Uchwała SN sygn. III CZP 106/17 – ponownie o wynagrodzeniu kuratora

Karolina Rokicka-Murszewska        26 lutego 2018        Komentarze (0)

W ostatni piątek, 23 lutego 2018 r., zapadło ciekawe, choć niezaskakujące, orzeczenie Sądu Najwyższego (III CZP 106/17) w sprawie wynagrodzenia kuratora, ustanowionego na podstawie art. 138 § 3 Ordynacji podatkowej. Temat kuratora „podatkowego” pojawiał się już zresztą kilkukrotnie na blogu.

Kuratela podatkowa, czyli dlaczego organ żądał złożenia deklaracji

Art. 138 par. 3 ordynacji podatkowej

Natomiast pytanie prawne zadane w sprawie III CZP 106/17 brzmiało:

Czy kognicja sądu rejestrowego obejmuje ustalenie i przyznanie wynagrodzenia od organu podatkowego kuratorowi powołanemu na podstawie art. 42 § 1 k.c., na wniosek tego organu oparty o art. 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)?​

Sąd Najwyższy w dniu 23 lutego 2018 r. podjął uchwałę następującej treści:

O wynagrodzeniu należnym kuratorowi ustanowionemu na wniosek organu podatkowego na podstawie art. 42 k.c. w związku z art. 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) orzeka sąd rejestrowy, który go ustanowił i określił jego kompetencje.

Dlaczego ta uchwała nie była dla mnie zaskakująca? Bo odkąd zajmuję się kurateli w swojej pracy zawodowej, nie miałam sytuacji, aby sąd rejestrowy, który ustanowił kuratora na podstawie art. 138 § 3 O.p., odmówił przyznania wynagrodzenia należnego kuratorowi, albo miał jakiś problem ze swoją właściwością czy zakresem kognicji. Nie ma jeszcze uzasadnienia piątkowej uchwały SN, ale wydaje mi się, że SN musiał odnieść się do kwestii procedury stosowanej w sprawach ustanowienia kuratora spółek, a przede wszystkim – do konieczności stosowania art. 603-605 KPC.

Zgodnie z art. 605 KPC,

w przedmiotach nieunormowanych w rozdziale niniejszym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu opieki.

Natomiast zgodnie z art. 179 KRO:

§ 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Organem państwowym w rozumieniu art. 179 § 1 KRO jest – w przypadku kuratora z art. 42 KC w zw. z art 138 § 3 O.p. – sąd rejestrowy. I choćby w uzasadnieniu uchwały SN nie pojawiło się nic więcej, będzie to wystarczająca podstawa do przyznania wynagrodzenia kuratorowi. Od 15 marca 2018 r. więcej przepisów dotyczących wynagrodzenia kuratora będzie w KPC, w związku z ustawą nowelizującą ustawę o KRS i niektóre inne ustawy. Nowelizacja przewiduje bowiem dodanie nowych  art. 603(2) – 603(4) KPC, dotyczących własnie m.in. wynagrodzenia kuratora:

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. III – wynagrodzenie kuratora i kwestie procesowe

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: