Q&A: postępowanie przymuszające i grzywna

Karolina Rokicka-Murszewska        29 marca 2017        Komentarze (1)

Nagromadziło się ostatnio sporo pytań dotyczących postępowania przymuszającego, o którym mowa w art. 24 ustawy o KRS. O tym postępowaniu pisałam już zresztą na blogu.

Postępowanie przymuszające w ustawie o KRS

W związku z tym, że pytania, które zadajecie, powtarzają się, zebrałam je w jednym wpisie. Mam nadzieję, że będzie to pomocne i uprości zdecydowanie kwestię przymuszenia, a w szczególności oczywiście grzywien nakładanych w trybie art. 24 ustawy o KRS.

Czy grzywny, jaką dostali wspólnicy za niezłożenie formularza KRS-Z30 pomimo wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu nie trzeba płacić, jeśli już po otrzymaniu informacji o nałożeniu grzywny wyślę do sądu KRS-Z30?

Tak, w takim przypadku stosujemy odpowiednio art. 1052 zd. ostatnie KPC: „W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu”. Oznacza to, że jeśli złożysz KRS-Z30 już po otrzymaniu postanowienia przymuszającego, a nie zapłaciłeś jeszcze grzywny, ulega ona umorzeniu.

Czy umorzenie grzywny wymaga podjęcia jakichkolwiek działań ze strony ukaranego, czy grzywna zostaje umorzona z urzędu? Czy ma sens wysyłanie prośby do sądu z sygnaturą akt, czy jest to zbyteczne?

Nie jest konieczne żądanie umorzenia, następuje ono z mocy samego prawa.

Spółka z o.o. nie posiada rzeczywistego adresu (adres ujawniony w KRS jest nieaktualny, zaś nowego brak) oraz zarządu – natomiast członek zarządu, który złożył rezygnację, nie został wykreślony z KRS i w tym zakresie spółka nie dopełniła obowiązku aktualizacji. Czy w takiej sytuacji były członek zarządu może wnioskować o wszczęcie postępowania przymuszającego?

Były członek zarządu może spróbować skierować do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie członka zarządu z urzędu (wraz ze złożeniem do akt rejestrowych dokumentów poświadczających jego rezygnację). Wówczas sąd, mając w aktach rejestrowych dokument stwierdzający rezygnację, może postąpić zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o KRS:

„W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.

Natomiast wniosek o wszczęcie postępowania przymuszającego w takim przypadku będzie niecelowy. Sąd rejestrowy nie wszczyna bowiem tego postępowania, jeśli z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe – a w sytuacji braku zarządu taka sytuacja właśnie ma miejsce.

Zapłaciłem grzywnę, a po dwóch miesiącach otrzymałem postanowienie o umorzeniu. Czy jest możliwość uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty grzywny?

Niestety, nie – dłużnik nie ma roszczenia o zwrot grzywny już zapłaconej. Umorzeniu podlegają tylko grzywny niezapłacone. Grzywna orzekana w tym trybie nie jest bowiem karą (choć niektórzy twierdzą, że to kara za niewywiązanie się z obowiązków wobec sądu rejestrowego, ale to chyba nie do końca prawda), ale środkiem przymusu.

Czy jest sens pisania pisma o umorzenie grzywny, jeżeli nadal Spółka nie dopełniła obowiązku złożenia zaległych sprawozdań finansowych? Spółka nie chce składać sprawozdań, bo są one nierzetelnie sporządzone i chcemy je zweryfikować i poprawić przed zatwierdzeniem i złożeniem do Sądu. Wiem, że możemy je złożyć bez zatwierdzania i to nam da możliwość ich późniejszej korekty, tylko czy sąd nie będzie nadal na Spółce wymuszał karami grzywny, złożenia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania, bo w postanowieniu wpisali konkretnie co trzeba złożyć i są tam m.in. wymienione uchwały zatwierdzające sprawozdania?

Grzywna ma wymusić złożenie odpowiednich dokumentów, np. sprawozdania finansowego, a więc sąd będzie ją ponawiał, a umorzenie nie nastąpi do momentu złożenia dokumentów, których sąd żąda.

W jakim czasie Sąd dokonuje egzekucji grzywny, czy można chwilę wydłużyć w czasie złożenie tych sprawozdań, żeby złożyć już prawidłowe?

Wyznaczony w postanowieniu termin 7 dni na złożenie dokumentów nie ulega wydłużeniu. Tak więc jeśli nie dopełni się obowiązku we wskazanym terminie, należy liczyć się z nałożeniem grzywny, a następnie jej ponawianiem (bo pierwsze postanowienie, jakie otrzymujemy, to nie jest jeszcze nałożenie grzywny, tylko zagrożenie jej nałożeniem).

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Ewa Marzec 6, 2018 o 15:09

Dzień dobry!
Mam pytanie co do zeszłorocznego wpisu – co w przypadku, kiedy spółka nie działa od kilku(nastu) lat – sąd nałożył jedną grzywnę (500 zł) – spółka zapłaciła, ale w dalszym ciągu nie złożyła wymaganych dokumentów – sąd nałożył kolejną grzywnę (3000zł) – czy w przypadku niedziałającej spółki (która nota bene nie ma środków na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego) składać zerowe sprawozdania aby grzywna została umorzona? Czy po złożeniu wymaganych sprawozdań można się starać o wykreślenie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: