Likwidacja spółki, Zgromadzenie Wspólników i Walentynki (nieco spóźnione)

Karolina Rokicka-Murszewska        16 lutego 2016        3 komentarze

Wbrew pozorom wiem, że Walentynki były 2 dni temu 🙂 ale w Chełmnie – mieście zakochanych – nie miałam okazji być wcześniej, a tę dekorację musisz zobaczyć 🙂

Niekoniecznie jednak wpis dla zakochanych dzisiaj. Singlom również się przyda, a najbardziej przydać się może wspólnikom spółki z o.o., zainteresowanych jej likwidacją.

Zapraszam do lektury!

Spółka ma dwóch wspólników – X ma 60% udziałów, Y zaś 40% udziałów. Do umowy spółki wprowadzono zapis, że Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego. Innymi słowy – aby uchwały były ważne, X zawsze musi być obecny na ZW, jednak ostatnio odmawia on współpracy. Spółka nie ma Zarządu, funkcjonuje coraz gorzej i Y chciałby ją rozwiązać i zlikwidować. Ponieważ nie ma Zarządu, Sąd rejestrowy wyznacza kuratora (na podstawie 42 k.c. – jeśli chcesz o tym poczytać, kliknij tutaj). Kurator zwołuje ZW, wysyła zaproszenia do obu wspólników. Oczywiście stawia się Y, natomiast korespondencja od X wraca z adnotacją „awizowano powtórnie”. Czy w takim przypadku dojdzie do rozwiązania spółki?

Na początek wypada przywołać istotny zapis art. 241 Kodeksu spółek handlowych:

Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

Pierwszy zgrzyt. Umowa spółki stanowi inaczej – dla ważności ZW niezbędna jest obecność wspólnika posiadającego 51% udziałów. Y tylu nie posiada.

Mimo tego, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki. Mniejsze znaczenie ma w tym przypadku art. 246 § 1 K.s.h., zgodnie z którym uchwały dotyczące rozwiązania spółki zapadają większością 2/3 głosów. Y głosuje bowiem „za” wszystkimi swoimi głosami, tak więc uchwała zostaje podjęta.

Pytanie, co po takim Zgromadzeniu zrobi X.

Czy może wnieść powództwo o uchylenie uchwały jako sprzecznej z umową spółki z art. 249 K.s.h.? Nie, ponieważ nie przysługuje mu legitymacja czynna (nie jest żadnym z podmiotów uprawnionych do wniesienia takiego powództwa z art. 250 K.s.h.).

Może natomiast wnieść  powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały o rozwiązaniu spółki na podstawie art. 189 K.p.c.:

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

W sprawie możliwości wnoszenia tego typu powództwa wypowiedział się Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 14 kwietnia 1992 r., I CRN 38/92,  gdzie wskazał, że legitymację do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki posiada każdy, kto ma w tym interes prawny.

A Ty, co na ten temat sądzisz? Czy istnieje sposób na rozwiązanie tej Spółki?

20160203_115635

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

JacekG Luty 16, 2016 o 13:41

Wyjście mniejszościowego wspólnika ze spółki z o.o. może faktycznie stać się problemem przy braku zgody pomiędzy udziałowcami. W przytoczonym przypadku może skuteczne okazałoby się wystąpienie do sądu procesowego o rozwiązanie spółki w trybie art.271 ust.1 ksh – brak zarządu i coraz gorsza kondycja podmiotu wynikająca z braku współpracy ze strony większościowego wspólnika mogą zostać uznane przez sąd za przesłanki do rozwiązania spółki, ponieważ „osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe”.
Co do uchwały o rozwiązaniu spółki podjętej przez mniejszościowego wspólnika w sprzeczności z zapisami umowy – uchwała taka musi być sporządzona notarialnie (art.270 ust.2 ksh). Nie jestem pewien, jak notariusz podejdzie to sporządzenia tego aktu, ale załóżmy, że zostanie on spisany. Wspólnik X może – poza wspomnianym powództwem – poinformować pisemnie sąd rejestrowy o sporządzeniu uchwały sprzecznej z zapisami umowy, co zwiększy prawdopodobieństwo, że KRS odmówi wpisu niezbędnego do skutecznego rozwiązania spółki.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Luty 16, 2016 o 14:21

@JacekG dziękuję za ten komentarz. Mam tylko wątpliwości, co do ostatniego zdania. Sąd rejestrowy moim zdaniem nie jest uprawniony do tak głębokiego badania uchwał ZW spółki (w szczególności sprzecznych z umową, a nie z ustawą), aczkolwiek są poglądy odmienne, przyznające sądowi rejestrowemu prawo do szerokiego badania prawidłowości podejmowania uchwał.

Odpowiedz

JacekG Luty 19, 2016 o 17:02

Moim zdaniem leży to w zakresie kognicji sądu rejestrowego, który na podstawie art.23 §1 ustawy o KRS „bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa”. Potwierdzenie takiego rozumienia można znaleźć np. w uzasadnieniu do uchwały SN z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09: ” Jeżeli więc z załączników do wniosku, w tym z protokołów walnego zgromadzenia akcjonariuszy wynika, że zostało ono, jak w sprawie niniejszej, przeprowadzone w sposób wykluczający z udziału w nim jednego ze wspólników i to wspólnika większościowego, a następnie doszło do podjęcia istotnej dla spółki uchwały, to sąd rejestrowy nie może tego pominąć. Powinien załączone dokumenty zbadać i na użytek prowadzonego postępowania stwierdzić, że konkretna uchwała została podjęta w okolicznościach, zgodnych z prawem albo z prawem niezgodnych, powodującej jej nieważność”.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: