Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

Karolina Rokicka-Murszewska        13 października 2015        Komentarze (0)

Właśnie jadę na konferencję do Częstochowy. Będę mówić o przenikaniu się prawa cywilnego i administracyjnego w planowaniu przestrzennym. Temat dość odległy, ale jak zapewne już wiesz, prawo administracyjne to – obok prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego – mój drugi konik. Pogoda nie sprzyja, ale nie poddaję się smutnemu i deszczowemu nastrojowi. Od rana praca wrze, choć to średnio wygodne trzymać kompa na kolanach i opierać się o okno 🙂 na szczęście wracam już pociągiem, więc będzie ciut więcej miejsca (i ciut więcej opóźnień, jak znam swoje szczęście do PKP) :]

20151013_122626

Przesłanką ogłoszenia upadłości – upadłości w ogólności, nie tylko spółki z o.o., ale upadłości przedsiębiorcy – jest niewypłacalność. Czym wobec tego jest ta niewypłacalność? Definicję pojęcia „niewypłacalności” ustawodawca zawarł w art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego:

1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

I po kolei. Pierwsza ze wskazanych przesłanek odnosi się do niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych – czyli takich, których termin zapłaty już upłynął. Ważne – to nie może być jedno zobowiązanie (choćby było ogromne), musi być ich co najmniej dwa, to wynika wprost z treści przepisu ust. 1 art. 11 P.u.n.

Druga przesłanka, której spełnienie da możliwość ogłoszenia upadłości, dotyczy osób prawnych oraz tzw. „ułomnych” osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Gdy suma zobowiązań takiego podmiotu jest większa niż jego aktywa, również on ma podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości. Nie dotyczy to jednak osób fizycznych.

Oczywiście, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie chciała ogłosić upadłość, prócz przesłanki niewypłacalności, musi się również liczyć z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego majątku na koszty postępowania (art. 13 P.u.n.). Dłużnik nie może być również żadnym z podmiotów wskazanych w art. 6 P.u.n. (m.in. uczelnia, jednostka samorządu terytorialnego czy publiczny samodzielny zoz).

Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości są wskazane w art. 12 P.u.n. Ale uwaga, z dniem 1.01.2016 r. zostanie on uchylony, a zacznie obowiązywać nowy art. 12a P.u.n., zgodnie z którym:

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: