis i w tut. KRS nie przeprowadzono jeszcze skutecznej likwidacji z art. 25.

Czy spotkała się Pani z przypadkiem skutecznie przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego z art. 25?

Pisała Pani powyżej, że pomimo wykreślenia sp. z o.o. z rejestru, zarząd nadal odpowiada za jej zobowiązania z art. 299. Czy w związku z powyższym likwidacja spółki (oraz przeprowadzenie w późniejszym etapie postępowania upadłości konsumenckiej) nie gwarantuje mi nietykalności i oczyszczenia się wszelkich zobowiązań?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,
Marek

Odpowiedz

Marek Sierpień 8, 2017 o 13:37

Pani Karolino,
chciałbym ponowić pytanie o to, czy spotkała się Pani z przypadkiem skutecznie przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego z art. 25?

Postępowanie w sprawie mojej spółki trwa już ponad pół roku i nie widać żadnych postępów.

Czy jako jedyny reprezentant spółki mam możliwość przyspieszenia procesu wykreślenia? Czy mam jakikolwiek wpływ na przeprowadzane postępowanie?

Z wyrazami szacunku,
Marek

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Sierpień 8, 2017 o 13:47

Panie Marku, owszem, jedna ze spółek, gdzie kuratorem był mec. Karol Sienkiewicz i nie doszło do powołania organów, zakończyła swój żywot w trybie art. 25a ustawy o KRS. Ale to jednak jest proces długotrwały, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dla przykładu, dla spółki, o której wspomniałam, ogłoszono o wszczęciu postępowania w oparciu o art. 25a ustawy o KRS w dniu 19.05.2016 r. Dopiero zaś 17.01.2017 r. wykreślono podmiot z KRS. I to wszystko w sądzie w Toruniu, gdzie zazwyczaj postępowania są bardzo sprawne.
Wydaje mi się, że trzeba dać sądowi chwilę i nie przyspieszać. Oczywiście, może Pan skierować pismo, że Panu zależy na możliwie szybkim zakończeniu sprawy, sąd zaś może, ale nie musi, to pismo uwzględnić. Niemniej, wydaje mi się, że pół roku oczekiwania to nie jest długo.

Odpowiedz

Monika Styczeń 5, 2018 o 15:40

Witam
Chciałbym złożyć wniosek o wykreślenie spółki zoo z art. 25. Czy mogę prosić o informację jakie dane zawierał wniosek, który Pan złożył do krs?

Odpowiedz

radek Sierpień 4, 2017 o 23:57

Najlepszy artykul na ten temat jaki udalo mi sie znalezc – ogromne dzeiki Pani Karolino.

Od dwoch lat poszukuje kontaktu ze spolka z o o – znam jej nazwe, ostatnia lokalizacje i imie prezesa. Probujemy rozwiklac skomplikowana sytuacje zadluzenia, wpisow w ksiegi wieczyste i ustalenia wlasnosci majatku po spolce. Poki co bez rezultatu. Ostatnie dokumenty (akt notarialny pelnomocnictwa) jakie odnalazlem pochadza z 1999r.

Po spolce nie ma zadnych sladow – w KRS, CEIDG ani na (internetowym) Monitorze Sadowym. Podejrzewam, ze moglo sie tu wydarzyc wykreslenie z KRS jednak zostaly by po tym jakis ‘slady’ prawda?

Jesli spolka rzeczywiscie zostala wykreslona – gdzie szukac informacji / kontaktu z taka spolka?

Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Sierpień 5, 2017 o 08:38

Dzięki za komentarz Panie Radku! Musi być ślad po wykreśleniu – w KRS albo właśnie ogłoszenie o wykreśleniu w MSiG. Jest jeszcze inna opcja – może spółki nie ma w KRS, bo nigdy w nim nie była? Proszę przeczytać ten wpis
To by tłumaczyło brak jakichkolwiek informacji o niej.

Odpowiedz

radek Sierpień 7, 2017 o 17:04

Dziekuje Pani Karolino – duzo sie tu mozna u Pani nauczyc! =)

Jesli spolka rzeczywiscie nie przerejestrowala sie do KRS i tak jak opisuje Pani w innym poscie zostala ona wykreslona z rejestru:

1) Od kogo mozna uzyskac potwierdzenie takiego wykreslenia?
2) Z kim kontaktowac sie aby decydowac o sprawach nieruchomosci spolki? Starosta gminy gdzie spolka byla (ostatnio) zarejestrowana? Czy starosta gminy gdzie spolka byla pierwotnie zarejestowana i gdzie znajduja sie nieruchomosci?

Dziekuj bardzo za informacje!

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Sierpień 8, 2017 o 12:44

Panie Radku,
1) nie ma jako takiego zaświadczenia – może Pan co najwyżej wystąpić do KRS o wydanie zaświadczenia (na formularzu CI KRS-CZN), że dana spółka w nim nie figuruje, co, wraz z jej wcześniejszym numerem w RHB (Rejestr Handlowy B- poprzednik Krajowego Rejestru Sądowego), jest poświadczeniem o jej nieistnieniu. Uznanie danego podmiotu za wykreślony następowało z mocy prawa z dniem 1.01.2016 r., jeśli do tego czasu nie został złożony wniosek o wpis do KRS>.
2) starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
pozdrawiam!

Odpowiedz

Wojtek Sierpień 8, 2017 o 10:11

Pani Karolino,
a co w przypadku kiedy Spółka nie składa sprawozdań, ale Sąd nie wyzywa do ich złożenia ani nie wszczyna postępowania przymuszającego?
Czy da się jakoś wpłynąć na Sąd, żeby wszczął takie postępowanie? Bo w tym momencie nie są spełnione przesłanki formalne do tego, aby podmiot wykreślić z KRS..

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Sierpień 8, 2017 o 12:46

Oczywiście, należy złożyć w sądzie informację o tym, że brakuje w aktach rejestrowych KRS danego sprawozdania. Można przy tym zawnioskować o rozważenie wszczęcia przez sąd postępowania przymuszającego w tym zakresie, przy czym nie jest on takim wnioskiem związany.

Odpowiedz

Wojtek Sierpień 8, 2017 o 15:21

Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂

Odpowiedz

Dariusz Październik 14, 2017 o 18:42

Witam, może Pani podpowiedzieć co dzieje się z kapitałem zakładowym w sytuacji rozwiązania spółki bez postępowania likwidacyjnego. Spółka ma kapitał 50.000 zł żadnego majątku, żadnych wierzytelności oraz kosztów, nigdy nie podjęła działalności, nie jest wpisana do Urzędu Skarbowego jako płatnik Vat (została przez Urząd wykreślona z rejestru) i właśnie przyszło pismo o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez likwidacji. A co z tym kapitałem, który de facto jest zaksięgowany jako wniesiony i fizycznie istnieje?? Byłbym wdzięczny.

Odpowiedz

Monika Listopad 27, 2017 o 13:28

Witam
Na spółkę z o.o. której jestem prezesem sąd nałożył grzywnę za niezłożenie sprawozdania finansowego. Chciałbym złożyć wniosek o wykreślenie spółki bez postepowania likwidacyjnego, ale nie wiem jak taki wniosek powinien wyglądać. Proszę o pomoc w tej kwestii. Spółka ma również zaległości w składaniu deklaracji do urzędu skarbowego. Czy przed złożeniem wniosku do krs o zamknięcie spółki najpierw powinnam złożyć wszystkie zaległe deklaracje do us? Czy jeżeli złożę zaległy cit8 zerowy (spółka od kilku lat nie prowadź działalności) urząd skarbowy może nałożyć karę za brak sprawozdania finansowego?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Bożena Grudzień 13, 2017 o 13:14

Witam.
Proszę o pomoc w następującej sprawie;
znajomy wspólnie z obywatelem Chin założył spółkę z o.o., ale od 1996 roku nie ma z nim żadnego kontaktu.
W tej chwili spółka nie posiada żadnego majątku i corocznie musi składać zerowe sprawozdania finansowe do Urzędu Skarbowego.
Sytuacja na dzisiaj to brak kontaktu z Prezesem i wspólnikiem (Obywatelem Chin)
a dodatkowo mój znajomy jest bardzo chory i niewiele życia mu pozostało.
Co można w tej chwili zrobić i dodatkowo co w niedalekiej przyszłości będzie musiała zrobić jego żona jako spadkobierczyni majątku po mężu?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Bożena Luty 8, 2018 o 10:58

Witam.
Właściciel spółki zmarł.
Co ma robić jego żona jako spadkobierca?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 8, 2018 o 17:47

Szanowna Pani, pod pojęciem “właściciel” ma Pani na myśli wspólnika (udziałowca) spółki? Co ma zrobić, to zależy od tego przede wszystkim – jaka to jest spółka, a poza tym – ilu jest wspólników, ilu spadkobierców. Jeśli potrzebuje Pani konkretnej porady prawnej, zapraszam do kontaktu przez zakładkę “formularz kontaktowy”.

Odpowiedz

zdzisław Styczeń 11, 2018 o 21:32

witam.klub sportowy o którym mowa zaprzestał działalności, brak jakiegokolwiek kontaktu z prezesem tego klubu i zobowiązanie go o wykreślenie z KRS a zmiany wprowadzone do rejestru nie były uzgodnione z kimkolwiek z zarządu czy komisji rewizyjnej, była to decyzja jednoosobowa i samowolna z wykorzystaniem danych z wcześniejszego wpisu Były składane do biura klubu pisemne rezygnacje z pracy czy to zarządu czy komisji rewizyjnej, niestety nie zrealizowane. Po czteroletnim okresie kadencji z powodu braku zainteresowania członków klubu, walne zebranie się nie odbyło i nie było możliwości dokonania zmian. Kadencja minęła w czerwcu 2017 roku.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 11, 2018 o 22:48

@zdzisław, widzę opis sytuacji, a gdzie pytanie?

Odpowiedz

zdzisław Styczeń 14, 2018 o 09:17

pytanie to kto w takiej sytuacji ma lub może dokonać skreślenia z sądowego rejestru tego podmiotu. KRS to 0000045630 z nikim z byłego zarządu niema kontaktu, biuro zlikwidowane.

Odpowiedz

Barbara Styczeń 18, 2018 o 21:40

Pani Mecenas, jako wierzyciel spółki wykreślonej z KRS jako “martwy podmiot”, nie zgłosiłam swoich roszczeń w ustawowym terminie- do końca 2016 r. Moje wierzytelności są zabezpieczone hipoteką kaucyjną, czy w obecnej sytuacji będzie możliwe dochodzenie od Skarbu Państwa roszczeń zabezpieczonych hipoteką skoro wg. art. 9 ust. 2c roszczenia wierzycieli podmiotów wykreślonych wygasają? Czy hipoteka także nie wygasła (jako akcesoryjna)? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 20, 2018 o 22:03

Pani Barbaro, chyba myli Pani dwie instytucje – wpis dotyczy wykreślenia “martwej spółki” w trybie art. 25a ustawy o KRS, które może dotyczyć każdej spółki, zaś termin na zgłoszenie roszczeń to rok od wykreślenia z KRS. Natomiast termin do 31.12.2016 r. dotyczy spółek, które nie przerejestrowały się z RHB do KRS do końca 2015 r. O skutkach uznania za wykreślone takich spółek pisałam TUTAJ.

Odpowiedz

Piotr Marzec 8, 2018 o 13:04

Pani Mecenas. Jak przymusić KRS, aby wreszcie rozpoczął procedurę upadłości spółki zoo na podstawie art. 25a ustawy? Spółka jest martwa od 5 lat. Adres nieaktualny. W tym miejscu działa już zupełnie inna firma. Spółka jest niewypłacalna i nie ma żadnego majątku o czym jest wzmianka w rejestrze wpisana przez komornika. Spółka ma właściciela, ale od pół roku nie posiada reprezentacji. Właściciel był jednoosobowo prezesem, ale sąd krs zorientował się, że pan prezes jest w trakcie odbywania kary więzienia, więc wykreślił go z zarządu. Teraz już w ogóle nie ma z kim rozmawiać. Dla mnie jako wierzyciela tej spółki wyjściem byłoby, gdyby ta spółka upadła. Ale krs może wszcząć postępowanie z urzędu w trybie art. 25a, ale nie musi. Jak “poprosić” krs, aby jednak pojął to wyzwanie?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 13, 2018 o 10:38

Proszę złożyć wniosek o wszczęcie postępowania z urzędu i zasugerować sądowi to rozwiązanie. O ile oczywiście są spełnione przesłanki do wszczęcia procedury z art. 25a ustawy o KRS.

Odpowiedz

Piotr Marzec 13, 2018 o 11:17

Proste. Jeszcze dziś tak zrobię. Bardzo dziękuję za poradę.

Odpowiedz

Janusz Marzec 27, 2018 o 17:33

Pani Mecenas udałem się do US złożyć CIT8 zerowego za rok 2017 jak zresztą co roku , z działalności gospodarczej która została zawieszona od 1993r i nie prowadziła działalności nie posiada żadnych zobowiązań finansowych i dowiedziałem że moich dokumentów nie przyjmą ponieważ spółka została wykreślona z rejestrów . Nadmieniam że spółka posiada niewielkie zapasy materiałowe które są dzisiaj wartości zerowej jak i niewielką kwotę pieniężną na koncie. Ponieważ ja nie mam żadnej wiedzy co do statusu spółki , co powinienem teraz wykonać i postąpić aby spółkę całkowicie zlikwidować ? Z góry dziękuję za poradę

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 28, 2018 o 09:54

Panie Januszu, proszę sprawdzić status spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli nie wyskoczy żaden wpis, to znaczy, że spółka nie istnieje (np. została rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego z urzędu przez Sąd) i wówczas już nie ma Pan więcej do zrobienia.

Odpowiedz

Joanna Lipiec 24, 2018 o 13:32

Witam, a co z niezaspokojonymi zobowiązaniami ciążącymi na wykreślonym podmiocie ( podatek od nieruchomości)

Odpowiedz

Marcin Kwiecień 5, 2019 o 17:23

Dzień dobry,
proszę o poradę, wiem, wyda się to dość abstrakcyjne. Co zrobić w przypadku, gdy stowarzyszenie powstało kilka lat temu nie prowadziło działalności, żadnej, były wysyłane zerowe zeznania do US, stowarzyszenie nadal widnieje w KRS. Jakie podjąć działania? Czy cały proces likwidacji, skoro nie ma żadnej dokumentacji? Nie ma kontaktu z osobami, które zakładały?

Z góry, dziękuję.

Odpowiedz

Bożena Kwiecień 9, 2019 o 12:09

Dzień dobry, Pani Karolino
Moje pytanie będzie podobne do pytania P.Marcina. Stowarzyszenie nie działa ok kilku lat. Cit 8 składany w US zerowy, brak majątku i ale i też zobowiązań. Chciałam zapytać jaka jest procedura likwidacji takiego stowarzyszenia, kiedy nie ma możliwości “ściągnąć” członków, bo nie ma żadnych list. Jest tylko Zarząd wpisany w KRS 9 osób (z Komisją Rewizyjną), z których kilkoro po 80 stce. Jak uzyskać kworum i prawomocną uchwałę o likwidacji stowarzyszenia?
Bardzo potrzebna Pani pomoc 🙂
pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: