A Ty jakim prawnikiem będziesz za 10 lat?

Karolina Rokicka-Murszewska        13 października 2016        Komentarze (0)

plakat-konkurs

 

Jeśli nie boisz się wyzwań, masz głowę pełną pomysłów, lekkie pióro i jesteś studentem IV i V roku prawa – ta informacja jest właśnie dla Ciebie!!!

Koło Naukowe Marketingu Prawniczego, działające na WPiA UMK, wraz z Kancelarią Sienkiewicz i Zamroch organizuje konkurs, w którym nagrodą główną jest płatny staż w Kancelarii.

Musisz tylko napisać krótki esej zatytułowany: „Jakim prawnikiem będę za 10 lat?”. Maksymalnie 1 stronę A4 (1800 znaków ze spacjami) wyślij na adres: konkurs@radcowie.biz. Być może szukamy właśnie Ciebie!!!

Więcej informacji szukaj na stronie wydarzenia na Facebook’u:

wydarzenie

oraz w regulaminie konkursu, znajdującym się TUTAJ.

Informacja dla przedsiębiorców – fanów informatyzacji i elektronizacji

Karolina Rokicka-Murszewska        04 października 2016        Komentarze (0)

img_2532

Jak zaczynałam pisanie bloga, musiałam napisać krótki wpis O mnie. Jest tam takie zdanie „w kwietniu 2015 r. przejechałam blisko 3000 km”. Z radością spieszę poinformować, że we wrześniu 2016 r. udało mi się pobić rekord i przejechać (samochodem, autobusem i pociągiem) ponad 3400 km 🙂 Oczywiście, głównie na trasie Warszawa-Toruń i Toruń-Warszawa. Ale (żeby nie było) czasem mężowi udaje się namówić mnie na inny środek komunikacji, np. rower 😉

Taka rowerowa przejażdżka jest idealnie odświeży Twój umysł przed lekturą nowej ustawy – z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), która wchodzi w życie już za 3 dni, 7 października 2016 r. Ustawa ta pozwoli dostosować polski porządek prawny do obowiązującego od 1 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenia eIDAS).

Ustawa ma charakter w dużej mierze czysto formalny – najważniejsze kwestie, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczą bowiem:

  • eliminacji pojęć i instytucji nieznanych w rozporządzeniu eIDAS;
  • dostosowania terminologii krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym rozporządzeniu;
  • regulacji obszarów niezbędnych do umożliwienia stosowania rozporządzenia eIDAS na gruncie prawa polskiego;

Ponadto, uchylono ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  oraz usunięto istniejące w krajowych przepisach odesłania do jej przepisów.

Co jest istotne dla Ciebie, przedsiębiorco?

Zmiany w szczególności powinny interesować tych przedsiębiorców, którzy lubią ułatwiać sobie życie i załatwiać swoje sprawy przez internet, a przy tym nie używają ePUAPu, tylko bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Od 1 lipca 2016 r. dzięki eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie (wydanym w jednym państwie członkowskim) jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich.

Choć zasadniczych zmian w tych najbardziej interesujących dla przedsiębiorców ustawach, czyli m.in. K.s.h. oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, nie wprowadzono, to warto wiedzieć, że zamiast dotychczas używanych sformułowań:

bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

…od 7.10.2016 r. będziemy mieli następujące:

kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

W Kodeksie spółek handlowych zmiany wprowadzono m.in. w art. 240(1), dotyczącym podejmowania uchwał w spółkach z o.o. przez internet, o którym to przepisie pisał już zresztą na blogu mój kolega z Kancelarii, Michał Nosowski:

Podejmowanie uchwał w sp. z o.o. przez internet

Kognicja sądu rejestrowego – postanowienie SR w Toruniu

Karolina Rokicka-Murszewska        23 września 2016        Komentarze (0)

img_2486

Jeden z naszych klientów niedługo zmienia siedzibę Spółki. Przygotowując projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz tekst jednolity umowy Spółki myślałam intensywnie, czy na pewno wszystko jest w porządku, bo ostatnio toruński Sąd rejestrowy zakwestionował złożony tekst jednolity – brzmienie poszczególnych przepisów nie było identyczne, jak w tekście pierwotnym, a nie zgłaszaliśmy ich zmian. To była całkowicie uzasadniona odmowa przyjęcia tekstu jednolitego do akt Spółki.

Tymczasem niecałe dwa miesiące temu dostaliśmy do analizy prawnej postanowienie, również wydane w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziale Gospodarczym KRS, z dnia 19.07.2016 r., oddalające wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców zmiany członków zarządu. Oddalenie wniosku Sąd uzasadnił w sposób następujący:

uchwały (tutaj chodziło o uchwałę w sprawie odwołania X z funkcji Prezesa zarządu oraz powołania Y na Prezesa) nie mogą zostać uznane za skutecznie podjęte.

Zostały podjęte przez NZW w głosowaniu jawnym, co jest sprzeczne z treścią art. 247 § 2 k.s.h.

I tutaj pojawia się pytanie o kognicję sądu rejestrowego, tj. o to, czy sąd mógł samodzielnie ocenić zgodność z prawem uchwały zgromadzenia wspólników. Sąd rejestrowy jest bowiem ograniczony przez art. 23 ust. 1 uKRS:

Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.

Oczywiście zaczęliśmy się zastanawiać, czy w kontekście art. 23 uKRS Sąd rejestrowy miał prawo oddalić wniosek o wpis zmian w składzie zarządu Spółki. Innymi słowy – czy sąd mógł badać to, czy głosowanie nad odwołaniem członka zarządu oraz w sprawie wyboru nowego członka zarządu, zostało podjęte w sposób prawidłowy.

Zgodnie z art. 247 § 2 k.s.h.:

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

W kontekście brzmienia tego przepisu Sąd miał zdecydowanie rację. Na NZW Spółki powinno zostać zarządzone głosowanie tajne. Ale nie zostało. Uchwały jednak nie zostały również zaskarżone powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą – nikt więc nie kwestionował ich ważności  na zasadzie określonej w art. 252 § 1 k.s.h. Czy więc mógł to zrobić sąd rejestrowy, którego rola sprowadza się co do zasady do sprawdzenia tzw. warunków formalnych?

Tę sprawę kilkukrotnie badał już Sąd Najwyższy, m.in. w uchwale z dnia 20.01.2010 r., III CZP 122/09 (wydanej, notabene, na skutek przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Toruniu zagadnienia prawnego) oraz postanowieniu z dnia 24.07.2013 r. , III CNP 1/13. W obu uchwałach Sąd doszedł do podobnych wniosków – że sąd rejestrowy ma uprawnienie do badania uchwał i oceny ich zgodności z prawem. Dlaczego? Głównie ze względu na art. 252 § 4 k.s.h., zgodnie z którym zarzut nieważności uchwały można podnieść w innym postępowaniu w każdym czasie. Sąd rejestrowy nie bada samej w sobie ważności uchwały, on jedynie (albo aż!) bada, czy ta uchwała jest obiektywnie ważna.

Postępowanie o stwierdzenie nieważności jest zazwyczaj dość długim postępowaniem. Tymczasem wartość, jaką jest aktualność rejestru oraz prawdziwość danych w nich zawartych, jest dla ustawodawcy ważniejsza niż to, że np. może dojść do rozbieżności z orzeczeniach sądu rejestrowego i sądu okręgowego rozstrzygającego kwestie nieważności uchwały. Dlatego jest dopuszczalne badanie przez sąd rejestrowy ważności uchwały w sprawie odwołania prezesa zarządu.

Niektórzy w takiej sytuacji rekomendują zastosowanie art. 252 § 2 w zw. z art. 249 § 2 k.s.h., tj. zawieszenie postępowania rejestrowego po przeprowadzeniu rozprawy do czasu rozstrzygnięcia powództwa o stwierdzenie nieważności. Może być to dobre wyjście, w szczególności w sytuacji, gdy Sąd rejestrowy nabierze wątpliwości co do możliwości oceny uchwały w świetle art. 23 uKRS.

Mała ustawa reprywatyzacyjna. Cz. II – czy to koniec „metody na kuratora”?

Karolina Rokicka-Murszewska        14 września 2016        Komentarze (0)

img_2272

W ostatnim wpisie opisywałam, jak wyglądają zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które wprowadza „mała ustawa reprywatyzacyjna” wchodząca w życie już w najbliższą sobotę, 17 września 2016 r.

Mała ustawa reprywatyzacyjna. Cz. I – ostatnia szansa na roszczenia?

Dzisiaj obiecana cz. II wpisu, dotycząca zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zmiany niewielkiej, ale dość znaczącej i istotnej w kontekście całej procedury reprywatyzacyjnej. Zmiana polega na dodaniu do art. 184 k.r.o. nowego paragrafu 3:

§ 3. Nie ustanawia się kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą.

Należy przy tym wyjaśnić na początku, że cały art. 184 k.r.o. dotyczy instytucji tzw. curatora absentis (kuratora dla osoby nieobecnej). Do ustanowienia tego rodzaju kuratora niezbędne jest, aby osoba, dla której kurator był ustanowiony była nieobecna, nie miała pełnomocnika, a kurator był  niezbędny dla ochrony jej praw. „Nieobecna” oznacza osobę zaginioną, jak również osobę, której miejsce pobytu nie jest znane, a nawet jeśli jest, to z uwagi na odległość nie może ona osobiście prowadzić swoich spraw.

Za osobę nieobecną natomiast (w świetle orzecznictwa) nie uważa się osoby zmarłej czy osoby, która nie istnieje lub jest nieznana. Skoro więc kwestia powyższa była przesądzona w orzecznictwie i taki wniosek płynął z wykładni przepisów, po co dodatkowy paragraf w art. 184 k.r.o.?

Ponieważ sąd, dopóki nie dysponował aktem zgonu lub prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu zgonu, czy też o uznaniu za zmarłego, musiał ustanowić kuratora dla osoby nieobecnej.

Prowadziło to (w kontekście małej ustawy reprywatyzacyjnej) do takich patologii, że kuratora sąd ustanowić musiał dla osoby, która miała 120 czy 130 lat – wystarczyło, że przekonano go o tym, że dana osoba być może żyje (choć wydaje się to nieprawdopodobne, ale przecież „ludzie żyją tyle lat”). A następnie taki kurator w jej imieniu występował z odpowiednimi roszczeniami dotyczącymi gruntów. Przepis art. 184 § 3 k.r.o. ma chronić przed tego rodzaju procederem.

Czym jest „metoda na kuratora”? Jak wskazują projektodawcy:

Metoda ta polega na podejmowaniu przez ustanowionego przez sąd kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu takich działań – pod pozorem zabezpieczenia interesów majątkowych tej osoby – które ostatecznie prowadzą do nabycia przez kuratora własności nieruchomości, którą osoba nieznana z miejsca pobytu utraciła w wyniku wejścia w życie dekretu warszawskiego

W kontekście powyższego stwierdzenia warto pamiętać o jednej rzeczy – kurator działa zawsze na rzecz podmiotu, który jest przez niego reprezentowany. Choćby był to 130-letni człowiek czy cudem odkryci właściciele nieruchomości w Australii, kurator, prowadząc sprawy o zwrot nieruchomości, działa nie we własnym imieniu i nie na własny rachunek.

Czy przepis się sprawdzi? Szczerze wątpię. Skoro dotychczas byli ustanawiani kuratorzy w sprawach dot. gruntów warszawskich, to i teraz znajdą się tacy, którzy będą przekonywać sąd, że najstarsza obecnie żyjąca osoba ma 116 lat i urodziła się jeszcze w XIX wieku, a więc wiek 115 lat zdecydowanie nie jest przesłanką uznania za zmarłego

Nowelizacje ustaw i spóźnienia pociągów. Czy mamy na to wpływ?

Karolina Rokicka-Murszewska        12 września 2016        Komentarze (0)

20150223_093021

Jak być może zauważyłeś, nie tak dawno temu wyszłam za mąż. Mój mąż i ja pracujemy w innych miastach, w związku z tym częstotliwość podróży jest ostatnio więcej niż wysoka. Kiedyś uwielbiałam przewoźnika z czerwonymi busami, ale jakoś w 2016 r. przesiadłam się do pociągu – bo szybciej, przestrzenniej i nie trzęsie. I naprawdę w to wierzyłam, mimo kilku wpadek kolei (np. podróż na stojąco, bo podstawili inny skład, ludzi było dużo i każdy usiadł, gdzie popadnie). Ale po tym, jak wczoraj zaliczyłam 1,5-godzinne opóźnienie o mało przyjemnej porze (zamiast być w Toruniu o 22:55, byłam dzisiaj – 30 minut po północy), będę musiała jednak zweryfikować nieco swoje poglądy, choć przyznam, że cierpliwość z naszą koleją można sobie wyćwiczyć.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że spóźnienie pociągu (podobno czekaliśmy na inny – tzw. skomunikowanie – który natomiast miał spóźnienie, bo jakiemuś panu życie przestało być miłe) jest to coś, na co wpływu nie mamy. Absolutnie. A skoro wpływu nie mamy, to po co się denerwować?

Jedną z takich rzeczy, na które również nie mamy wpływu, są zmiany w ustawodawstwie. My – obywatele, ale też my – prawnicy, bo każda nowelizacja to kolejne godziny pracy prawnika przeznaczone na zapoznanie się z nowymi regulacjami. Mój szef, Karol Sienkiewicz (Prawo dla pracodawcy i Dochodzenie wierzytelności – jeśli jeszcze nie znasz, to koniecznie sprawdź oba te blogi!), dawno temu wyrobił sobie nawyk codziennego sprawdzania zmian legislacyjnych. Twierdzi, że to jeden z najlepszych nawyków, jaki mógł nabyć w pracy prawnika. Ja na moim blogu staram się również przybliżać Ci różnego rodzaju nowelizacje. Z takich najważniejszych – zmiany w Prawie o stowarzyszeniach, Kodeksie spółek handlowych, czy ostatnio – w ustawie o gospodarce nieruchomościami (tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna). Oczywiście, posiadamy prawa wyborcze, więc to nie do końca tak, że zupełnie na ustawy wpływu nie mamy. Jednakże, gdy ścieżka legislacyjna jest zakończona, Prezydent ustawę podpisuje, następuje publikacja i wejście w życie – to wtedy najlepiej po prostu siąść, przeczytać i wiedzieć. Nie ma innej opcji.

Wracając do mojej podróży – współpasażerowie w pociągu reagowali różnie, ale zazwyczaj były to dość emocjonalne, negatywne reakcje. Pan, który siedział obok, pytał każdego (ode mnie poczynając, a kończąc na konduktorze), jaka była przyczyna opóźnienia. Rozmowy telefoniczne były prowadzone podniesionym głosem. Kot (!) miauczał tak, że miałam wrażenie, jakby się skarżył. Serio? Po co to wszystko. To nic nie zmieni, a może tylko pogorszyć – w szczególności atmosferę w wagonie.

Podobnie z zmianami w prawie – po co narzekać, skoro i tak nic to nam konkretnego nie przyniesie? Aby rozluźnić atmosferę, Panie z Warsu zaserwowały nam herbatę/kawę/wodę. Do wyboru, do koloru. Proponuję też sobie zaparzyć, zanim zasiądziecie do lektury Dziennika Ustaw. Ja już jestem po dwóch (kawach), w końcu wczoraj mój pociąg trochę się spóźnił 🙂