marketing_prawniczy 2.0

Karolina Rokicka-Murszewska        24 marca 2017        Komentarze (0)

Już za moment, już za chwilę, na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, rozpocznie się pierwsza w Polsce konferencja naukowa w całości poświęcona marketingowi prawniczemu – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „marketing_prawniczy 2.0”. Konferencję organizuje Koło Naukowe Marketingu Prawniczego UMK, którego opiekunem mam przyjemność być.

13 prelegentów

ponad 200 uczestników

7 godzin niesamowitych wystąpień i wymiany poglądów, myśli i wiedzy

To co – z kim się widzę? 🙂

PS jeśli nie możesz byc, a chcesz wiedzieć, co sie dzieje, śledź na Instagramie profil Koła: @knmpumk lub mój @k_rokicka. Bedziemy publikować zdjęcia i relacje!

Szykuje się rewolucja w prawie przedsiębiorców

Karolina Rokicka-Murszewska        18 marca 2017        Komentarze (0)

Ministerstwo Rozwoju na jesień tego roku szykuje nam prawdziwą rewolucję w regulacjach dotyczących zakładania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej. Wejdzie w życie szereg ustaw stanowiących część tzw. Konstytucji Biznesu. Dotychczas były to pewne założenia, jak te poniżej wskazane.

Obecnie jednak założenia nabrały baaardzo konkretnego kształtu w postaci projektów ustaw. Jakie to ustawy?

Warto zacząć „od końca”, a więc od projektu z dnia 27 lutego 2017 r., dotyczącego ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”.

Ustawa ta zmienić ma blisko 180 innych ustaw i określić dzień wejścia w życie 4 najważniejszych:

 1. ustawy Prawo przedsiębiorców; projekt z dnia 10 lutego 2017 r.
 2. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; projekt z dnia 10 lutego 2017 r.
 3. ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; projekt z dnia 10 lutego 2017 r.
 4. ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców; projekt z dnia 10 lutego 2017 r.

Według ustawy – Przepisy wprowadzające… ustawy 1-3 mają wejść w życie 1 września 2017 r., zaś ostatnia (4) – w dniu 1 stycznia 2018 r.

Czeka nas sporo zmian, które na pewno będą przedmiotem niejednego wpisu na blogu. Zmiany dotkną też kwestie wykreślania z CEIDG, o których była już tutaj mowa:

Krótka historia o wykreślaniu (z CEIDG)

 

Rozwiązanie „martwych podmiotów” bez likwidacji. Działa czy nie?

Karolina Rokicka-Murszewska        07 marca 2017        Komentarze (0)

W maju ubiegłego roku pisałam na blogu, że powoli sądy zaczynają stosować regulację z art. 25a i następne ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli wszczynają z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W ostatnim czasie natomiast postanowiłam sprawdzić, czy faktycznie coś się dzieje „w temacie”. Wykorzystałam do tego Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG). Dlaczego?

Bo zgodnie z art. 25b ust. 4 uKRS zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania w MSiG jest obowiązkiem sądu:

W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ogłoszenie zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Dodatkowo, tego rodzaju informacja może się także pojawić w w dzienniku lub czasopiśmie, bądź w inny sposób dotrzeć do opinii publicznej („taki, jaki (sąd rejestrowy) uzna za odpowiedni”).

Na ogłoszenia w prasie o rozwiązaniu podmiotu bez likwidacji – przyznam szczerze – nie trafiłam, co nie oznacza, że ich tam nie ma. Natomiast przegląd Monitorów chociażby jedynie z tego roku, czyli nieco z ponad dwóch miesięcy, jest potwierdzeniem tego, że coś się dzieje w temacie. W wybranych na „chybił-trafił” dwóch numerach MSiG (z 1 lutego 2017 r., nr 22/2017 oraz z 6 marca 2017 r., nr 45/2017) znajdziemy łącznie ponad 60 ogłoszeń o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. A to tylko dwa numery.

Jak powinno wyglądać ogłoszenie sądu rejestrowego o wszczęciu postępowania?

Zgodnie z art. 25b ust. 3 uKRS, ogłoszenie zawiera:

 1. nazwę sądu rejestrowego prowadzącego postępowanie, nazwę (firmę) podmiotu, numer podmiotu w Rejestrze, ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby oraz informację o celu prowadzonego postępowania;
 2. wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
 3. pouczenie, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

A jak wygląda?

Przykładowe z nr 22/2017:imisig2

Wpis to także wykreślenie, ale siedziba to nie adres

Karolina Rokicka-Murszewska        20 lutego 2017        3 komentarze

IMG_4609

Zaczął się dzisiaj nowy semestr na UMK i w sumie – po dwóch tygodniach przerwy od zajęć – z przyjemnością spotkałam się z moimi studentami. Ja co prawda prowadzę ćwiczenia z prawa i postępowania administracyjnego, ale niekiedy muszę tłumaczyć kwestie poruszane na wyższych latach studiów. Na przykład podczas zajęć na II roku wyjaśniam różnice między CEIDG a KRS, choć prawo spółek studenci poznają dopiero na V.

Ostatnio musiałam opowiedzieć, na czym polega różnica między wpisem a wykreśleniem oraz siedzibą i adresem. Wydaje mi się jednak, że nie tylko studentowi przyda się taka „powtórka z podstaw”, dlatego przygotowałam dla Ciebie poniższy – nomen omen – wpis.

Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o KRS, wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Należy zaznaczyć, że wpis jest dokonywany dopiero w wykonaniu postanowienia sądu rejestrowego zarządzającego dany wpis (art. 694(5) § 1 KPC), niezwłocznie po jego wydaniu.

Wpis co do zasady kojarzy się nam z dokonaniem czegoś. Tymczasem wpisem w rejestrze jest również wykreślenie (art. 20 ust. 4 uKRS). Dobrze widać to choćby na przykładzie formularza KRS-ZL, stanowiącego załącznika do wniosku o wpis zmiany w rejestrze:

ZL

Wpis dotyczy nie tylko „wpisania” nowego, ale też „wykreślenia starego prokurenta czy pełnomocnika.

Natomiast, jeśli chodzi o „siedzibę” i „adres” sprawa wydaje się być nieco prostsza (bo mniej abstrakcyjna). Siedzibę określa się poprzez podanie województwa, powiatu, gminy, miejscowości. Krótko mówiąc siedzibą jest miejscowość, w której spółka urzęduje. Natomiast adres to informacje szczegółowe, takie jak ulica, kod pocztowy czy numer lokalu.

Może więc spółka z o.o. czy partnerska zmienić adres, nie zmieniając jednocześnie siedziby. Nie można natomiast zmienić siedziby, nie zmieniając adresu. Spójrz na pouczenie do KRS-Z3 (formularz wniosku o zmianę danych w rejestrze danych przedsiębiorców dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych):

Z3

W przypadku zmiany siedziby wypełniamy całą część C.3, natomiast jeśli wyłącznie adres – rubryki od 38 do 42. Nieco odmiennie jest to ukształtowane w m.st. Warszawa.

Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłam Ci zawiłości związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. O czym jeszcze chciałbyś/chciałabyś poczytać na moim blogu? Daj znać w komentarzu!

„Jestem cudzoziemcem”. Uwaga na zmiany w ustawie o KRS po 1 czerwca 2017 r.

Karolina Rokicka-Murszewska        07 lutego 2017        Komentarze (0)

IMG_0454

Nie bez przyczyny w dzisiejszym wpisie nawet zdjęcie jest  „niepolskie”. Kwestia dotyczy co prawda zmian w naszej „swojskiej” ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ale rzeczy zupełnie „niepolskich”, a mianowicie wpisywania do rejestru informacji o cudzoziemcach, a dokładnie – o składania oświadczenia o tym, że cudzoziemcem się jest.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. obowiązywać zacznie zupełnie nowy art. 19c ustawy o KRS, zgodnie z którym:

1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).

2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomcudzoości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy przepis art. 19c został dodany przez ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175), która zmienia przede wszystkim ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dalej: u.n.n.c.)

Zmiany wprowadzone w ustawie o KRS mają na celu ułatwienie wykonywania obowiązku przez sądy, zobligowane (na podstawie znowelizowanego art. 8a ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

 1. odpisów prawomocnych orzeczeń: o stwierdzeniu nabycia spadku oraz na którego podstawie cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Polski lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpis europejskiego poświadczenia spadkowego;
 2. kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków przez cudzoziemca w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentami, o których mowa powyżej mogą być:

 • kopie umów,
 • kopie orzeczeń sądowych,
 • kopie aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia,
 • kopie list wspólników,
 • odpisy wydanych w tym przedmiocie postanowień.

Obecnie sąd rejestrowy przesyła te postanowienia, co do których z akt rejestrowych wprost wynika, że akcje lub udziały zostały nabyte lub objęte przez cudzoziemca. Problematyczne są transakcje zawierane przez polskie spółki prawa handlowego. Tego typu spółka może cudzoziemcem w rozumieniu u.n.n.c., z uwagi na to, że jest kontrolowana przez kapitał zagraniczny. Zgodnie z art. 1 u.n.n.c.:

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:
1)  osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2)  osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3)  nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4)  osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, czy dana spółka jest czy nie jest cudzoziemcem w rozumieniu u.n.n.c. W praktyce prowadzi do tego, że nie wszystkie wymagane postanowienia sądu są przesyłane do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji zapewni możliwość szybszej reakcji w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy, co pozytywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego.

Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., przede wszystkim ze względu na konieczność dostosowania systemów teleinformatycznych obsługujących Krajowy Rejestr Sądowy.