Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – zmiany w związku z Konstytucją biznesu

Karolina Rokicka-Murszewska        12 lutego 2018        2 komentarze

Jak zapewne wiesz, już 1 marca 2018 r. zacznie obowiązywać pakiet 5 ustaw, nazywanych „Konstytucją biznesu” –> piszemy o tym w naszym nowym serwisie KONSTYTUCJA BIZNESU. W związku z tym powstała nowa ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (nazywana w skrócie: ustawa o CEIDGPIP), która nowa jest tylko z nazwy, bo w środku znajdziesz wiele uregulowań z obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie uregulowane właśnie w ustawie o CEIDGPIP.

W nowej ustawie zachowano „podział” na wykreślenie przedsiębiorcy na wniosek oraz z urzędu, a ramach wykreślenia z urzędu – na wykreślenie w drodze decyzji administracyjnej i w drodze czynności materialno-technicznej. Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia, o co chodzi z tym podziałem, zajrzyj do jednego z moich wpisów:

Krótka historia o wykreślaniu (z CEIDG)

Co się zmieniło?


Przesłankami wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej będą (art. 28 ust. 1 ustawy o CEIDGPIP):

  1. stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
  2. utrata przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.01.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa o ZUPZ);
  3. gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

Przesłanki pozostają więc co do zasady bez zmian. Zmianą jest brak możliwości wykreślenia z uwagi na niezłożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d u.s.d.g. (przepis dotyczy przedsiębiorcy zawieszającego działalność w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem).

W związku z wprowadzeniem ustawy o ZUPZ, przeformułowano też nieco pkt 2, dotyczący utraty uprawnień do wykonywania działalności przez osoby zagraniczne, przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i  2 ustawy o ZUPZ (i tutaj jest chyba błąd – moim zdaniem niedopatrzenie i ktoś nie poprawił na art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ZUPZ).  O utracie tych uprawnień organy administracji rządowej zobowiązane są niezwłocznie informować ministra właściwego do spraw gospodarki.

W związku z wprowadzeniem bezterminowego zawieszenia działalności, niemożliwe staje się wykreślenie przedsiębiorcy z powodu uchybienia terminowi na jej powtórne podjęcie. Skreślono więc tę przesłankę wykreślenia przedsiębiorcy w drodze czynności materialno-technicznej. Natomiast postępowanie nie będzie prowadzone, zaś wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, w przypadku, gdy:

  1. zgłoszono w CEIDG informację o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  2. wprowadzono do systemu teleinformatycznego informację o zgonie przedsiębiorcy.

 
Brak tytułu prawnego do lokalu jako podstawa wykreślenia


Nie zmienia się podstawa wykreślenia przedsiębiorcy w zakresie braku tytułu prawnego do nieruchomości. Minister wzywa przedsiębiorcę do okazania dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z art. 32 ust 4 ustawy o CEIDGPIP, jeśli przedsiębiorca nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, minister właśc. ds. gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Courtneybeveridge Luty 16, 2018 o 15:54

Thank you for the chapters 🙂

Odpowiedz

Corly Luty 25, 2018 o 19:45

Karolina Rokicka-Murszewska, thank you for your blog post.Really thank you! Awesome.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: