Prawo żądania zniesienia współwłasności

Edyta Stark        16 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Współwłasność w częściach ułamkowych ma z założenia charakter tymczasowy, zatem regułą jest możliwość zniesienia współwłasności. Są jednak wyjątki.

  1. Czy współwłaściciel zawsze może żądać zniesienia współwłasności?

Co do zasady to prawo żądania zniesienia współwłasności przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Ale uwaga, współwłaściciele poprzez mogą poprzez umowę wyłączyć uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności na pewien czas, nie dłuższy jednak niż 5 lat. W ostatnim roku tego okresu można przedłużyć to wyłączenie na okres kolejnych 5 lat, a następie ponawiać wg tej samej zasady. Jeśli taką umowę zawrze tylko część współwłaścicieli, pozostali współwłaściciele mogą bez przeszkód złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności.

  1. Czy prawo do żądania zniesienia współwłasności może się przedawnić?

Nie. Jak długo trwa współwłasność, tak długo można żądać jej zniesienia.

  1. Czy sąd może odmówić zniesienia współwłasności?

Sąd z reguły nie może oddalić wniosku o zniesienie współwłasności, nawet kiedy zniesieniu współwłasności sprzeciwiają się pozostali współwłaściciele. Nie oznacza to jednak, że sąd zawsze dokona zniesienia współwłasności w sposób opisany we wniosku. Sąd sam oceni, bazując na opiniach biegłych, stanowiskach uczestników postępowania oraz innych okolicznościach sprawy, jaki sposób zniesienia współwłasności jest w danej sytuacji najbardziej celowy.

Jest jednak pewien rodzaj współwłasności, której zniesienia nie można się domagać, tzw. współwłasność przymusowa. Z taką współwłasnością mamy do czynienia, kiedy z nieruchomości zostały wyodrębnione samodzielne lokale. Właścicielom takich lokali przysługuje udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, np. w korytarzach, w klatkach schodowych, w ścianach zewnętrznych, w gruncie, na którym znajduje się budynek. Póki lokale są odrębnym przedmiotem własności, nie można znieść współwłasności nieruchomości wspólnej. Można jednak domagać się zniesienia współwłasności części wspólnych takich jak piwnica czy strych, ponieważ nie są one niezbędne do korzystania przez wszystkich właścicieli lokali.

Tryby zniesienia współwłasności

Edyta Stark        12 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Osoby zamierzające znieść współwłasność powinny najpierw rozeznać się w dostępnych im opcjach, a opcje zniesienia współwłasności są dwie. Tryb umowny i sądowy. Który z nich jest korzystniejszy? Wszystko zależy od okoliczności sprawy.

Umowne zniesienie współwłasności

Możliwe jest w sytuacji, kiedy właściciele są zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności. Współwłaściciele sami wówczas ustalają, w jaki sposób dokonać podziału rzeczy, np. przy zniesieniu współwłasności kamienicy – który lokal przypadnie komu, czy któryś ze współwłaścicieli będzie musiał dokonać spłat lub dopłat na rzecz innego.

Co do zasady forma takiej umowy jest dowolna. Pamiętać jednak trzeba, że w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Plusem tego rozwiązania jest krótki czas przeprowadzenia całej procedury. Minusem – koszty, których wysokość jest uzależniona od wartości nieruchomości dzielonej.

Sądowe zniesienie współwłasności

W przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami sądowe zniesienie współwłasności jest jedynym możliwym trybem podziału rzeczy. Zwykle postępowanie sądowe jest tańsze, ale często trwa przynajmniej kilkanaście miesięcy.

Koszty obejmują opłatę stałą od wniosku (1000 zł lub w przypadku zgodnego wniosku wszystkich współwłaścicieli co do sposobu zniesienia współwłasności – 300 zł). W toku postępowania może również pojawić się konieczność sporządzenia opinii przez biegłych, którzy dokonają wyceny dzielonej rzeczy. Na samą opinię zwykle trzeba poczekać kilka miesięcy, a koszt opinii może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Sądy najczęściej po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku o zniesienie współwłasności, wyznaczają termin posiedzenia, na którym ten wniosek będzie rozpoznawany. Jeśli strony postępowania są zgodne, do zniesienia współwłasności dojść może już na pierwszym posiedzeniu. Długość postępowania i jego koszty zależeć więc będą w dużej mierze od tego, czy współwłaściciele będą potrafili się “dogadać”.

Numer PESEL dla prezesa cudzoziemca

Edyta Stark        11 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Oliwia Radlak, która w Kancelarii zajmuje się tematyką sprawozdań finansowych,  w poniższym wpisie wyjaśnia jak cudzoziemcy mogą uzyskać numer PESEL.

Numer PESEL dla prezesa cudzoziemca to ostatnio gorący temat. Niemal tak bardzo jak sprawozdania finansowe, z którymi jest bezpośrednio związany. Nie jest konieczny, ale bardzo się przydaje. 

Zmiana przepisów prawa w zakresie składania sprawozdań finansowych wpłynęła nie tylko na przedsiębiorców oraz sądy. Dotyczy to również urzędów dzielnicy Warszawy. Mianowicie coraz więcej cudzoziemców decyduje się na uzyskanie numeru PESEL.

