Dlaczego ustawodawca rezygnuje z kuratora rejestrowego?

Karolina Rokicka-Murszewska        19 lutego 2018        Komentarze (0)

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, o której niedawno pisałam na blogu. Właśnie w tym wpisie wspomniałam, że w ustawodawca zrezygnował z instytucji kuratora rejestrowego i przepisy art. 26-33 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną uchylone.

Na etapie projektowania ustawy nowelizującej zakładano jednak, że ten rodzaj kuratora będzie utrzymany, tylko z modyfikacjami. Głównym zadaniem kuratora rejestrowego po noweli miało być doprowadzenie do wykonania przez dany podmiot obowiązków rejestrowych. Co planowano odnośnie kurateli rejestrowej, możesz przeczytać tutaj:

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. I – kurator rejestrowy

Koniec końców zrezygnowano jednak całkowicie z kuratora rejestrowego. Dlaczego? To wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej. Argumenty w wersji skróconej poniżej:

  1. Istnienie równolegle dwóch instytucji (kuratora rejestrowego i kuratora „materialnego” – z art. 42 k.c.) prowadziło do rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.
  2. W ciągu 16 lat funkcjonowania kuratora rejestrowego ustanowiono ich bardzo niewielu (ilu – tego w uzasadnieniu nie wskazano).
  3. Wprowadzono zmiany w zakresie działania kuratora z art. 42 k.c.
  4. Był to postulat środowiska sędziów i referendarzy sądowych.

Jeśli chodzi o przepisy przejściowe, to zgodnie z art. 42 ustawy nowelizującej:

Do kuratorów ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 26 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 42 § 1 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się przepisy dotychczasowe. Sąd rejestrowy może zmienić zakres uprawnień kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 ustawy zmienianej w art. 2, stosując ten przepis w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z uchyleniem art. 26-33 ustawy o KRS, zmieniono przepisy stanowiące podstawę ustanawiania kurateli w prawie upadłościowym, a więc art. 20 ust. 2 pkt 6, art. 26(1) – kurator w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i art. 187 (kurator w postępowaniu upadłościowym).

Żeby nie było – akurat tę zmianę oceniam na plus. Pytanie, czy likwidacja jednej instytucji i tak szerokie kompetencje kuratora materialnego faktycznie rozwiążą problem kurateli spółek. Ponadto zastanawia mnie, jak to będzie z postępowaniami przymuszającymi – ile z nich zakończy się kuratelą, teraz już na podstawie art. 42 kc?

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – zmiany w związku z Konstytucją biznesu

Karolina Rokicka-Murszewska        12 lutego 2018        Komentarze (1)

Jak zapewne wiesz, już 1 marca 2018 r. zacznie obowiązywać pakiet 5 ustaw, nazywanych „Konstytucją biznesu” –> piszemy o tym w naszym nowym serwisie KONSTYTUCJA BIZNESU. W związku z tym powstała nowa ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (nazywana w skrócie: ustawa o CEIDGPIP), która nowa jest tylko z nazwy, bo w środku znajdziesz wiele uregulowań z obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie uregulowane właśnie w ustawie o CEIDGPIP.

W nowej ustawie zachowano „podział” na wykreślenie przedsiębiorcy na wniosek oraz z urzędu, a ramach wykreślenia z urzędu – na wykreślenie w drodze decyzji administracyjnej i w drodze czynności materialno-technicznej. Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia, o co chodzi z tym podziałem, zajrzyj do jednego z moich wpisów:

Krótka historia o wykreślaniu (z CEIDG)

Co się zmieniło?


Przesłankami wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej będą (art. 28 ust. 1 ustawy o CEIDGPIP):

  1. stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
  2. utrata przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.01.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa o ZUPZ);
  3. gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

Przesłanki pozostają więc co do zasady bez zmian. Zmianą jest brak możliwości wykreślenia z uwagi na niezłożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d u.s.d.g. (przepis dotyczy przedsiębiorcy zawieszającego działalność w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem).

W związku z wprowadzeniem ustawy o ZUPZ, przeformułowano też nieco pkt 2, dotyczący utraty uprawnień do wykonywania działalności przez osoby zagraniczne, przysługujących na podstawie art. 5 ust. 1 i  2 ustawy o ZUPZ (i tutaj jest chyba błąd – moim zdaniem niedopatrzenie i ktoś nie poprawił na art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ZUPZ).  O utracie tych uprawnień organy administracji rządowej zobowiązane są niezwłocznie informować ministra właściwego do spraw gospodarki.

W związku z wprowadzeniem bezterminowego zawieszenia działalności, niemożliwe staje się wykreślenie przedsiębiorcy z powodu uchybienia terminowi na jej powtórne podjęcie. Skreślono więc tę przesłankę wykreślenia przedsiębiorcy w drodze czynności materialno-technicznej. Natomiast postępowanie nie będzie prowadzone, zaś wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, w przypadku, gdy:

  1. zgłoszono w CEIDG informację o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  2. wprowadzono do systemu teleinformatycznego informację o zgonie przedsiębiorcy.

 
Brak tytułu prawnego do lokalu jako podstawa wykreślenia


Nie zmienia się podstawa wykreślenia przedsiębiorcy w zakresie braku tytułu prawnego do nieruchomości. Minister wzywa przedsiębiorcę do okazania dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z art. 32 ust 4 ustawy o CEIDGPIP, jeśli przedsiębiorca nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, minister właśc. ds. gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Konstytucja biznesu – polecam nowy serwis prawny Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch

Karolina Rokicka-Murszewska        07 lutego 2018        2 komentarze

Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku!

Jestem właśnie w Poznaniu, gdzie czekam na rozprawę jednego z naszych klientów. Przyjechałam trochę za wcześnie i postanowiłam wykorzystać wolną chwilę, aby zakomunikować Ci jeden z naszych ważniejszych kancelaryjnych newsów.

Z przyjemnością informuję Cię więc, że Kancelaria Sienkiewicz i Zamroch uruchomiła nowy serwis prawny!!

Logo serwisu "Konstytucja biznesu"

Konstytucja biznesu to pięciopak ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r.:

W naszym serwisie komentujemy przede wszystkim nowe rozwiązania prawne, które wprowadza Konstytucja biznesu – np. ulgę dla przedsiębiorców na start:

Ulga na start – kiedy przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS?

czy działalność nieewidencjonowaną:

Działalność nieewidencjonowana w Prawie przedsiębiorców

Zachęcam Cię do lektury, zwłaszcza, że w Konstytucji biznesu nie brakuje rozwiązań dotyczących „zakończenia działalności”, czyli tematu, którym zajmuję się również na tym blogu.

Śmierć przedsiębiorcy – jakie skutki dla pracownika?

Karolina Rokicka-Murszewska        05 lutego 2018        Komentarze (0)

Idzie nowe! Kolejne prawniczki i prawnicy dołączają do zespołu Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch, którzy – mam nadzieję – będą często gościć na łamach bloga. Moimi gośćmi były Agata Kicińska, autorka poczytnego bloga Prawo dla pracodawcy, nasza (była już) stażystka Renata Badowiec, a teraz czas na aplikantkę I roku przy OIRP w Toruniu – Oliwię Radlak. Oliwia współpracuje z działami kadrowo-płacowymi Klientów kancelarii i doradza im w kwestiach stosowania szeroko rozumianego prawa pracy. Dla czytelników mojego bloga komentuje śmierć przedsiębiorcy w kontekście skutków prawnych dla pracowników i samej firmy.

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wywołuje określone skutki, najczęściej negatywne. Przede wszystkim w ten sposób dochodzi do zakończenia jego bytu prawnego jako podmiotu gospodarczego. Co to jednak oznacza dla jego pracowników?

Śmierć przedsiębiorcy a brak ciągłości zatrudnienia

—–
Jednym ze skutków śmierci przedsiębiorcy jest brak ciągłości zatrudnienia. W takim przypadku przepisy prawa przewidują wygaśnięcie umów o pracę z mocy prawa.

Obecnie w prawie znany jest jeden sposób gwarantujący ciągłość zatrudnienia pracowników po śmierci przedsiębiorcy. Wyjątek ten określa art. 632 § 3 K.p., który stanowi, że w razie przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę umowy o pracę nie wygasają.

Nowym pracodawcą będzie z reguły spadkobierca, lecz nie można wykluczyć, że podmiotem przejmującym będzie inny podmiot np. dzierżawca czy podmiot korzystający z usług outsourcingowych.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

—–
Przejęcie pracowników musi nastąpić na zasadach określonych w ustawie. Mianowicie musi dojść do przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Zakładem pracy jest zespół środków majątkowych i osobowych oraz organizacyjnych. Chodzi więc o lokal, urządzenia, pracowników, kontrahentów i inne elementy zarówno materialne jak i niematerialne.

Przejęcie pracowników nie będzie więc możliwe jeżeli przedsiębiorca nie miał żadnych składników majątku. W takiej sytuacji wraz ze śmiercią pracodawcy umowy o pracę wygasną w mocy prawa, a pracownicy nabędą prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez nowego pracodawcę, umowy uprzednio zawarte z pracownikami będą obowiązywały na identycznych warunkach i będą mogły być zmieniane jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie z pracownikami.

Inne sposoby zabezpieczenia pracowników

—–
Przedsiębiorca może jednak zabezpieczyć interesy firmy oraz pracowników przed utratą pracy. Po pierwsze przedsiębiorca może zdecydować się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego. W takiej sytuacji rolę pracodawcy przejmie spółka, a śmierć wspólnika nie spowoduje wygaśnięcia stosunków pracy.

Drugim sposobem jest sprzedaż lub darowizna firmy za życia przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie sprawdza się jednak w niewielu przypadkach. Przedsiębiorca może również sporządzić testament w formie aktu notarialnego i przekazać przedsiębiorstwo wybranej osobie w drodze zapisu windykacyjnego.

Nowe sposoby na śmierć przedsiębiorcy

—–
Skala problemów związanych z brakiem ciągłości przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy zwiększa się z roku na rok. Problemy te jednak zostały zauważone. Minister rozwoju i finansów proponuje zmiany. Po części problemom tym ma zaradzić ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, której projekt znajduje się obecnie w Komisji Prawniczej.

O tej nowej ustawie, o której powyżej wspomina Oliwia, wielokrotnie mogłeś już przeczytać lub usłyszeć na moim blogu: 

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Wielokrotnie już pisałam na blogu o ustawie nowelizującej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektóre inne ustawy. Jest to ustawa ogromna, zmieniająca kilkadziesiąt ustaw i łącząca w sobie różne wątki – od zmian w zgłoszeniach osób reprezentujących spółkę (adres dla doręczeń członka zarządu) oraz postępowaniach przymuszających, przez kuratelę i kwestie z nią związane (likwidacja kuratora rejestrowego, ustanawianego na podstawie art. 26 ustawy o KRS), aż po elektronizację postępowania rejestrowego.

Postaram się nie powtarzać tych wątków, które już zostały opisane (a więc zakresu dostosowywania polskich rejestrów do prawa UE i ich integracji oraz spraw kurateli) – linki do wpisów zostawiam Wam na dole tego wpisu.

Adres dla doręczeń członka zarządu

To, co ważne, to z całą pewnością konieczność dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących dany podmiot, obok ich zgody, także adresów dla doręczeń (art. 19a ust. 5 uKRS). Każdorazowa zmiana wymaga zgłoszenia, będzie to bezpłatne (nowy ust. 5b, 5c w art. 19a). Bardzo ważny przepis przejściowy (gdybyście przypadkiem pomyśleli sobie – mnie to nie dotyczy, bo nie będę na razie zmieniał zarządu):

Art. 34 ustawy nowelizującej:

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

 

Elektronizacja postępowania rejestrowego

Przede wszystkim – wprowadzony zostanie obowiązek składania wszystkich wniosków do KRS drogą elektroniczną (spokojnie! Dopiero od 1.03.2020 r.). Ma to wyeliminować zwroty (uzupełnianie braków formalnych), bo system będzie sugerował nieprawidłowość wypełnienia. Usprawni to pracę sądowego sekretariatu, ponieważ nie będzie konieczności przepisywania papierowego wniosku do komputera. Komponuje się to również wymogami unijnymi, wynikającymi z wejścia w życie dyrektywy BRIS.

A skoro elektroniczny wniosek – to i elektroniczny akt notarialny. Zostanie stworzone Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym notariusz, niezwłocznie po sporządzeniu aktu, umieści elektroniczny wypis aktu.

Sprawozdanie finansowe (i również skonsolidowane SF) także będzie składane w formie elektronicznej.

W art. 45 ust. 1 zaproponowano dodanie ust. 1f.:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kuratela

Moje wpisy na temat zmian w kurateli, wynagrodzeń, reprezentacji podmiotów i działań kuratora po zakończeniu kurateli:

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. II – kurator z art. 42 KC

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. III – wynagrodzenie kuratora i kwestie procesowe

 

Poczytaj także inne wpisy:

Hot news! Będą zmiany w ustawie o KRS

Dyrektywa BRIS, zintegrowany KRS i Unia Europejska