Kwalifikacje członków zarządów i likwidatorów

Karolina Rokicka-Murszewska        16 stycznia 2017        Komentarze (0)

IMG_3612

Przekopywanie się przez nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia, zajmie mi pewnie jeszcze trochę czasu (obym zdążyła do wejścia w życie kolejnych zmian), ale nie ukrywam – to szalenie ciekawa materia!!!

Szczególnie interesujące jest „wyłapywanie” zmian w ważnych ustawach, wynikających z tak zwanych ustaw wprowadzających. Ustawa wprowadzająca to wyższa forma przepisów przejściowych, o których pisał kiedyś Karol Sienkiewicz na swoim blogu „Dochodzenie wierzytelności”:

Przepisy przejściowe w nowelizacji kpc z września 2011 r.

Właśnie 1 stycznia 2017 r. weszła w życie taka ustawa, zresztą potężna, zmieniająca aż 95 innych ustaw! Nosi ona tytuł Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Tytuł ustawy może być mylący, zmienia ona bowiem szereg przepisów, które mają jedynie pośredni związek z mieniem państwowym. Po analizie tej ustawy w Kancelarii doszliśmy do wniosku, że tak właśnie jest w przypadku zmiany przepisów kodeksu spółek handlowych.

Co zatem nowego w k.s.h.?

Otóż w przepisach dotyczących zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej dodano nowe normy, właściwie tej samej treści dla sp. z o.o. i S.A. Pamiętaj, że stosuje się to także do likwidatorów.

W art. 201 (dotyczy sp. z o.o.) i 368 k.s.h. (dotyczy S.A.) dodano nowe § 5 w brzmieniu:

Uchwała wspólników (walnego zgromadzenia) lub umowa (statut) spółki może określać wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.

Po co te przepisy? Otóż według uzasadnienia:

Proponowane przepisy korespondują z art. 24 projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który zobowiązuje podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej do podejmowania działań, mających na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zmiany statutu tej spółki, wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na członków organu zarządzającego.

Chodziło zatem o stworzenie podstaw do określania kwalifikacji zarządów w spółkach państwowych. Czy zatem jest to potrzebne? Oczywiście nie, bo nawet bez takiego przepisu uchwała czy umowa spółki mogła takie kwalifikacje określić.

Ale określenie kwalifikacji to nie wszystko, pojawią się bowiem konkursy. Również tutaj w obu typach spółek wprowadzono podobne przepisy – odpowiednio art. 2011 oraz 368k.s.h.:

  1. Uchwała wspólników (walnego zgromadzenia) lub umowa (statut) spółki może określać, że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
  2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała wspólników lub umowa spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.

Także w tym przypadku zmiana nie było potrzebna, bo możliwości takie wynikają przecież z przepisów prawa.

Czy dojdzie zatem do masowych zmian w zarządach spółek państwowych z powodu braku kwalifikacji (które zostaną wprowadzone)? Wydaje się, że nie. Ustawodawca pozwolił bowiem na w miarę spokojne dokończenie kadencji. Dotyczy tego art. 111 ustawy wprowadzającej:

W zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (…) przez osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: