Rok obrotowy dla członka rady nadzorczej – uchwała SN

Karolina Rokicka-Murszewska        13 grudnia 2016        Komentarze (0)

 

img_3298

Blisko 3 tygodnie temu, w dniu 24 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o sygn. III CZP 72/16, w sprawie okresu sprawowania funkcji przez członka rady nadzorczej w sytuacji, gdy nie odpowiada on rokowi obrotowemu, w której wskazał, że:

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4* w związku z art. 386 § 2 k.s.h.** jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w W. postanowieniem z dnia 16 czerwca 2016 r.:

Czy okres sprawowania funkcji, jeżeli nie odpowiada on równemu rokowi obrotowemu, wlicza się do czasu trwania kadencji, na którą członek rady nadzorczej w spółce akcyjnej został powołany?

Wyjaśnienia na początku wymagają pojęcia „mandatu” oraz „kadencji”. Mandat to uprawnienie do wypełniania funkcji (np. członka rady nadzorczej), zaś kadencja – to czas, na jaki zostaje powołany dany podmiot do pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z komunikatem na stronie SN, sąd w uzasadnieniu odwołuje się do trzech koncepcji sposobu liczenia okresu trwania kadencji członka rady nadzorczej i wygaśnięcia jego mandatu. O co chodzi w poszczególnych koncepcjach? Wyjaśnienie poniżej:

(1) Teoria skrócenia mandatu – mandat wygasa w dniu, gdy walne zgromadzenie podejmie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka RN.

Przykład: Powołanie członka rady nadzorczej na 4 lata nastąpiło w dniu 24.06.2011 r. Jeśli zgromadzenie podejmie uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie za rok 2014 w dniu 5.05.2015 r., to mandat w tym dniu wygaśnie.

(2) Teoria prymatu mandatu nad kadencją – mandaty członków organów spółki nie mogą wygasnąć przed upływem kadencji, a więc mandat wygasa w dniu, gdy zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Przykład: Powołanie członka rady nadzorczej na 4 lata w dniu 24.06.2011 r. Jeśli zgromadzenie podejmie uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie za rok 2014 w dniu 5.07.2015 r., to w tym dniu mandat wygasa.

(3) Koncepcja wydłużeniowa – polega na wydłużeniu okresu pełnienia funkcji do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym kończy się kadencja, co prowadzi do faktycznego wydłużenia mandatu członkom organów spółek o rok.

Przykład: Powołanie członka rady nadzorczej na 4 lata nastąpiło w dniu 24.06.2011 r., a więc ostatnim rokiem pełnienia funkcji jest 2015 r. (a dokładnie jego pierwsza połowa). Mandat wygaśnie dopiero, gdy zgromadzenie podejmie uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie za rok 2015, a więc w 2016 r.

I to właśnie do tej ostatniej koncepcji przychylił się SN. Nie zawsze bowiem, jak wskazał Sąd, okres sprawowania funkcji członka rady nadzorczej pokrywa się z rokiem obrotowym. Sąd stwierdził jednak, że spółka ma prawo do rozliczenia członka rady nadzorczej. Ma to być możliwe dzięki wydłużeniu (do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego) okresu sprawowania funkcji poza kadencję.

Sąd wskazał również, że art. 369 § 4 k.s.h. możemy odnosić do roku obrotowego związanego z działalnością spółki i odpowiedzialnością członków rady nadzorczej na podstawie sprawozdania finansowego.

Przepisy, na które powołał się SN:

*Art. 369 § 4 k.s.h.

Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

**Art. 386 k.s.h.

  1. Kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
  2. Przepisy art. 369 i art. 370 stosuje się odpowiednio.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: