Co się dzieje z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej?

Karolina Rokicka-Murszewska        07 maja 2018        Komentarze (0)

Prace nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jeszcze w zeszłym roku były mocno zintensyfikowane. Wydawało się, że projekt ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów lada moment wejdzie w życie. I to na pewno nastąpi, ale nie tak szybko, jak początkowo przewidywano.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma przede wszystkim umożliwić funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Co ważne – zarządca, powołany przez spadkobierców lub małżonka przedsiębiorcy, stanie się pracodawcą dla pracowników, którzy nie stracą pracy. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę aż do podziału spadku, maksymalnie przez 2 lata.

O szczegółach wielokrotnie pisałam na blogu.

Obecnie ustawa jest po I czytaniu i po rozpatrzeniu przez sejmową komisję do spraw deregulacji (12.04.2018 r.). Opinia komisji była pozytywna, niedługo od jej wyrażenia minie prawie miesiąc, więc miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy się jedynie zastanawiać nad dokładnym terminem wejścia w życie ustawy. Ani rządzący, ani opozycja nie mają wątpliwości, że jest ona bardzo potrzebna, bo wiele dobrze prosperujących firm obecnie nie ma szans na przetrwanie po śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy.

30 kwietnia 2018 r. Ważna data dla przedsiębiorców – wchodzi w życie Konstytucja biznesu

Karolina Rokicka-Murszewska        30 kwietnia 2018        2 komentarze

Dzisiaj, czyli 30 kwietnia 2018 r., wchodzi o życie pakiet 5 ustaw, znanych jako Konstytucja biznesu. Jakie ustawy wchodzą w jego skład?

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najbardziej “elektryzujące” zmiany wprowadza ustawa – Prawo przedsiębiorców. Chodzi m.in. o działalność nieewidencjonowaną czy tzw. ulgę na start. Niewątpliwie Konstytucja biznesu to również po części uszeregowanie i uporządkowanie (a przy tym również – powtórzenie) dotychczas obowiązujących regulacji. Nawet jednak tego rodzaju zabiegi należy ocenić pozytywnie – w końcu chodzi o to, aby ustawy były bardziej czytelne dla każdego przedsiębiorcy.

Oczywiście, jeśli chcesz wiedzieć na temat tego, co będzie się działo po 30 kwietnia 2018 r. i co niesie ze sobą Konstytucja biznesu, zapraszam Cię na nasz serwis prawny KONSTYTUCJABIZNESU.BIZ:

Konstytucja biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.

 

Pierwsze skuteczne złożenie sprawozdania finansowego po 15.03.2018 r. za nami

Karolina Rokicka-Murszewska        25 kwietnia 2018        25 komentarzy

W dniu 23.04.2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział KRS, na posiedzeniu niejawnym postanowił wpisać wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu. Wniosek naszego Klienta, nieposiadającego w zarządzie żadnej osoby z numerem PESEL, został złożony przez mec. Karola Sienkiewicza, który podpisał go ePUAPem. Same dokumenty zostały wcześniej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (i wygenerowane w formacie xades).

Piszę o tym, bo to jeden z pierwszych wniosków, nad jakimi pochylił się toruński KRS po zmianach, które miały miejsce po 15 marca 2018 r. Pisałam o tym w poniższym wpisie:

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie?

Sytuacja, o której mowa powyżej, była o tyle klarowna, że faktycznie wszyscy członkowie zarządu naszego Klienta nie mają numeru PESEL (wszyscy są cudzoziemcami). Jednak wciąż, czytając pytania czytelników zadawane na moim blogu lub blogu mec. Moniki Markisz, mam wrażenie, że jest dużo niejasności związanych ze składaniem sprawozdań przez pełnomocnika. Czy jest możliwość złożenia takiego wniosku w sytuacji, gdy członkowie zarządu posiadają numery PESEL?

Wydaje mi się, że prezes dużej spółki właśnie po to zatrudnia kancelarię, aby nie przejmować się tym, jak składać sprawozdania do KRS. Powstaje więc pytanie, czy faktycznie ustawodawcy własnie o to chodziło, żeby wyłączyć możliwość reprezentowania spółki przez pełnomocnika w sytuacji, gdy członkowie zarządu mają PESEL? Przecież to wcale nie usprawni działań sprawozdawczych spółek.

Ewentualna możliwość, która się nasuwa, to przygotowanie całości wniosku przez pełnomocnika i udostępnienie go tylko do podpisu członkowi zarządu. Ale to oznacza, że musi mieć on podpis elektroniczny lub ePUAP.

Nowe stawki wynagrodzenia dla kuratorów w sprawach cywilnych

Karolina Rokicka-Murszewska        26 marca 2018        Komentarze (0)

Dzień 15 marca 2018 r. zapisze się z całą pewnością na kartach historii. Ale nie chodzi tutaj wyłącznie o kwestie sprawozdań finansowych, o których możesz poczytać tutaj:

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie?

W dniu 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536). Rozporządzenie, które diametralnie pogarsza stawkę wynagrodzeń kuratorów ustanawianych dla stron w sprawach cywilnych.

 

Wynagrodzenia dla kuratorów w wysokości 40%…
—-

Zgodnie z § 1 ust. 1 nowego rozporządzenia:

Wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej „kuratorem”, ustala się (…) w kwocie nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności radców prawnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138), w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł.

Dla porównania poprzednie brzmienie tego przepisu było następujące:

Wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej „kuratorem”, nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi (…) opłaty za czynności radców prawnych.

 

Przykład spadku wynagrodzenia dla kuratorów
—-

Jak to się przekłada na praktykę? Wyobraźmy sobie, że prowadzimy kilka spraw cywilnych, gdzie jesteśmy kuratorem XXX spółki z o.o.

We wrześniu 2017 r. wpłynęła sprawa o zapłatę za 75 tys. zł (pozew wniesiony jeszcze za “czasów” starego brzmienia rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych) – stawka za sprawę wynosi 7200 zł. Oznacza to, że za jej prowadzenie kurator może starać się o wynagrodzenie właśnie w tej kwocie. Może starać – nie znaczy, że je dokładnie w tej kwocie otrzyma, ale wie, że jeśli wykonał kawał dobrej roboty, to może spróbować.

W ostatni piątek (23.03.2018) wpłynęła natomiast sprawa o przywrócenie do pracy przeciwko spółce XXX sp. z o.o. Jesteśmy kuratorem, więc angażujemy się tak samo, jak w sprawie o zapłatę powyżej. Sporządzamy odpowiedź na pozew i bierzemy udział w rozprawach. Stawka w takiej sprawie wynosi 180 zł, natomiast wynagrodzenia dla kuratorów to 40% tej kwoty tj. 72 zł. Sto razy mniej niż w sprawie opisanej powyżej.

 

Nakład pracy kuratora zwiększy wynagrodzenie
—-

W ust. 3 par. 1 rozporządzenia Minister przewidział możliwość podniesienia stawki wynagrodzenia dla kuratorów do minimalnej kwoty opłaty za czynności radców. Czyli powyższe 180 zł  (zamiast 72 zł) kurator może dostać, jeśli uzasadnia to:

 1. nakład pracy kuratora, w szczególności czas poświęcony na przygotowanie się do działania w postępowaniu, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie;
 2. wartość przedmiotu sporu;
 3. stopień zawiłości sprawy.

 

Przepis przejściowy “uratuje” nasze wynagrodzenie
w dotychczas prowadzonych sprawach

Jak zawsze w takich przypadkach przewidziano w § 3 przepis przejściowy, zgodnie z treścią którego w sprawach cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony przed tym dniem, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Marne to jednak pocieszenie, skoro i tak za chwilę stawki wynagrodzenia dla kuratorów spadną tak diametralnie, że brać takie sprawy będą chcieli głównie ci zdesperowani, nie zaś profesjonalnie przygotowani albo z doświadczeniem? Czy aby na pewno to było celem Ministra Sprawiedliwości?

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie?

Karolina Rokicka-Murszewska        19 marca 2018        42 komentarze

15 marca 2018 r. i sprawozdania finansowe. Ta data i te dokumenty zelektryzowały świat korporacyjnych prawników i ich klientów w ostatnim tygodniu. Jest poniedziałek, 19 marca 2018 r., emocje jeszcze nie opadły (bo w sumie przepis wszedł w życie, ale jeszcze żadnych z nim problemów nie mamy). O co więc właściwie chodzi? Czym sprawozdania finansowe “zasłużyły” sobie na to coraz większe (informacyjne) zamieszanie?

Nowy art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
——-

Ustawą nowelizującą ustawę o KRS i niektóre inne ustawy dodano do ustawy o KRS art. 19e. Zgodnie z treścią ust. 1:

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Przepis art. 69 ustawy o rachunkowości dotyczy dokumentów takich jak:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • ewentualnie – sprawozdanie z działalności.

Co jest potrzebne do elektronicznego złożenia dokumentów?
——-

Po pierwsze, należy dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opatrywać podpisem zgłoszenie będą osoby fizyczne będące członkami organu reprezentacji, wspólników uprawnionych do reprezentacji lub likwidatorów, ewentualnie syndyków. Utrudnieniem będzie w takiej sytuacji kwestia konieczności posiadania numeru PESEL, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeśli wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji jest osoba prawna – wtedy odpowiednio podpisuje dokument osoba fizyczna uprawniona jako członek organu reprezentacji tej osoby prawnej, jej likwidator, syndyk lub wspólnik uprawniony do reprezentacji – posiadający numer PESEL.

Sprawozdania finansowe składane przez spółki reprezentowane przez cudzoziemców
—–

Próba złożenia dokumentów przez prezesa zarządu będącego cudzoziemcem, nieposiadającego numeru PESEL (a przynajmniej nieujawnionego w KRS), kończy się następującym komunikatem:

Błąd! System nie znalazł osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji podmiotu posiadających nr PESEL. Zgłoszenie nie będzie mogło być podpisane i wysłane. Dokumenty finansowe możesz złożyć do sądu jako załączniki do wniosku o wpis zmian w rejestrze. Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

Tutaj pojawia się zgrzyt w całej tej – wydawałoby się dobrze naoliwionej – machinie S24. Nie przewidziano bowiem dla osób nieposiadających numeru PESEL opcji na złożenie dokumentów do KRS w takiej formie “jak wszyscy” (czyt. bezpłatnie). Zgodnie z art. 19e ust. 6 ustawy o KRS:

W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

Negatywna weryfikacja” to również sytuacja, w której np. prezes zarządu będzie próbował podpisać sprawozdania finansowe ePUAPem, a okaże się, że w rejestrze przedsiębiorców wprowadzono jego PESEL z literówką (np. 75120467566 zamiast 75120467556). Wówczas niestety trzeba wybrać płatną opcję złożenia dokumentów jako załączników do wniosku o wpis zmian w rejestrze.

Przepisy przejściowe i ułatwienia w początkowej fazie stosowania nowych przepisów
—–

Żebyśmy totalnie zwariowali (my, prawnicy, przedsiębiorcy i księgowi), jeszcze w tym roku ułatwia nam życie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej, do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Natomiast niestety – nie ma szans, aby sprawozdanie finansowe zgłosił do KRS pełnomocnik spółki. Musi to zawsze uwierzytelnić osoba reprezentująca, wspólnik, likwidator, syndyk. Generalnie osoba z ujawnionym PESELem w KRS. Nie przewidziano rubryki dla prokurenta – on też nie będzie mógł złożyć sprawozdań.

Jeśli chcesz zobaczyć procedurę składania sprawozdania drogą elektroniczną, polecam Ci wpis na blogu mec. Moniki Markisz. Są też już wyjaśnione pierwsze wątpliwości w komentarzach.

Wpis na temat sprawozdań finansowych “po nowemu” popełniła również mec. Aneta Kułakowska, serdecznie zapraszam Cię na tego bloga, w szczególności, gdy jesteś członkiem zarządu w spółce z o.o.

Po co to wszystko?
—–

W uzasadnieniu projektu wskazano, że chodzi o odciążenie sądów rejestrowych corocznie “zalewanych” przez dokumenty składane przez spółki. Projektodawcy wskazali, że orzecznik w gorącym okresie sprawozdawczym ma średnio 50-100 takich spraw dziennie! To strasznie dużo, więc nie dziwię się, że szukają wciąż sposobów na to, żeby jakoś to usprawnić. Przy okazji nastąpi też odciążenie składnic akt, które w niektórych sądach podobno nie mają już gdzie archiwizować dokumentów.

———————

Jeśli masz problem ze złożeniem sprawozdania finansowego i chciałbyś skorzystać z pomocy naszej Kancelarii, koniecznie napisz! 

Złóż sprawozdanie finansowe

Formularz kontaktowy znajdziesz w zakładce „Kontakt”.

 

——————————————————

AKTUALIZACJA 25.04.2018 r.

Jesteśmy już po pierwszej sprawie wniesionej do KRS po 15.03.2018 r.:

Pierwsze skuteczne złożenie sprawozdania finansowego po 15.03.2018 r. za nami