Przypomnę tylko, że po pierwsze numer PESEL potrzebny jest do bezpłatnego podpisania dokumentów finansowych profilem zaufanym. Po drugie numer PESEL przyda się także do ich bezpłatnego złożenia w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Nie wiesz, jak podpisać sprawozdanie? Czytaj tutaj 

Wniosek o numer PESEL dla cudzoziemca niezamieszkującego na terenie Polski

Cudzoziemiec, który wnioskuje o nadanie numeru PESEL może stawić się w Polsce osobiście w tym celu lub złożyć wniosek za pośrednictwem pełnomocnika.

Wniosek o nadanie numeru PESEL wypełnia się na specjalnym formularzu udostępnionym w tym celu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wniosek składa się wraz z załącznikami w wybranym urzędzie dzielnicy Warszawa.

Załączniki do wniosku

Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy załączyć:

  1. poświadczoną z oryginałem kopię paszportu cudzoziemca;

Poświadczenia może dokonać albo notariusz albo konsul Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli poświadczenia dokonuje notariusz zagraniczny dodatkowo należy załączyć do wniosku tłumaczenie przysięgłe takiego dokumentu.

Uwaga! Dokumenty pochodzące z państw spoza Unii Europejskiej muszą zostać opatrzone klauzulą apostille.

Poświadczenie konsularne nie wymaga tłumaczenia przysięgłego ani klauzuli apostille, ponieważ konsul RP posiada uprawnienia notariusza polskiego w zakresie poświadczania kopii dokumentów.

  1. oświadczenie cudzoziemca, że nie zamieszkuje na terenie Polski;
  2. pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.

Uzasadnienie wniosku

Ważne jest również to, aby wniosek odpowiednio uzasadnić. W przypadku konieczności posiadania numeru PESEL dla celów sprawozdań finansowych wskazać należy odpowiednie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i załączyć wydruk informacji aktualnych z Rejestru przedsiębiorców KRS.

Nie wiesz jak złożyć sprawozdanie finansowe? Możemy zrobić to za Ciebie. 

Profesjonalny pełnomocnik

Przedsiębiorcy, którzy chcą zaoszczędzić czas i nerwy powinni skontaktować się z naszą Kancelarią. Pomagamy nie tylko w uzyskaniu numeru PESEL, ale również w złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium. Doradzamy przede wszystkim w kwestiach prawnych, ale kwestie techniczne nie są nam obce.

Kontakt do Kancelarii

Radca prawny złoży sprawozdanie finansowe spółki

Edyta Stark        08 kwietnia 2019        Komentarze (0)

W dzisiejszym gościnnym wpisie Oliwia Radlak rozwiewa wątpliwości dotyczące tego, kto może w 2019 r. składać sprawozdania finansowe za spółki.

To już potwierdzone. Od 1 kwietnia 2019 r. pełnomocnik, w tym radca prawny, adwokat oraz prawnik zagraniczny mogą składać sprawozdania finansowe za spółki. Dotyczy to zarówno bezpłatnego złożenia dokumentów finansowych do Repozytorium jak również dołączenia ich do wniosku Z30 w systemie S24.

Przypominam, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązkiem kierownika jednostki (np. zarządu) jest zapewnienie sporządzenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba je sporządzająca oraz cały zarząd certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Jednak nie wszystkie dokumenty finansowe wymagają formy elektronicznej oraz podpisu elektronicznego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu i tu.

Dopiero tak przygotowane dokumenty pełnomocnik złoży do Repozytorium Dokumentów Finansowych lub w systemie S24 wraz z wnioskiem o wpis wzmianek. Nie można również zapomnieć o pełnomocnictwie do reprezentacji spółki w postępowaniach rejestrowych.

Możliwość złożenia sprawozdania finansowego przez pełnomocnika będzie ułatwieniem przede wszystkim dla obcokrajowców, ale nie tylko. Obecne zamieszanie związane ze sporządzaniem, podpisywaniem i składaniem sprawozdań finansowych może zepsuć nerwy wielu przedsiębiorcom. Dlatego nasza wiedza i doświadczenie w tym zakresie mogą być bardzo pomocne.

Pierwsze bezpłatne zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych w 2019 r.

Edyta Stark        05 kwietnia 2019        2 komentarze

Złożyliśmy już pierwsze w tym roku zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych, o czym w gościnnym wpisie opowie moja koleżanka z Kancelarii, Oliwia Radlak.

Pierwsze bezpłatne zgłoszenie do RDF w 2019 r. przebiegło bardzo pomyślnie. Wczoraj wraz z mecenasem Karolem Sienkiewiczem dokonaliśmy zgłoszenia wzmianki o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Cała procedura jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę ekrs.ms.gov.pl, wybrać zakładkę bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych i zalogować się na swoje konto. W celu dokonania zgłoszenia należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w systemie – wypełnić zgłoszenie, załączyć wymagane dokumenty, podpisać i wysłać. Wszystko zajmuje maksymalnie 10 minut, system działa szybko i sprawnie, a powiadomienie o dokonaniu zgłoszenia pojawia się po 5 minutach. Również w tym czasie wzmianki pojawiają się w Rejestrze przedsiębiorców.

Po 5 minutach od dokonania zgłoszenia otrzymaliśmy następujący komunikat:

W związku ze zgłoszeniem o identyfikatorze 000000 z dnia 04-04-2019 dotyczącym podmiotu o nr KRS zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Pamiętajcie, że zgłoszenia do RDF nie musicie dokonywać sami. Od 1 kwietnia 2019 r. możemy zrobić to za Was. System został już przystosowany do tego, aby zgłoszeń dokonywali profesjonalni pełnomocnicy. Oszczędzi to czas i nerwy przedsiębiorców.

A w Rejestrze przedsiębiorców wygląda to jak dotychczas: