VI Law Summit już wkrótce!

Karolina Rokicka-Murszewska        04 sierpnia 2017        2 komentarze

Już 14 września 2017 r. odbędzie się VI edycja konferencji LAW SUMMIT w Warszawie, zatytułowana:

Przyszłość usług prawniczych – nowe czasy, nowe wyzwania.

Będę miała przyjemność poopowiadać uczestnikom o mediach społecznościowych prawników – m.in. dlaczego warto wspomagać bloga Instagramem czy Facebook’iem.

Na Law Summit będą również inni prelegenci z grupy web.lex – mec. Monika Markisz i mec. Małgorzata Koczan.

Zapraszam Cię serdecznie!

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Karolina Rokicka-Murszewska        03 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Kolejny już rok z rzędu w połowie wakacji pakujemy walizki i jedziemy do jakiegoś pięknego polskiego miasta, poznawać jego zalety i wady w jeden weekend. Dwa lata temu zwiedzaliśmy Kraków i Bochnie, w zeszłym roku byliśmy w Lublinie (akurat trwał Karnawał Sztukmistrzów, stąd zdjęcie), w 2017 zdecydowaliśmy się na Poznań. Dobrze, że zawsze pyknę kilka zdjęć, bo na blogu wciąż jest tyle tematów do poruszenia, że ciągle potrzebuję nowych ilustracji do wpisów, choć, jak nietrudno zauważyć, ostatnio dotyczą one wyłącznie nowelizacji. Ustawodawca nie poszedł na wakacje, ale wciąż zasypuje nas lawiną nowych ustaw, projektów ustaw i założeń do projektów ustaw. Zresztą, o czym doskonale wiesz, mamy w tym roku wyjątkowo „gorące” wakacje, i wcale nie chodzi mi o temperaturę za oknem :/

Wracając jednak do meritum. W dniu 19 lipca 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. O tym, że Ministerstwo Rozwoju planuje zmiany w regulacjach związanych ze śmiercią osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, pisałam ponad rok temu:

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego śmierci oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej przy użyciu tego przedsiębiorstwa (art. 1 projektu). Nie będę pisać po raz kolejny „po co” – na takie analizy był czas rok temu i znajdziesz je właśnie w powyższym wpisie.

W związku z tym do dzieła – samo mięso! 😉

KIEDY?

Między otwarciem spadku a działem spadku.

KTO?

Zarządca sukcesyjny:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i spełniająca inne warunki, wskazane w art. 9 projektu;
 • będzie zarządzał przedsiębiorstwem, stanowiącym wyodrębnioną część spadku; wykonuje czynności w ramach zwykłego zarządu (jeśli chce dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd potrzebuje na to zgody spadkobierców);
 • w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców – następców prawnych przedsiębiorcy i jego małżonka, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
 • może pozywać i być pozwany w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku;
 • może ustanowić pełnomocnika.

JAK POWOŁAĆ ZARZĄDCĘ SUKCESYJNEGO?

Aby ustanowić zarząd sukcesyjny, niezbędne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego + jego zgoda, wpis do CEIDG.

Dalsze warunki są zależne od tego, czy zarząd zostanie powołany:

 1. za życia przedsiębiorcy
 2. po śmierci przedsiębiorcy.

W przypadku nr 1:
Zarząd sukcesyjny powstanie z mocy prawa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może powołać „osobnego” zarządcę sukcesyjnego bądź też zastrzec, że z chwilą jego śmierci prokurent wpisany do CEIDG staje się zarządcą sukcesyjnym. Zarówno samo powołanie, jak i uczynienie zastrzeżenia oraz zgody – zarządcy i prokurenta – wymagają zgody w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

W przypadku nr 2:
Zarząd sukcesyjny powstanie z chwilą dokonania wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego. Zarządcę sukcesyjnego (wyłącznie w formie aktu notarialnego!) może powołać:

 1. małżonek,
 2. zapisobierca windykacyjny (za zgodą małżonka),
 3. osoba, która przyjęła spadek (za zgodą małżonka i pozostałych spadkobierców).

Uwaga: mają na to tylko 2 miesiące (nie wiem, czy nie za krótko, biorąc pod uwagę nie tylko samo, niekiedy utrudnione, ustalanie kręgu spadkobierców, ale także zwyczajnie czas żałoby po bliskim, kiedy często brak jest sił na to, aby zająć się formalnościami).

CO Z NAZWĄ?

Dokładnie tak, jak dotychczas (art. 6 ust. 3 projektu), tylko z dodatkowym oznaczeniem: „w spadku” –>

Przewóz Osobowy i Transport Medyczny TAXI Medard Iksiński w spadku

JAK ODWOŁAĆ ZARZĄDCĘ SUKCESYJNEGO?

 1. Za życia przedsiębiorcy – w dowolnym momencie przez samego przedsiębiorcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 2. Po śmierci przedsiębiorcy:
  1. w dowolnym momencie przez podmioty określone w art. 18 ust. 2 projektu (forma aktu notarialnego);
  2. w razie rażącego naruszenia obowiązków – odwołanie przez sąd.

Zarządca może też sam zrezygnować – do śmierci przedsiębiorcy w formie pismnej, po śmierci zaś przed notariuszem.

KIEDY WYGASA ZARZĄD?

Tych powodów jest całkiem sporo (art. 20 projektu), dlatego tutaj tylko o najważniejszych:

CO Z KONCESJAMI, ZEZWOLENIAMI?

To od zawsze stanowiło największy problem – co stanie się z moim sklepem monopolowym, gdy mnie zabraknie? Na pewno przestanie być monopolowy, bo przecież stroną decyzji o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu jestem ja – przedsiębiorca, a nie moim następcy prawni.

Not any more.

Decyzja związana z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa (pozwolenie, zezwolenie, koncesja, licencja) nie wygasa z chwilą śmierci strony, o ile zarządca sukcesyjny lub następca prawny przedsiębiorcy zapewnia spełnienie warunków do uzyskania tej decyzji, oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i złoży wniosek o potwierdzenie możliwości dalszego wykonywania tej decyzji (zarządca) lub o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (następca prawny).

Natomiast jeśli chodzi o wpis do rejestru działalności regulowanej, to pozostaje on w mocy i nie podlega wykreśleniu z chwilą jego śmierci, jeśli zarządca złoży oświadczenie o zapewnieniu spełniania warunków wymaganych do wykonywania tej działalności oraz wniosek o zmianę oznaczenia przedsiębiorcy (tak, aby w rejestrze była nazwa przedsiębiorstwa z dopiskiem „w spadku”).

——

Na razie to tyle, jeśli chodzi o najważniejsze – w mojej ocenie – postanowienia projektu ustawy. Oczywiście, na tym nie koniec – piszę właśnie uwagi do tego projektu, który w założeniach uważam za słuszny, ale kwestia wykonania pozostawia odrobinę do życzenia. Nie omieszkam podzielić się z Wami moimi uwagami w kolejnych wpisach 🙂

Pre-pack a pracownicy likwidowanego przedsiębiorstwa

Karolina Rokicka-Murszewska        11 lipca 2017        Komentarze (0)

Instytucja „przygotowanej likwidacji” zaczęła w prawie polskim funkcjonować wraz z momentem wejścia w życie nowego Prawa restrukturyzacyjnego, które wprowadziło nowy rozdział i nowe przepisy: art. 56a-56h do Prawa upadłościowego.

Pre-pack to szczególny tryb likwidacji masy upadłości. Jest to instrument ochrony wierzycieli – przygotowana sprzedaż będzie dla nich korzystniejsza niż sprzedaż na zasadach ogólnych w toku postępowania upadłościowego. Dzięki temu nastąpi usprawnienie całego postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 56a P.u., do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Określenie warunków sprzedaży oznacza konieczność wskazania co najmniej ceny nabycia całego lub części przedsiębiorstwa dłużnika, wskazanie nabywcy oraz załączenie opisu i oszacowania składników majątku objętego wnioskiem, sporządzonego przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Na gruncie przepisów o pre-packu najwięcej wątpliwości powstaje na tle możliwości kwalifikacji w takiej sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa jako przejścia zakładu pracy, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy. Pochylił się nad tą kwestią ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który na pytanie prejudycjalne holenderskiego sądu, w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r. (C-126/16) wskazał, że w przypadku zbycia upadającej spółki w ramach pre-packu, nabywca przejmuje jej pracowników. Tak będzie w Holandii (holenderski sąd, który zadał pytanie, jest związany wyrokiem TSUE). Czy możemy uznać, że tak samo jest w Polsce?

Są co do tego wątpliwości. Niektórzy wskazują, że przecież mamy art. 317 ust. 2 zd. 2 P.u.:

Nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

I skoro tak, to nabycie przedsiębiorstwa w trybie pre-pack nie oznacza, że nabywca staje się jednocześnie pracodawcą pracowników upadłego.

Z drugiej strony – co z pracownikami w takiej sytuacji? Co z ich ochroną, wynikającą z art. 231  kp?

Postanowiłam nie bawić się w domysły i o zdanie zapytałam moją koleżankę z Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska, Agatę Kicińską, specjalistkę od prawa pracy i autorkę bloga Prawo dla pracodawcy.

Zdaniem Agaty:

Niestety, nawet wyrok TSUE z 22 czerwca 2017 r. nie przesądza ostatecznie, czy również w polskiej procedurze pre-packu dojdzie do przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. Pomiędzy procedurą holenderską a polską występują bowiem różnice, stąd też holenderskiej sytuacji prawnej nie można odnosić wprost do polskiej.

Jest to spory problem, ponieważ z jednej strony treść art. 231 k.p. wskazuje na to, że każde przejście całości lub nawet części zakładu pracy łączy się z automatycznym wstąpieniem nowego pracodawcy w dotychczasowe stosunki pracy, a z drugiej strony – mamy przepis art. 317 ust. 2 Prawa upadłościowego, który zdecydowanie odcina nabywcę przedsiębiorstwa od zobowiązań upadłego.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że regulacja prawa upadłościowego jest regulacją późniejszą, a więc mogłoby dojść do zastosowania reguły lex posterior derogat legi priori. Na rozstrzygnięcie wątpliwości musimy więc poczekać do czasu, w którym problem ten stanie się przedmiotem orzeczeń polskich sądów lub ewentualnie TSUE na tle polskiej regulacji.

 

Są! Nowe wzory formularzy wniosków do KRS już dostępne

Karolina Rokicka-Murszewska        06 lipca 2017        4 komentarze

Podczas, gdy ja odpoczywałam nad morzem, w Smołdzińskim Lesie, gdzie się wychowałam i do którego wciąż wracam z sentymentem (Słowiński Park Narodowy, puste plaże i czyste, świeże powietrze – potrzeba lepszej zachęty? 🙂 ), Minister Sprawiedliwości nie próżnował.

W Dzienniku Ustaw z 2017 r., pod pozycją 1288 ukazało się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2017 r.

Zmiany we wzorach polegają przede wszystkim na dodaniu kwestii dotyczących bycia (bądź nie) cudzoziemcem przez podmiot składający wniosek do KRS. Wszystko to wyjaśniałam dokładnie w tym wpisie:

Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w formularzach KRS od 1 czerwca 2017 r.

Wszystkie aktualne wzory formularzy w formacie .pdf oraz .rtf znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


Masz wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić nowy formularz KRS-Z3? A może zastanawiasz się, czy spółka, której członkiem zarządu jesteś, jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?

Skontaktuj się ze mną! Rozwiążemy Twój problem!

Pozdrawiam
KRM

Co z tymi formularzami do KRS, Pani Mecenas? Wzór oświadczenia spółek-cudzoziemców

Karolina Rokicka-Murszewska        27 czerwca 2017        2 komentarze

Pod ostatnim wpisem dotyczącym nowych oświadczeń, jakie powinny składać spółki-cudzoziemcy do Krajowego Rejestru Sądowego, bardzo ciekawy komentarz zamieścił Referendarz Sądowy M.M. Pan Referendarz pisze tak:

Formularze są stare, bo rozporządzenie wprowadzające nowe nie weszło, choć było pół roku aby to zrobić. Wychodzi na to, że od każdego wnioskodawcy, chcącego ujawnić zmianę wspólników, powinienem wymagać oświadczenia na oddzielnej kartce, czyli wzywać o braki.

Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w formularzach KRS od 1 czerwca 2017 r.

Faktycznie, nowych formularzy brak. Szczególnie odczuwalny jest brak KRS-Z3, najczęściej używanego, bo dotyczącego spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Co w takiej sytuacji (a więc – braku nowych wzorów formularzy przy jednoczesnym obowiązku złożenia oświadczenia) powinieneś zrobić jako wnioskodawca?

Moim zdaniem – dołączyć oświadczenie jako załącznik do formularza (np. KRS-Z3). Z doniesień prasowych można się co prawda dowiedzieć, że niektóre sądy przyjmują wnioski niekompletne i udają, że nie ma problemu. Jednakże większość sądów brak oświadczenia traktuje jako brak formalny. Konieczność jego uzupełnienia wydłuża (niepotrzebnie) procedurę wpisu. Dlatego lepiej „dmuchać na zimne” i się zabezpieczyć.

W związku z tym, specjalnie dla Ciebie przygotowałam wzór takiego oświadczenia. Możesz je pobrać po kliknięciu w poniższe linki:

WZÓR DLA SPÓŁEK BĘDĄCYCH CUDZOZIEMCAMI

WZÓR DLA SPÓŁEK NIEBĘDĄCYCH CUDZOZIEMCAMI