KRS-Z30 w spółce kapitałowej. Jak i kiedy składać?

Karolina Rokicka-Murszewska        07 lipca 2016        Komentarze (0)

Po odbyciu zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. oraz walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej, zarząd spółki ma 15 dni na to, aby złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym formularz KRS-Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty; znajdziesz go TUTAJ) wraz z dołączonymi do niego dokumentami księgowymi i finansowymi.

krs z30

Jakie dokumenty będą załącznikiem do KRS-Z30 w 2016 r. w przypadku spółki z o.o. lub S.A. mającej siedzibę w Toruniu?

(1) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015; zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się ono z:

  1. bilansu;
  2. rachunku zysków i strat;
  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jeśli spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta, musi również w sprawozdaniu finansowym ująć zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Kiedy podlega? Zobacz pkt 3.

(2) Sprawozdanie z działalności (dla spółek kapitałowych sprawozdanie z działalności jest obowiązkowe);

(3) Opinia biegłego rewidenta;

Badaniu przez biegłego rewidenta podlegają podmioty, o których mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości. Na potrzeby tego wpisu interesuje nas wyłącznie art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy:

  1. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
  2. pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

(4) Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty (może być to cały protokół ze zgromadzenia lub tylko wypis z protokołu bądź odpisy uchwał).

(5) Potwierdzenie przelewu kwoty 140 zł na konto Sądu Rejonowego w Toruniu (link do konta TUTAJ; 40 zł to opłata sądowa od wniosku, zaś 100 zł kosztuje ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

krs z30(2)

Oczywiście to najprostsza wersja dokumentów, jakie dostarczamy do KRS. W przypadku konieczności wpisania innych zmian (przykładowo w Spółce zmienił się Zarząd lub Rada Nadzorcza), należy skorzystać np. z formularza KRS-Z3 i wówczas dołączyć załącznik KRS-ZN, na którym umieszczamy informacje o sprawozdaniach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: