„Jestem cudzoziemcem”. Uwaga na zmiany w ustawie o KRS po 1 czerwca 2017 r.

Karolina Rokicka-Murszewska        07 lutego 2017        Komentarze (0)

IMG_0454

[EDIT: 1.06.2017]

Jeśli chcesz przeczytać więcej, kliknij tutaj:

Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w formularzach KRS od 1 czerwca 2017 r.

Wpis dotyczy wpisywania do rejestru informacji o cudzoziemcach, a dokładnie – o składania oświadczenia o tym, że cudzoziemcem się jest.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. obowiązywać zacznie zupełnie nowy art. 19c ustawy o KRS, zgodnie z którym:

1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).

2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomcudzoości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy przepis art. 19c został dodany przez ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175), która zmienia przede wszystkim ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dalej: u.n.n.c.)

Zmiany wprowadzone w ustawie o KRS mają na celu ułatwienie wykonywania obowiązku przez sądy, zobligowane (na podstawie znowelizowanego art. 8a ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

  1. odpisów prawomocnych orzeczeń: o stwierdzeniu nabycia spadku oraz na którego podstawie cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Polski lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpis europejskiego poświadczenia spadkowego;
  2. kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków przez cudzoziemca w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentami, o których mowa powyżej mogą być:

  • kopie umów,
  • kopie orzeczeń sądowych,
  • kopie aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia,
  • kopie list wspólników,
  • odpisy wydanych w tym przedmiocie postanowień.

Obecnie sąd rejestrowy przesyła te postanowienia, co do których z akt rejestrowych wprost wynika, że akcje lub udziały zostały nabyte lub objęte przez cudzoziemca. Problematyczne są transakcje zawierane przez polskie spółki prawa handlowego. Tego typu spółka może cudzoziemcem w rozumieniu u.n.n.c., z uwagi na to, że jest kontrolowana przez kapitał zagraniczny. Zgodnie z art. 1 u.n.n.c.:

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:
1)  osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2)  osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3)  nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4)  osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, czy dana spółka jest czy nie jest cudzoziemcem w rozumieniu u.n.n.c. W praktyce prowadzi do tego, że nie wszystkie wymagane postanowienia sądu są przesyłane do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji zapewni możliwość szybszej reakcji w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy, co pozytywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego.

Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., przede wszystkim ze względu na konieczność dostosowania systemów teleinformatycznych obsługujących Krajowy Rejestr Sądowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: